МВР

ОД Русе

 

Административни услуги

 

logo_AO

 

 

Информация за предоставяне на административни услуги:

Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - Русе

Адрес: 7000  гр. Русе,  бул. “Ген. Скобелев” № 49

Телефони:

Деловодство: 082-882226 ;

Звено за административни услуги: 082-882502

e-mail: [email protected]

Работно време на деловодството на РДПБЗН - Русе:

08:30 ч. до 17:00 ч.

 

Банкова сметка на РДПБЗН - Русе:

№ BG 79 UBBS 80023112509810 

в ОББ АД, клон Русе, с банков код /BIC/ UBBS BGSF

 

 

Видове административни услуги


№ по ред Наименование   на администра-тивната услуга № на услугата по Административен  регистър Правно  основание Срок за извършване Бланка за заявление (искане) Начин на подаване на доку-мента Форма за предоста-вяне на админи-стратив-ната    услуга

Такса за админи-стративната услуга

1. Издаване на Сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност 449 чл. 125а, ал. 1, т. 3 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.) Съгласно чл. 125а, ал. 12 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.) Искане На място Писмена - сертификат Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)
2. Издаване на Становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност 987 чл. 125а, ал. 1, т. 1 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.), във връзка с чл. 143 от ЗУТ (ДВ 1/2001 с изм. и доп.)  Съгласно чл. 125а, ал. 12 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.) ИсканеНа място Писмена - становище Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)
3. Издаване на Становище за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност, във връзка с въвеждането им в експлоатация 1305 чл. 125а, ал. 1, т. 2 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.) Съгласно чл. 125а, ал. 12 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.) ИсканеНа място Писмена - становище Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)
4. Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност 1528 чл. 18, ал. 1 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.) Съгласно чл. 57 от АПК (ДВ 30/2006 с изм. и доп.)  
Искане
На място Писмена - удостовери-телен документ Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)
5.

Издаване на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

 

988 чл. 129, ал. 1 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.) Съгласно чл. 130, ал. 4 от ЗМВР

Заявление 

 

Допълнителна информация

На място Писмена Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)
6. Промяна на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност 3000 чл. 132 от ЗМВР Съгласно  чл. 132,   ал. 4 от ЗМВР Уведомление  На място Писмена Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)
7. Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН 1773 чл. 18, ал. 1 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.) Съгласно чл. 57 от АПК (ДВ 30/2006 с изм. и доп.) Искане На място Писмена Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)
8. Издаване на становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт 2997 Чл. 125а, ал. 1, т. 3 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.)Съгласно чл. 125а, ал. 12 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.) ИсканеНа място Писмена - становище или друг документ, предвиден в нормативен актТарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)

 

Използвани съкращения:

ПБЗН - Пожарната безопасност и защита на населението;

ЗМВР - Закон за Министерството на вътрешните работи;

ЗУТ - Закон за устройство на територията;

АПК - Административнопроцесуален кодекс;

ДВ - Държавен вестник

  

 

 

Заповед вътрешни правила и харта на клиента в МВР 

Вътрешни правила за административното обслужване в МВР 

Харта на клиента 

Приложение към Харта на клиента за РДПБЗН-Русе

Анкетна карта

INFORMATION on the provision of administrative services 

Годишен доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РДПБЗН - Русе, през 2019 година.

Организация на дейността за работа при получаване на заявления за достъп до обществена информация 

Заявление за достъп до обществена информация

Разходи при предоставяне на обществена информация