МВР

ОД Благоевград

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ –Благоевград

ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Благоевград, ул. “Владо Черноземски“№3

Работно време: понеделник-петък   08.30 ч. – 17.30 ч.

Телефони за връзка: 073/867 576; 073/867 206;

email: [email protected]

 

Районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“

Административен адрес и електронна поща

Телефони

за връзка

РСПБЗН-БАНСКО

гр.Банско, ул. „България“ №7

[email protected]

0749 88430

РСПБЗН-БЛАГОЕВГРАД

гр. Благоевград, ул. „Полк.Кирил Чамишки“ №3 Работно време понеделник-петък 08.30 ч. – 17.30 ч

[email protected]

073867284

РСПБЗН-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

гр.Гоце Делчев, ул. „Отец Паисий“ № 2

Работно време понеделник-петък

08.30 ч. – 17.30

[email protected]

0751 60112

РСПБЗН-ПЕТРИЧ

гр.Петрич, ул. „Христо Ботев“ №3

[email protected]

0745 22016

РСПБЗН-РАЗЛОГ

гр.Разлог,ул. „Александър Стамболийски“№2

[email protected]

0747 80363

РСПБЗН-САНДАНСКИ

гр.Сандански ул. „Първи май“ №2

fire-sandanski @mvr.bg

0746 22016

 

Харта на клиента

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в РДПБЗН-Благоевград

 
Видове административни услуги предоставени от РДПБЗН/РСПБЗН

449. Издаване на сертификат за съответствие на обект с правилата и нормите за пожарна безопасност

987. Издаване на становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност.

988. Издаване на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.

1305. Издаване на становище за съответствие на строеж с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането му в експлоатация.

1528. Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност.

1773. Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН.

2997. Издаване на становище/документ за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт.

3000. Промяна на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.

Administrative services

Анкетна карта 

Банкова сметка

РДПБЗН -БЛАГОЕВГРАД

ГР.БЛАГОЕВГРАД

УЛ. „ВЛАДО ЧЕРНОЗЕМСКИ“ №3

БУЛСТАТ:129010716

БАНКА: ОББ АД, КЛОН БЛАГОЕВГРАД

IBAN BG54UBBS80023112505410

BIC UBBSBGSF

ПРАВИЛА И РЕД ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ