МВР

ОД Благоевград

 

13 юни 2019

България и Гърция стартират европейски проект за съвместна координация и преодоляване рисковете от наводнения в трансграничния район

Проектът, чиято стойност е за близо 4,5 млн. евро се финансира по втората приоритетна ос на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

На пресконфепенция днес в Благоевград бяха представени параметрите на проект „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване рисковете от наводнения в трансграничния район“. Той ще се изпълнява от пет български и две гръцки организации, като водещ партньор е ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“. В рамките на предвидените дейности участие ще вземат Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" – Пловдив, Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" – Благоевград, Национален институт по метеорология и хидрология, Областна администрация Благоевград, Специален секретариат за водите, Министерство на околната среда и енергетиката – РГърция и Децентрализирана администрация на Македония-Тракия. Проектът ще обхванат областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково в България и Солун, Серес, Драма, Кавала, Ксанти, Родопи и Еврос в Гърция.

 

По време на срещата бе уточнено, че проектната идеята е разработена с цел разрешаване на общи проблеми в трансграничния регион, чрез мобилизиране на усилията, познанията и капацитета на институциите от двете страни на границата. Българските и гръцките експерти отчетоха, че този район е силно уязвим от измененията на климата и негативните последици от това, като значително е увеличен рискът от наводнения. Основен акцент по проекта е поставен върху трансграничните реки – Струма, Места, Арда и Марица. Според направените до момента анализи потенциално засегнатото при мащабно наводнени население в трансграничната зона е 175 000 души.

 

Проектът, чиято стойност е 4 482 557, 86 евро, предвижда да бъдат разработени стратегии за превенция и реакция при наводнения, мерки за пилотно тестване на стратегиите, както и изготвяне на пътни карти, съдържащи отговорностите, взаимоотношенията и начинът на комуникация между отговорните институции. Предвидена е доставка на оборудване за обучение и действия при наводнения – два командно-щабни автомобила с висока проходимост, четири високо-проходим автомобил, тип „Ратрак“, специализирано оборудване и въжени спасителни системи, надуваеми диги и превозни средства. Ще бъде закупен софтуерън продукт за осъществяване на симулация на действия по превенция, готовност, реакция и възстановяване в случай на наводнения. Седемте партньорски организации ще разработят инструменти за събиране на първична информация, анализи и оценки, необходими за мониторинг на климатичните данни и създаване на съответните цифрови модели. Предвидено е и разработване на система за ранно предупреждение. 

 

В рамките на следващите три години ще бъде изграден и оборудван съвместен център за обучение на територията на област Благоевград, както и тренировъчен полигон за подготовка и действия при наводнения, който ще бъде ситуиран в подходящ участък по поречието на река Струма. На полигона ще се създаде възможност за обучение в обстановка, близка до реалната, като се симулират различни изкуствени препятствия, потопени обекти, залети от вода територии и други.

 

Предвидените дейности по проекта се очаква да приключат през 2022 година.

Пресконференция по европейски проект „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район – Floodguard“

 

На 12 юни, 10 часа, в сградата на община Благоевград /пл. „Георги Измирлиев“ №1/, зала 5

 

Благоевград ще бъде домакин на пресконференция, посветена на започването на съвместен българо-гръцки проект -  „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район – Floodguard“. Проектът е финансиран по втората приоритетна ос на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020. Бюджетът му възлиза на стойност 4 482 557, 86 евро, а продължителността на осъществяваните дейности е три години и ще приключат през 2022 година.

 

В проект Floodguard участват седем организации, като ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ е водещ бенефициент. Останалите партньорски организации са Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" – Пловдив, Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" – Благоевград, Национален институт по метеорология и хидрология, Областна администрация Благоевград, Специален секретариат за водите на Министерство на околната среда и енергетиката – Гърция и Децентрализирана администрация на Македония-Тракия.

11 юни 2019

В зала „Скаптопара“ бе проведено заключително мероприятие по Национална програма „Работа на полицията в училищата“

         

В зала „Скаптопара“ бе проведено заключително мероприятие по Национална програма „Работа на полицията в училищата“, като гости на събитието бяха: г-жа Гергана Кирилова –н-к сектор „Лаборатория-Благоевград“ към Института по психология на МВР, г-жа Валентина Спасова – член на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни –Благоевград, г- жа Галена Манова-Узунова - член на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни –Благоевград, г-н Радослав Скендеров – младши експерт „Младежки спорт и култура“, г-н Валери Миков – управител „Спортни имоти“ , г-н Ивайло Златанов – началник на Регионално управление на образованието – Благоевград и г-н Александър Балев – директор на Дирекция социално подпомагане – Благоевград.

Днешното състезание под надслов „Ваканция здравей! Да играем безопасно“ е заключително мероприятие по Националната програма „Работа на полицията в училищата“. Тази програма се осъществява от 2 000-та година и е част от превантивната дейност на полицейските служители по отношение на престъпленията извършвани от и срещу деца. Участие в състезанието взеха ученици от пети клас на десет училища в Благоевград, като под формата на викторина те демонстрираха наученото по програмата , а именно как да играят безопасно и как да реагират правилно в рискови ситуации. Участниците попълваха тестове с въпроси, свързани с описание на извършител на престъпление, как да управляват безопасно велосипед, безопасно поведение в интернет, а също така и демонстрираха познания на правилата за движение и пътните знаци.  От полицаи от Специализирани полицейски сили в сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция“ в отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР-Благоевград бе направена демонстрация на задържане на извършител на грабеж.

Всички участници получиха равностойни награди осигурени от МКБППМН-Благоевград, а на присъстващите бяха раздадени флаери със съвети за безопасна ваканция.

 

06 юни 2019

ЗА ОД НА МВР БЛАГОЕВГРАД

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Профил на купувача