МВР

ОД Русе

 

Новини

График на мобилните екипи от ОДМВР-Русе за месец август 2020 година ​ ​


Мобилните екипи от ОДМВР-Русе възобновяват срещите и приема на граждани в населените места в областта, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.
През месец август 2020 година е предвиден следният график:

   населено мястодатачас*


с. Кошов

с. Червен
с. Нисово12.08.2020 г.09:00 - 12:00 ч.


с. Бъзън
с. Ястребово
с. Семерджиево

 

19.08.2020 г.


09:00 - 12:00 ч.

 
* Гражданите ще се уведомяват, чрез кметовете или представителите на съответната местна администрация за местата на срещите и по-конкретни часове.


Ръководството на ОДМВР – Русе въведе и реализира организация, целяща по-активно присъствие на полицейски служители в малките населени места в областта. По разпореждане на главния секретар на МВР, от месец ноември 2017 година, мобилни екипи от служители в отделите “Криминална полиция” и “Охранителна полиция” ежемесечно посещават малките и по-отдалечени села и градове в Русенска област.

Служителите, ангажирани с тази превантивна дейност, осъществяват срещи с жителите и представителите на местната власт два пъти седмично в четири населени места на територията на две районни управления, извън областния град. Целта е хората да имат възможност пряко да информират униформените за нарушения на обществения ред и Закона за движение по пътищата, извършени или подготвяни престъпления, както и за случаи, за които е необходима намесата на други компетентни  институции. След приключване на срещите, приетите в писмен вид сигнали се завеждат в деловодството на районното управление, на чиято територия е населеното място или според района по местоизвършване на деянието/нарушението и се предприемат действия за проверка. Сигналите, касаещи други институции, служителите препращат по компетентност към звената на съответните държавни или местни администрации.

 

 

06 авг 2020

ОБЩО 8 660 ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА НОВИ ДОКУМЕНТИ – ЛИЧНИ КАРТИ, ПАСПОРТИ И ШОФЬОРСКИ КНИЖКИ СА ПРИЕТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ПРЕЗ ЮЛИ В ЗВЕНАТА „БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ“ И СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ ПРИ ОДМВР - РУСЕ

20 088 граждани в русенско трябва да подменят личните си карти до края на годината. Напомняме, че може да се подават заявления за подмяна на документите и преди да е изтекъл срокът на валидност, без ограничение

 

До края на 2020 година в звената на сектор  „Български документи за самоличност” при ОДМВР – Русе предстои да бъдат подменени документите за самоличност с изтичаща валидност на гражданите с постоянен адрес на територията на ОДМВР - Русе, както следва:

 • Лични карти – 20 088;
 • Паспорти – 10 074;
 • Свидетелства за управление на МПС – 16 066

 

Изтичаща валидност на ЛК, паспорти и СУМПС по месеци за 2020 г. и 2021 г. ОДМВР-Русе

 

 

 

 

Период

Лични карти

Паспорти

СУМПС

 

 

2020 г.

2021 г.

2020 г.

2021 г.

2020 г.

2021 г.

 

 

Януари

46

3 224

278

1 022

160

2 344

 

 

Февруари

47

2 230

326

945

113

1 443

 

 

Март

91

2 323

527

1 099

222

1 566

 

 

Април

230

1 589

583

934

363

1 145

 

 

Май

392

1 797

572

924

579

1 104

 

 

Юни

695

1 923

916

1 412

892

1 223

 

 

Юли

1 472

2 589

1 240

1 561

1 638

1 387

 

 

Август

2 533

2 576

1 687

1 984

1 927

1 457

 

 

Септември

3 321

3 267

1 230

1 193

2 319

1 934

 

 

Октомври

4 074

3 046

940

828

2 835

1 784

 

 

Ноември

3 258

2 907

783

835

2 457

1 699

 

 

Декември

3 929

3 799

992

691

2 561

1 622

 

 

Общо:

20 088

31 270

10 074

13 428

16 066

18 708

 

 

Общо за 2010-2019 г.:

1 440

18 540

6 612

 

 

 

 

Забележка: Данните са актуални към 31.07.2020 г.

 

Най-голям брой изтичащи лични карти, видно от справките на сектор „БДС“ /таблица горе/, има през месеците от август до декември. Големият наплив се очаква в края на годината, когато ще изтече и 6-месечното удължаване на валидността на документите, което бе прието, заради извънредното положение.

Припомняме, че с Държавен вестник бр.28, обн. 24.03.2020 г., е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно закона е предвидено, че  срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г.  се удължава с 6 месеца.
Трябва да се има предвид, че в посочения срок на удължаване тези лични карти ще са валиден идентификационен документ за самоличност, а СУМПС – валидни индивидуални удостоверителни документи заправоспособност за управление на моторно превозно средство, само на територията на Република България.

При стриктно спазване на противоепидемичните изисквания и създадена организация за по-ефективно обслужване, звената на ОДМВР - Русе функционират в пълния си капацитет и гражданите могат да подават заявления за издаване на нови документи и преди изтичане на удължения 6-месечен срок.

Предоставяме информация за натовареността на сектор БДС и сектор Пътна полиция при ОДМВР – Русе през месец юли.

ПРИЕТИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НОВИ ДОКУМЕНТИ В ЗВЕНАТА НА ОДМВР - РУСЕ ПРЕЗ М.ЮЛИ

 

лична карта

паспорт

СУМПС

ОДМВР

2875

1043

0

РУ-Бяла

365

90

220

РУ-Ветово

405

205

84

РУ-Две могили

404

142

190

РУ-Сливо поле

343

142

159

сектор ПП

0

0

1993

ОБЩО

4392

1622

2646


Предвид очаквания голям брой граждани, които ще се наредят на гишетата през тази и следващата година, както вече Ви информирахме, се въведоха някои промени, които да улеснят хората и да облекчат натоварването в звената на сектор „БДС“ при ОДМВР – Русе.

Напомняме:

 • РАБОТНОТО ВРЕМЕ на сектор БДС в сградата на ОДМВР-Русе, както и в звената в районните управления, в градовете Бяла, Две могили, Сливо поле и Ветово, а също и на гишетата /СУМПС/ в сектор „Пътна полиция“ е БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН В ЧАСОВЕТЕ ОТ 08:30 ДО 17:30 ЧАСА.

Възможна е временна промяна в работното време на звената „БДС“ в районните управления в областта /в градовете Бяла, Ветово, Сливо поле, Две могили/. Промяната ще се налага при ползването на полагаемите отпуски от служителите. В тези периоди, тъй като обслужването ще се извършва само от един служител, ще се работи с прекъсване от един час - обедна почивка.

Гражданите могат да се информират дали има промяна на работното време в съответното звено в РУ  (на място или по телефон в конкретното районното управление) или на информация в сектор БДС в ОДМВР – Русе на тел. (082) 882 262 .

Промяната не важи за обслужването в сектор БДС в сградата на ОДМВР – Русе, където цикълът за обслужване на граждани се поддържа без прекъсване на работното време. 

 • Напомняме, че  можете да подадете заявление за подмяна и преди да е изтекъл срокът на валидност, без ограничение.
 • Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от Областна дирекция на МВР - Русе, имат възможност да подават заявления за издаване на български документи за самоличност във всяко едно от звената "Български документи за самоличност" в областта:  в ОДМВР-Русе; РУ-Бяла; РУ-Две могили; РУ-Сливо поле и РУ-Ветово. Тази възможност бе въведена с цел облекчаване на натоварването и по-голямо удобство за гражданите, които могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес. Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.
 • Родители на дете, навършило 14 – годишна възраст, са задължени в 30 (тридесет) дневен срок от навършване на възрастта, да подадат заявление за издаване на лична карта. За издаване на документа е необходимо да се представи Акт за раждане на детето (оригинал и копие от него). Заявлението се подава в присъствие на детето и на един от родителите. При наличие на валиден международен паспорт, издаден на името на детето, той се представя в сектор „Български документи за самоличност“ при Областна дирекция на МВР – Русе. В този случай не се представя Акт за раждане.
 • При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20,00 (двадесет) до 150,00 (сто и петдесет) лева. Санкцията е валидна и за родител, не направил необходимото да издаде лична карта на детето си.
 • С цел ограничаване разпространението на заболяването COVID 19 в подразделенията на ОДМВР - Русе са въведени следните противоепидемични мерки: в помещенията, където се извършва административно обслужване на граждани в сектори „Български документи за самоличност”, сектор „Миграция” и сектор „Пътна полиция”, се въвежда режим, при който на гишетата не се допуска струпване на повече хора. Административното обслужване се осъществява при ограничаване на прекия достъп и спазване на разстояние, както между гражданите, така и между обслужващи и обслужвани лица.
  При извършване дезинфекция на помещенията временно се ограничава обслужването на граждани.

 

*** Друга полезна информация:

***  По-подробна информация, касаеща издаването на документи и административното обслужване на гражданите, можете да потърсите в портала на МВР – в сайта на Дирекция "Български документи за самоличност"

 

 

 

05 авг 2020

СЪОБЩЕНИЕ - Работно време на звената БДС в районните управления

 

Възможна е временна промяна в работното време на звената „Български документи за самоличност“ в районните управления в областта /в градовете Бяла, Ветово, Сливо поле, Две могили/. Промяната ще се налага при ползването на полагаемите отпуски от служителите. В тези периоди, тъй като обслужването ще се извършва само от един служител, ще се работи с прекъсване от един час - обедна почивка.

Гражданите могат да се информират дали има промяна на работното време в съответното звено в РУ  (на място или по телефон в конкретното районното управление) или на информация в сектор БДС в ОДМВР – Русе на тел. (082) 882 262 .

Промяната не важи за обслужването в сектор БДС в сградата на ОДМВР – Русе, където цикълът за обслужване на граждани се поддържа без прекъсване на работното време. 

 

 

03 авг 2020

ОЩЕ ДВАМА МЪЖЕ ОСТАВАТ В АРЕСТА, ЗАРАДИ НАРКОТИЦИ. РУСЕНЦИТЕ СА ЗАЛОВЕНИ ПРИ ПОРЕДНАТА ОПЕРАЦИЯ НА КРИМИНАЛИСТИТЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НАРКОРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ​

Действията по установяването и залавянето им са реализирани под наблюдението на Окръжна прокуратура – Русе

 

 

В резултат на усилената работа и целенасочените действия на полицията в Русе срещу наркоразпространението и употребата на дрога, още двама русенци на 67 и 38 г. остават в ареста с постоянна мярка "задържане под стража", след решение на съда. До залавянето на двамата мъже се стигна при специализирана полицейска операция, реализирана под надзора на прокуратурата, миналата седмица. В акцията са участвали служители на Сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в областната дирекция и колегите им от Второ РУ. Полицаите са ги установили и спрели, докато са се движели с лек автомобил „Фолксваген“ по главния път Русе – Бяла. Колата управлявал 38-годишният русенец, а с него пътувал и 67-годишният мъж. При проверката на водача за употреба на наркотици с техническо средство му е била установена положителна реакция за канабис и опиати. В превозното средство пък бил открит наркотик – хероин 4 грама. Последвали са необходимите процесуално-следствени действия, като русенците са били задържани, а впоследствие им е взета постоянната мярка „задържане под стража“.
Води се досъдебно производство и работата по разследването на деянията на двамата мъже продължава под надзора на Русенската окръжна прокуратура.30 юли 2020

МАЙКАТА НА 35-ГОДИШЕН РУСЕНЕЦ, ЗАДЪРЖАН ОТ ПОЛИЦИЯТА ПРИ СПЕЦОПЕРАЦИЯ СРЕЩУ НАРКОРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО, ЩЕ БЪДЕ РАЗСЛЕДВАНА ЗА ПРИТЕЖАНИЕ НА ДРОГА. 69-ГОДИШНАТА СЕ Е ОПИТАЛА ДА МУ ВНЕСЕ ХЕРОИН В АРЕСТА ​

 

Както вече съобщихме на 16 юли на територията на град Русе, съгласувано и под надзора на Окръжна прокуратура-Русе, се проведе специализирана полицейска операция във връзка с противодействие на наркоразпространението. В действията участваха служители от Първо РУ, съвместно със сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ и Специализираното тактическо звено при русенската областна дирекция на МВР. В хода на акцията тогава служителите на МВР задържаха четири лица - мъж на възраст 35 г. и три жени – 20 г., 27 г., 24 г. При процесуално-следствените действия - извършени лични обиски, както и претърсване и изземване в обитавани от четиримата адреси, намиращи се в град Русе бяха открити и иззети: общо около 50 гр. суха тревна маса, реагирала при тестване с полеви наркотест на марихуана; около 160 гр. метамфетамин; 2 гр. хероин; 2 гр. пико; прибори за разфасоване и разтегляне на наркотиците; както и мобилни комуникатори. По случая бе заведено досъдебно производство по описа на ОДМВР – Русе за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК. Работата по случая продължи под надзора на Окръжна прокуратура и при предприетите последващи полицейски и процесуално-следствени действия се извършиха още обиски и претърсвания. Така на 22 юли в избени помещения на адрес на ул. Тулча в Русе са открити и иззети още 43 грама хероин и електронна везна. Няколко дни по-късно, на 25 юли, надзиратели в РС ИН – Арести Русе установяват, че 69-годишна жена, майка на задържания 35-годишен мъж, е опитала да внесе хероин за сина си. Количеството от 0.5 грама хероин е било открито в маратонки, предназначени за него. За случая е подаден сигнал в ОДМВР – Русе. Извършен е оглед на местопроизшествие от дежурна оперативна група на полицията, случаят е документиран и материалите са приобщени към досъдебното производство. Към момента 35-годишният русенец е задържан с мярка на съда „задържане под стража“, а на едната от жените /27 г./ и на майката /69 г./ е наложена мярка „парична гаранция“. Работата по случая продължава. Предстои да бъде изяснена съпричастността на 69-годишната жена към престъпната дейност на сина й.


29 юли 2020

МЪЖ И ТРИ ЖЕНИ СА ЗАДЪРЖАНИ ОТ ПОЛИЦИЯТА ПРИ ПОРЕДНАТА СПЕЦОПЕРАЦИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НАРКОРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО В РУСЕНСКО. ДЕЙСТВИЯТА СА РЕАЛИЗИРАНИ ВЧЕРА ПОД НАДЗОРА НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - РУСЕ

Открити и изззети са количества от различни видове наркотици и пособия за претегляне и разфасоването им ​ ​

  

Вчера на територията на град Русе, съгласувано и под надзора на Окръжна прокуратура-Русе, се проведе специализирана полицейска операция във връзка с противодействие на наркоразпространението. В действията са участвали служители от Първо РУ, съвместно със сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ и Специализираното тактическо звено при русенската областна дирекция на МВР.
В хода на акцията служителите на МВР са задържали четири лица - мъж на възраст 35 г. и три жени – 20 г., 27 г., 24 г.
При процесуално-следствените действия са извършени лични обиски, както и претърсване и изземване в обитавани от четиримата адреси, намиращи се в град Русе. В резултат са открити и иззети: общо около 50 гр. суха тревна маса, реагирала при тестване с полеви наркотест на марихуана; около 160 гр. метамфетамин; 2 гр. хероин; 2 гр. пико; прибори за разфасоване и разтегляне на наркотиците; както и мобилни комуникатори.
По случая се води досъдебно производство по описа на ОДМВР – Русе за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК.
Работата продължава, под надзора на прокуратурата.

 

 

 

17 юли 2020