МВР

ОД Русе

 

Сектор "Противодействие на криминалната престъпност"

Сектор “Криминална полиция” оказва организационна, методическа помощ, контрол и пряко участва в дейността на подразделенията “Криминална полиция” в региона за предотвратяване, документиране, разкриване и разследване на криминални престъпления по направления:

 • престъпления против личността;
 • грабежи;
 • престъпления против собствеността;
 • престъпления, свързани с МПС;
 • престъпления, свързани с наркотици;
 • издирване;
 • детска престъпност;
 • престъпления срещу културно - историческите ценности.


Основните задачи на сектора са:

 • ръководство, помощ и контрол на служителите от РПУ в оперативно - издирвателната работа по линия на криминалната престъпност и прилагането на полицейска закрила;
 • предотвратяване, пресичане и разкриване на криминални престъпления;
 • изучаване на причините и условията, обуславящи извършване на престъпления;
 • проучване, анализ на състоянието, динамиката и тенденциите на престъпността и предлагане на практически решения на проблеми в ежедневната оперативно - издирвателна дейност;
 • осигуряване координираност и взаимодействие в работата на подразделенията на криминална полиция в ОД на МВР - Русе и РУП с другите структурни звена на ОД на МВР - Русе, други дирекции и ГД;
 • взаимодействие с държавните, съдебните и обществени структури в противодействие на престъпността.