МВР

ОД Благоевград

 

Харта на клиента 

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване

 

  

Информация за предоставяне на административни услуги

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ –Благоевград

ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Благоевград, ул.“Владо Черноземски“№3

Работно време: понеделник-петък   08.30 ч. – 17.30 ч.

Телефони за връзка: 073/867 576; 073/867 206;

email: [email protected]

 

Искане за издаване на Сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност

Искане за издаване на Становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност


Искане за издаване на Становище за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност, във връзка с въвеждането им в експлоатация

Искане за издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност 

Искане за издаване на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност 

Искане за издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН

Искане за издаване на Становище за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за пожарна безопасност (съществуващ строеж)

Administrative services

анкетна карта

 

Организация на дейността за работа при получаване на заявления за достъп до обществена информация 

Бланка на Заявление за достъп до обществена информация 

Разходи при предоставяне на достъп до обществена информация