МВР

 

Сектор "Наркотици"

 

МЕТОДИ

  • За откриване – тънкослойна хроматография, капков анализ;
  • За идентификация – газова хроматография /масспектроскопия , инфрачервена спектроскопия с Фурие трансформация;
  • За количествен анализ – газова хроматография.

ОБЕКТИ

  • Наркотици, растителни материали, химическа апаратура, химикалии суровини за нелегално производство;
  • Технологична оценка на инсталации за нелегално производство на наркотици