МВР

ОД Русе

 

Група "Оперативен анализ и полицейска статистика"

Група "Оперативен анализ и полицейска статистика" е структурно звено в състава на ОД на МВР - Русе, което изпълнява следните специфични функции:

  • Събиране, систематизиране и обработка на постъпващата в ОД на МВР - Русе информация, касаеща извършени или подготвяни престъпления;
  • Проучване, анализ на състоянието, динамиката и тенденциите на престъпността;
  • Изготвяне на стратегически, тактически и тематични анализи на престъпността на територията, обслужвана от ОД на МВР - Русе;
  • Информационно подпомагане и обслужване на оперативните звена на ОД на МВР - Русе в ежедневната управленска и оперативно - издирвателна дейност.