МВР

 

Каталог НИК-МВР    Научно-приложни изследвания


 

К А Т А Л О Г

НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА И НЕЙНОТО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ,

ИЗВЪРШЕНИ ОТ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ИНСТИТУТ

ПО КРИМИНАЛИСТИКА

ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

София, 1000, ПК 934; тел. +359 2 982 90 06; факс: +359 2 987 82 10;

e-mail: [email protected]

 

 

 


 УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПЪТНАТА ПОЛИЦИЯ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА АВАРИЙНОСТ

И. Баръмски, С., НИКК – МВР, 2014

Настоящата монографична разработка разглежда и анализира задълбочено в научен и практико-приложен аспект същността, мястото, обхвата и характерните особености на превантивната дейност, осъществявана от органите на пътната полиция, като очертава и систематизира основните най-ефективни нейни форми и методи на превантивно въздействие върху участниците в движението, респективно отражението им върху динамиката на изменението на качествените и количествените показатели на пътнотранспортната аварийност във времето. Подробно са разгледани и анализирани констатираните проблеми от нормативен, организационен, съгласувателен, технически или друг характер, съпътстващи дейността на полицейските служители, както и използваните в други страни ефективни превантивни способи.

 

 

 РЕГИОНАЛНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПНОСТТА И ПОЛИЦИЯТА

Б. Геков, В. Гюрова, Н. Казазян, 2014

Анализирани са резултатите от представително проучване на общественото мнение по проблемите на престъпността и полицията в области Ловеч, Ямбол, Русе, Бургас, Кърджали.

 

 

 

 

 РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪДЕБНО-ПОЧЕРКОВИ ЕКСПЕРТИЗИ С ИДЕНТИФИКАЦИОННА ЦЕЛ

д-р Добрин Несторов, 2013

Ръководството за извършване на съдебно – почеркови експертизи с идентификационна цел актуализира използваната в експертната система на МВР комплексна (количествена и качествена) методика за извършване на почеркова идентификация. Природата и свойствата на почерка, идентификационните признаци, методите за извършване на изследванията и тяхното протоколиране и онагледяване са разгледани и описани в съответствие с изискванията за унифициране и стандартизиране на този вид експертизи. Предложената методическа система за криминалистично изследване на почеркови обекти води до намаляване на субективния фактор на оценката и повишаване на обективността на заключенията.

 

 

 

 МЛАДЕЖКА ПРЕСТЪПНОСТ И ВИКТИМИЗАЦИЯ

 

Н. Белова, 2013

Заключителният материал представя криминологичен анализ, базиран на данни от проучени наказателни дела и от проведена анкета с полицейски служители по проблемите за криминализиране и виктимизиране на млади пълнолетни лица. Проследява се разпространението на престъпленията в корелация със степента на криминализация на извършителите, динамиката и структурата на престъпността, средствата и мотивите за извършване на престъпленията.Обобщените криминогенни и виктимогенни фактори, наблягат на проблемите, водещи до попълване на младежкия криминален контингент от лица с противообществени прояви като непълнолетни. Направени са предложения за подобряване работата на полицейските служители.

 

 

 

 

 

 

 ПОЛИЦЕЙСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА, СВЪРЗАНА С ДДС

Е. Трайкова, 2013

 

В проведеното изследване се акцентира върху съществената икономическа важност на щетите от престъпления, свързани с ДДС – в държавния бюджет не само, че не постъпват значителни парични суми, заради неначисляване и неплащане на дължимия данък от фирми-нарушители, но се източват милиони левове чрез ДДС-измами, възстановяващи неправомерно данъчен кредит.

Публикуваните материали, представят кратък хронологичен преглед на законодателството и данъчно-процесуалните правила, свързани с облагането с ДДС, състоянието, структурата и тенденциите на изследваната престъпност в България, степента й на латентност, криминогенните фактори и очакваните изменения. Класифицирани са ранообразните схеми за осъществяване на престъпления с ДДС. Разгледана е водената държавна политика и предприетите превантивни мерки на различни институционални нива, както и състоянието, особеностите и възможностите за осъществяване на различните видове полицейска превенция. Дефинирани са конкретни проблеми на полицейските служители в работата по разкриване и документиране на правонарушения, свързани с ДДС и съответни предложения за преодоляването им.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОЛИЦИЯ И СОЦИАЛНИ КОНФЛИКТИ

В. Генова, С., НИКК – МВР, 2012

В монографичната разработка се разглежда задълбочено същността на социалните конфликти и ролята на полицията в тяхното управление и разрешаването им. Представен е ефективен модел използван в полицейската практика за управление на конфликти, завършили или произтичащи от престъпни деяния. Направени са предложения в нормативен, организационен и тактически аспект за подобряване на полицейската дейност в тази насока.

 

 

 

 СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ МЕХАНИЗМА НА НАСТЪПВАНЕ НА ТЕЖКИ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

И. Баръмски, С., НИКК – МВР, 2012

В настоящата монографична разработка, се разглежда и
анализира задълбочено, в научен и практико-приложен аспект същността, спецификата и ефективността на някои видове модерни технически методи и средства за възстановяване механизма на настъпване на пътнотранспортни произшествия, със значителни материални и нематериал-ни щети. Подробно е проучена и анализирана информация относно опита на полицията в някои Европейски страни и САЩ при разследването на тежки ПТП посредством тези методи, като са направени съответните изводи и предложения възможностите за използването им в практиката на полицейските служби в нашата страна.

 

 

 

 ДЕЙНОСТ НА ПЪТНАТА ПОЛИЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ В КРЪСТОВИЩАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

М.Ангелова,С., НИКК-МВР, 2014

Проучени и анализирани са две основни направления от дейността на пътната полиция – организацията на движението в кръстовищата в населените места и контрола на движението, преминаващо през посочените зони, с помощта на полицейски наряди и системи за видеонаблюдение. Предложени са конкретни мерки и препоръки за подобряване на нормативната база и организацията на работа пътната полиция в тази насока.

 

 

 

 УБИЙСТВА НА БИТОВА ОСНОВА – СЪЩНОСТ И СПЕЦИФИКА НА ПОЛИЦЕЙСКОТО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Н. Белова, Б. Гюров, 2012

В заключителните материали (научно изследователски доклад и поредица статии) е направена криминологична характеристика на битовите убийства. Разгледани са проблеми, свързани с тяхното разпространение, структура и динамика, особености на извършителите и жертвите, криминогенните и виктимогенните фактори. Направена е наказателно-правна характеристика.Анализирани са някои аспекти от дейността на полицията за ограничаване на изследваните престъпления. Формулирани са препоръки за подобряване на оперативно-издирвателния процес, превенцията, разкриването и разследването на битови убийства.

 

 

 

 

 

 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА СИЛА ОТ ОРГАНИТЕ НА ПОЛИЦИЯТА

В. Генова, К. Колев, С., НИКК – МВР, 2011

Проучени са особеностите и правната регламентация на използването на физическа сила от органите на полици-ята. Разгледани са подробно международните стандарти за прилагане на сила от полицията според изискванията на Европейският съд по правата на човека. Анализирана е практиката на полицията по използването на физическа сила и са формулирани редица организационни, психологически и тактически препоръки за нейното подобряване.

 

 

 

 АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ

В. Генова, С., НИКК – МВР, 2011

В монографичния труд е отделено основно място на същността на административното обслужване като вид административна дейност, неговата характеристика и правна регламентация. Характеризирани са особеностите и видовете административни услуги, предоставяни от полицията. Анализирани са и услугите, свързани с българските документи за самоличност, реда и организацията за тяхното извършване. Представени са някои добри европейски практики в областта на административното обслужване – електронно правителство, моделът за обслужване на “едно гише”и общата рамка за оценка CAF и тяхното приложение в звената “Български документи за самоличност”. Направени са предложения за подобряване и понататъшно развитие на полицейската дейност в тази насока.

 

 

 ТЕЛЕФОННИ ИЗМАМИ – КРИМИНОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА И ПОЛИЦЕЙСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ (поверително)

 

Н. Белова, О. Якимов, С., НИКК – МВР, 2011

Анализирани са разпространението, динамиката, криминогенните и виктимогенните фактори за тези престъпления. Разгледани са проблемите на оперативно-издирвателната дейност и са направени препоръки за нейното подобряване.

 

 

 

 

 

 НАГЛАСИ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПНОСТТА И ПОЛИЦИЯТА

В. Гюрова, Н. Казазян, С., НИКК – МВР, 2010

В монографията се представени данни от емпирично научно изследване на нагласите на полицейските служители относно общественото мнение за престъпността и полицията. Проучено е мнението на 292 служители, заемащи различни длъжности, от осем населени места в страната.

Разгледани са вижданията на полицейските служители относно опасенията на гражданите от евентуални престъпни посегателства и факторите, които ги обуславят. Откроени са основните форми на престъпност, пораждащи най-силно чувство за безпокойство у населението, и усещането за защитеност на хората. Специално внимание е отделено и на обществената оценка на полицейската дейност и факторите, които я определят, доверието в полицията и социалните очаквания от нея, както и корупционните практики при изпълнение на служебните задължения.

 

 

 

 ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗГОТВЯНЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПОДПРАВЕНИ ПАРИЧНИ ЗНАЦИ

Ю. Бояджиева, С., НИКК – МВР, 2010

 

Изследвани са тенденциите на фалшифицирането на пари в различните исторически епохи. Въз основа на резултатите от проведено емпирично изследване са анализирани състоянието и тенденциите на престъпността в сферата на изготвянето и разпространението на подправени парични знаци в България, степента ѝ на латентност, структурата по определени признаци, очакваните изменения. Направен е анализ на явлението като елемент на международната организирана престъпност. Очертана е характеристиката на организираните престъпни групи, осъществяващи производство и разпространение на фалшиви парични знаци.

 

Разгледани са различните групи способи за подправяне на монети и банкноти. Анализирани са факторите, способстващи производството и разпространението на фалшификати. Отделено е внимание на състоянието на превенцията и контрола на престъпността в сферата на фалшификациите на пари на международно и национално равнище. Представена е превантивната дейност на полицията за ограничаване на явлението и проблемите, свързани с нейната организация и осъществяване. Формулирани са препоръки за повишаване ефективността на полицейската превенция.

 

 

 

 

 

 

 

 ОПЕРАТИВНО-ИЗДИРВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗГОТВЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОДПРАВЕНИ ПАРИЧНИ ЗНАЦИ (поверително)

 

Б. Гюров, С., НИКК – МВР, 2010

Разгледани са различни аспекти на оперативно-издирвателната дейност за разкриване на изготвянето и разпространението на подправени парични знаци. Формулирани са препоръки за подобряване на дейността по разкриване на тези престъпления в институционален и функционален аспект. Монографичната разработка има практико-методическа насоченост. Тя е подходяща за обучението и самоподготовката на оперативни работници, ангажирани в разкриването на такива престъпления.

 

 

 

 

 ПРЕСТЪПНОСТ В СФЕРАТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ

Е. Трайкова, Ю. Бояджиева, С., НИКК – МВР, 2010

Визира престъпленията, извършвани с използване на банкови карти (или с данни от тях) и с някои други инструменти за безналични плащания, както и предприетите мерки от страна на МВР за противодействие на престъпността (вкл. организираната) и ограничаване на транснационалните криминални пазари, свързани с фалшифициране, трафик и разпространение на разплащателни средства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Е. Трайкова, Ю. Бояджиева, 2010

Проведено е изследване съобразно стратегическата важност на правомерното усвояване на средствата, предоставени от ЕС. Тя произтича от поетите към европейските ни партньори ангажименти, някои негативни констатации, свързани с усвояването на фондовете и изискването на незабавни мерки за противодействие на този вид престъпления от страна на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

 

Публикуваните материали (в: Ръководство за разследване и разкриване на престъпления, свързани със злоупотреба с финансови средства, предоставени на Р България от Европейския съюз. С., „Валдекс”, 2010) и направените препоръки по отношение дейността на специализираните полицейските структури, целят противодействието на изследвания тип престъпност да бъде приведено в съответствие с актуалните потребности на българското общество и в по-широк аспект – на тези, на европейската общност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ХАРТА НА КЛИЕНТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПОЛИЦИЯТА

В. Гюрова, В. Генова, К. Колев, С., НИКК – МВР, 2009

Всяко полицейско звено, предоставящо административни услуги, следва да приеме собствена Харта на клиента. Чрез нея то трябва да уведоми потребителите за изискванията при извършване на неговата дейност и за ангажиментите, които служителите му поемат, за да подобрят качеството на обслужване.

В представеното Методическо указание е изложена тех-нологията за разработване на стандарти за качествено административно обслужване от Областните дирекции на МВР (ОДМВР) и Районните управления „Полиция” на МВР (РУПМВР) за изготвяне на Харта на клиента, в която те са отразени, както и за измерване удовлетвореността на потребителите на услуги.

 

 

 

 ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО, СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩА И ДЕЙНОСТ НА ПЪТНАТА ПОЛИЦИЯ

М. Ангелова, С., НИКК – МВР, 2009

В разработката са представени две основни направления, а именно – планиране на териториите, обвързано с организацията на движение и „специално ползване на пътищата”, като дейността на пътната полиция се разглежда като допълващо основната – тази на администрациите, управляващи пътищата и/или на техните стопани.

 

 

 

 УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПЪТНАТА ПОЛИЦИЯ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ПЪТНОТРАНС-ПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

И. Баръмски, С., НИКК – МВР, 2009

В монографичната разработка е направен обстоен литературен обзор на законодателната и полицейската практика при настъпване на леки и тежки пътнотранспортни произшествия, като особено внимание е отделено на организацията на работа на пътната полиция, тактическите действия и технологичния ред по тяхното обслужване, както и съпътстващите дейността им проблеми. Извършена е наказателната и административно-правната характеристика на пътнотранспортните произшествия. Формулирани са съответните изводи и препоръки за усъвършенстване на тяхната дейност.

 

 

 

 АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ЗВЕНАТА “КОНТРОЛ НАД ОБЩООПАСНИ СРЕДСТВА”

В. Генова, С., НИКК – МВР, 2009

В научната разработка се разглеждат същността, характера и реда за извършване на административните услуги, предоставяни от полицейските органи във връзка с контрола над общоопасните средства – разрешения, консултации и съгласувания и други административни действия. Анализирани са резултатите от проведено изследване сред потребители и служители относно организацията на административното обслужване в звена “Контрол над общоопасните средства” и спазване на европейските изисквания и принципи като бързина на обслужването, удовлетвореност на клиента, обратна връзка, информационно обезпечаване и други. Направени са предложения за подобряване на полицейската дейност в тази област.

 

 

 

 АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ЗВЕНАТА “БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ”

В. Генова, С., НИКК – МВР, 2009

В научната разработка са анализирани същността и видовете административни услуги, предоставяни от звената “Български документи за самоличност”. Представени са резултати от извършено проучване сред потребители и полицейски служители на организацията на административното обслужване и спазването на европейските изисквания за бързина, удовлетвореност на гражданите, информационно осигуряване, обратна връзка и други. Идентифицирани са основните проблеми в тази област и са дадени препоръки за тяхното разрешаване.

 

 

 

 ДЕТСКА ПРЕСТЪПНОСТ И ПОЛИЦЕЙСКА ПРЕВЕНЦИЯ

Н. Белова, С., НИКК – МВР, 2009

Анализирани са размерите, динамиката и структурата на детската престъпност, проблеми, свързани с малолетните и непълнолетните извършители на противоправни деяния и с криминогенните фактори, които водят до възникването им. Отделено е внимание на жертвите и на факторите за виктимизирането им. Анализирана е дейността на полицията за превенция на детската престъпност и взаимодействието на специализираните служители по линия Детска престъпност с държавни институции и неправителствени организации, които имат отношение към ограничаването на детската престъпност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ С ДЕЦА И ЮНОШИ

М. Ангелова, С., НИКК – МВР, 2008

В монографията са разгледани въпроси, касаещи спазването на правилата за движение от подрастващите лица и от останалите участници в него; организирането на ефективен полицейски контрол; реализирането на кампании, насочени към опазване живота и здравето на лицата до 18-годишна възраст; начините за приобщаване на общинските власти към дейности, намаляващи травматизма с малолетни и непълнолетни лица; осигуряването на финансови средства за превенцията на ПТП с деца и юноши. В изследването е анализирано моментното състоянието на обучението по „Безопасност на движението по пътищата” в учебните заведения, извършвано от Министреството на образованието и науката и подпомагано от пътната полиция.

 

 

 

 ПРЕВЕНЦИЯ И РАЗКРИВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ (поверително)

Е. Трайкова, Й. Пенев , Л. Велинова, С., НИКК – МВР, 2008

 

Фокусира основните видове екологични престъпления; полицейската превенция на екологичната престъпност, състоянието на ОИД по разкриване на изследваните видове престъпления. Конкретизирани са тактически насоки за ОИД по разкриване на екологични престъпления. Във връзка с направени негативни изводи и констатации (вкл. съпричасност на ОПГ и трансграничен характер на престъпността) са набелязани мерки и препоръки по противодействието на престъпленията против горите и престъпните замърсявания, създаващи опасност за околната среда и човека (мероприятия по отношение съществуващите мръсни производства; стопанската дейност, свързана с преработка на отпадъци (рециклиране), употреба на химични вещества за производствени цели; неправилно складиране, транспортиране и загробване на опасни отпадъци – отрови и радиоактивни елементи; създаването на нерегламентирани сметища).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОРГАНИЗИРАНАТА НАРКОПРЕСТЪПНОСТ (криминологична характеристика и полицейска превенция)

К. Китанов, С., НИКК – МВР, 2008

Разгледани са криминологичните проблеми на организираната наркопрестъпност в нейните главни сфери – производство, трафик и разпространяване на наркотични вещества. Извършен е цялостен и диференциран анализ на размерите, тенденциите и структурата на престъпността, свързана с наркотици. Представени са специфичната същност, структурно-функционалните особености и класификацията на организираните престъпни наркогрупи в България, дислокацията им на територията на страната и многообразието в начините на извършване на наркопрестъпления. Отделено е внимание на поведенческия и криминално-психологически облик на извършителите на наркопрестъпления. Проучени са дейността и проблемите на полицията по осъществяване на специална криминологична превенция на наркопрестъпността. Разгледани са редица въпроси на квалификацията и необходимостта от обучение на полицаите с цел повишаване ефективността на борбата срещу местната и транснационалната организирана наркопрестъпност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОБЛЕМИ НА ЕФЕКТИВНОСТТА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПОЛИЦЕЙСКИ СЛУЖБИ

Б. Геков, С., НИКК – МВР, 2007

Проучено и анализирано е управлението на полицията и нейните ресурси. Разгледана е ръководната дейност като фактор за ефективността и са предложени критерии и показатели за нейната оценка. Предложени са конкретни мерки за подобряване на управленската дейност в полицията.

 

 

 СКОРОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКИ КОНТРОЛ НА СКОРОСТТА

Е. Цветков, С., НИКК – МВР, 2007

Анализирани са пътнотранспортните произшествия, настъпили паради неспазване на скоростните ограничения и факторите, влияещи при избора на скоростта на движение. Разгледани са подробно техническите средства за измерване, управление и контрол на скоростта. Проучена е контролната дейност на пътната полиция по спазването на скоростните ограничения и са формулирани конкретни препоръки за нейното подобряване.

 

 

 

 УСТАНОВЯВАНЕ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА УЧАСТЪЦИ С КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ. НИКК-МВР

М. Ангелова, Г. Немски, С., 2007

В разработката се набелязват насоки за усъвършенстване на настоящия модел за идентификация на участъците с концентрация на ПТП в нашата страна, като също така са набелязани и редица мерки за тяхното обезопасяване. Задълбочено е разгледан и чуждестранния опит, на развитите европейски страни и на САЩ по изследвания проблем, с оглед открояване на възможностите за прилагането му съобразно спецификата на условията и у нас Направените изводи и препоръки са с нормативен, организационно методически, аналитичен и превантивен характер и целят да помогнат за оптимизиране на цялостната дейност по установяване и обезопасяванена УКПТП в нашата страна и повишаване на пътната безопасност.

 

 

 

 

 

 УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПЪТНАТА ПОЛИЦИЯ ПО КОНТРОЛА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСИ

И. Баръмски, Ст. Стоименов, С., НИКК-МВР, 2007

Извършен е цялостен и задълбочен анализ на пътнотранспортната аварийност с товарни автомобили и автобуси и в нашата страна и е проучена дейността на пътната полиция по контрола на товарното и автобусно движение. В резултат на анализа и проучването са предложени насоки за усъвършенстване организацията и ефективността от полицейския контрол на този вид МПС.

 

 

 

 КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪТНИЯ КОНТРОЛ, ПРЕДПОСТАВКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕТО ИМ

И. Баръмски, Г. Немски, Ст. Стоименов С., НИКК –МВР, 2007

В научноизседователската разработка е представен един актуален проблем, свързан със съществуващите коруп-ционни практики, корупционни рискове и предпоставки сред служителите на пътна полиция, най-вече по отношение дейността им свързана с осъществяването на пътен контрол. На база проведеното изследване е извършен задълбочен анализ и обобщение на проблематика и са направени съответните изводи и препоръки за противодействие и превенцията на корупционните действия, осъществявани от полицейските служители.

 

 

 

 СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕЦА – ДЕЙНОСТ НА ПОЛИЦИЯТА ЗА НЕЙНОТО ОГРАНИЧАВАНЕ

Н. Белова, А. Ангелов, К. Миленков, Ст. Иванов, К. Чобанова, В. Кръстев, Г. Караколев, А. Каменова, С., НИКК – МВР, 2007

 

Съдържа данни от изследване за сексуалната експлоатация на деца и дейността на полицията за ограничаването ѝ. Изследвани са проблеми, свързани с разпространението и тенденциите при тези деяния, с извършителите, жертвите, криминогенните и виктимогенните фактори. Разгледана е правно-нормативната основа на противодействието на сексуалната експлоатация на деца. Анализирана е работата на различни полицейски звена срещу нея, а също и с жертвите на тези престъпления. Направени са препоръки за повишаване на нейната ефективност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ПОЛИЦИЯТА

В. Гюрова, В. Генова, К. Колев, С., НИКК – МВР, 2006

Монографията отразява резултатите от представително за страната изследване на общественото мнение за дейността на полицията, осъществено в периода 15 – 22 януари 2004 г. Анкетирани са 1029 граждани от всички области с изключение на Смолян и Шумен. Паралелно с това по разглежданата тема е проучено и мнението на 249 полицейски служители от осем населени места в страната.

В научното изследване е отделено приоритетно значение на социалната оценка и отношението към полицията; проблемите, свързани с чувството за сигурност и страх от престъпността; обществената удовлетвореност от дейността на полицията; социалните очаквания от нея, които се проектират главно в полето на противодействието на престъпността и в частност на борбата с организираната и с тежката престъпност. Анализирани са и предпоставките, които затрудняват приближаването на полицията към населението, както и отношението на гражданите към някои форми на партньорство.

 

 

 

 КОРУПЦИЯ И ПОЛИЦЕЙСКА ПРЕВЕНЦИЯ

Е. Трайкова, С., НИКК – МВР, 2006

Базирана е на резултатите от проведено научно изследване на корупционната престъпност (съвкупността от престъпления по определени състави от НК) и на дейността на специализираните звена за борба с организираната престъпност и икономическа полиция по превенция (вкл. взаимодействието между отделните структури в системата на МВР и с външни институции).

Отделен раздел е посветен на корупцията в системата на МВР (разпространение на корупционни практики във ведомството; извършители – по длъжности и месторабота; специфични за системата на МВР криминогенни фактори). Специално място в структурата на раздела заема Превенция на корупцията в МВР, в която детайлно се разглеждат предприетите мерки и реализираните инициативи за ограничаване и недопускане на вътрешна корупция – създаване на специализирани звена с антикорупционна насоченост; вътрешноведомствена нормативна база; начини за подбор на служители, възможности за професионална реализация, прилагане на чуждестранния опит в областта на изграждането на механизми за противодействие на корупцията във вътрешното министерство и др. Дефинирани са препоръки за повишаване на ефективността от работата на полицията по превенцията на корупционната престъпност, обособени в отделни категории – по превантивна дейност, по взаимодействието, по квалификация на състава.

 

 

 

 

 

 МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПОЛИЦИЯТА. ПРОБЛЕМИ И НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Б. Геков, С., НИКК – МВР, 2005

Разгледана е полицията като система за управление, състоянието и проблевите на полицейската дейтност, направен е анализ и оценка на съществуващия модел за управление на полицията. Предлагат се приоритети, подходи и инструменти за подобряване на управлението на полицията.

 

 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВНИ И ПСИХОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ В ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННИЯ ИНСПЕКТОР

В. Генова, К. Колев, В. Гюрова, С., НИКК – МВР, 2005

В научното изследване е представена дейността на районните и младши районните инспектори и преди всичко нейните организационни-правни и психологически аспекти. В резултат на това са очертани възможностите за по-добряване работата на РИ и МРИ и сътрудничеството им с населението. Специално внимание е отделено както на функционалните задължения на районните инспектори, така и на организационните предпоставки за повишаване ефективността на тяхната работата, като професионална подготвеност, обучение и материално-техническо обезпечаване. Посочени са практики и концепции за доближа-ване на полицейското обслужване до населението и ролята на РИ и МРИ за тяхното осъществяване. Разгледани са психологичните предпоставки за подобряване на трудовата дейност на РИ като са анализирани от една страна общата трудова нагласа (отношение, удовлетвореност и готовност за смяна) и от друга професионално значимите качества (професионална подготвеност, комуникативност, нравствено-волеви качества, емоционално-психическа устойчивост).

 

 

 

 ПОЛИЦЕЙСКА КРИМИНАЛНА СТАТИСТИКА

Ю. Бояджиева, С., НИКК – МВР, 2005

 

Настоящата монографична разработка съдържа резултати от проведено емпирично изследване по проблемите на методологията и организацията на статистическата дейност, осъществявана в системата на полицията. Направен е кратък исторически преглед на развитието на криминалната статистика в света и на полицейската криминална статистика в България. Представени са правната уредба и организационните принципи на изграждане на статистическия отчет за престъпността и дейността на полицията. Анализирани са съществуващите методологични и организационни въпроси при трите етапа на полицейската статистическа дейност: наблюдение, анализ и предоставяне на данни. Направен е критичен анализ на проблемите, свързани с пълнотата на регистриране на престъпленията, както и с пълнотата и достоверността на данните за престъпността. Разгледани са състоянието и ефективността от осъществявания контрол върху статистическата дейност в полицията

На базата на сравнителен анализ на полицейските системи за криминална статистика в европейски и други страни и на осъществяваното наблюдение на престъпността по линия на международни организации са направени изводи за състоянието на българската полицейска статистика и за степента й на хармонизиране със световните статистики на престъпността. Формулирани са препоръки за оптимизиране на организацията и повишаване ефективността от полицейската статистическа дейност.

 

 

 

 

 

 

 

 ГРАБЕЖИТЕ КРИМИНОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ И ПОЛИЦЕЙСКА ПРЕВЕНЦИЯ

К. Китанов, С., НИКК – МВР, 2005

 

Настоящата разработка съдържа анализ на наказателноправните аспекти, размерите и тенденциите на престъпността, свързана с грабежите. Представена е специфичната структура на грабежите и обуславящите ги криминогенни фактори. Прави се характеристика на индивидуалните, груповите и организираните групови грабежи като проявни форми на “криминален тероризъм”. Отделено е внимание на личностно-поведенческия облик на извършителите на тези престъпления и на техните жертви. Направена е прогноза за проявлението на грабежите в бъдеще. Проучени са дейността на криминална и охранителна полиция по осъществяване на обща и индивидуална специална криминологична превенция на грабежите. Разгледани са проблемите на квалификацията и необходимостта от обучение на полицаите по същността и реализацията на специалната превенция на грабежите.

Разработката е предназначена за ползването полицейски служители, преподаватели и курсанти от Академията на МВР, научни работници, журналисти, студенти, учители, специалисти от неправителствени организации и др.

 

 

 

 

 

 АЛКОХОЛ, НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

И. Баръмски, Е. Цветков, С., НИКК – МВР, 2004

Монографичната разработка разглежда задълбочено влиянието на алкохола и наркотичните вещества върху пове-дението на водачите на моторни превозни средства. Направен е обстоен литературен обзор на законодателната и полицейска практика в тази област, както у нас, така и в други страни. Специално внимание е отделено на анализа на пътнотранспортната аварийност свързана с употребата на алкохол, на техническите средства и методи за установяване и доказване употребата на алкохол и наркотични вещества от водачите на МПС, както и на тактическите действия на пътната полиция при осъществяването на този вид контрол, на административно наказателната практика и превенцията.

 

 

 

 ЖЕНСКА ПРЕСТЪПНОСТ И ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ НА ПОЛИЦИЯТА

Н. Белова, С., НИКК – МВР, 2004

Анализирани са размерите на женската престъпност, тенденциите в развитието й и нейната структура. Разгледани са криминогенните фактори, които пораждат и стимулират женската криминална активност. Отделено е внимание на жертвите на престъпления, извършвани от жени и на виктимогенните фактори, водещи до увреждането им. Проучени са дейността на полицията по превенция на женската престъпност и взаимодействието с държавни институции и неправителствени организации, които работят по проблемите на жените.

 

Книгата е предназначена за полицейски служители от криминално, охранително и икономическо направление и за инспекторите по превенция на престъпността и връзки с обществеността, за преподаватели и курсанти от Академията на МВР, за специалисти от образователни, медицински и социални служби, както и за представители на неправителствения сектор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КОМПЮТЪРНА ПРЕСТЪПНОСТ

Ю. Бояджиева, С., НИКК – МВР, 2004

Посветена е на криминологичните проблеми на компютърната престъпност като социално-правно явление. Разкрита е спецификата и взаимните й връзки с други типове престъпност. Анализирани са размерите, тенденциите и структурата на компютърната престъпност в света и България. Представени са най-разпространените начини за извършване на различните видове престъпления в електронна среда. Направена е характеристика на извършителите и жертвите на компютърни престъпления. Изследвана и обобщена е световната и националната практика по превенция и контрол над компютърната престъпност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАЗКРИВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В СФЕРАТА НА ЗАСТРАХОВАНЕТО (секретно)

В. Янарлиев, С., НИКК – МВР, 2003

 

Разработката представя характеристика на застраховането, осъществявания върху него държавен надзор и тяхната нормативна уредба в контекста на противодействието на престъпността в този сектор на финансово-кредитната система, историческите аспекти на развитието на застраховането в световен и национален мащаб и криминологичен анализ на престъпността в застрахователната сфера. Особено внимание е отделено на класифицирането, същността и структурата на начините за извършване на престъпления (от различните категории извършители, вкл. И от организирани престъпни групи), на организационно-тактическите аспекти на тяхното разкриване и документиране и на методическите препоръки за рационализиране дейността на полицейските оперативно-издирвателни органи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НАСИЛИЕТО ПРИ СПОРТНИ ПРОЯВИ. КРИМИНО-ЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

В. Гюрова, В. Генова, К. Колев, С., НИКК – МВР, 2002

Проучени са криминогенните фактори за насилието на спортни мероприятия и различните му проявни форми. Анализирана е нормативната база, регламентираща въп-росите на охраната на обществения ред от органите на полицията при спортни прояви, проблемите при нейното осъществяване, както и възможностите за тяхното решаване. Разгледани са основните въпроси на взаимодействието с останалите държавни и обществени органи и организации и насоките за неговото подобряване.

 

 

 ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ПОЛИЦИЯ И МЕДИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА

К. Китанов, Н. Белова, С., НИКК – МВР, 2002

 

Анализирани са специфичните социални функции и възможности на средствата за масово осведомяване при отразяване на проблемите на престъпността и нейната превенция, нормативната основа, на която се изгражда взаимодействието между полицейските органи масмедиите, както и предпоставките за осъществяване на ефективно партньорство. Акцентира се на необходимостта от предавания и публикации с превантивна насоченост. В разработката е направена характеристика на медийния образ на жертвите на престъпления, на взаимодействието между полицията и медиите при осъществяване на виктимологичната превенция. Посочени са актуални аспекти на тяхното сътрудничество през погледа на неправителствени организации. Направени са препоръки за разработване на съвременна медийна стратегия на МВР.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПОЛИЦЕЙСКИЯ КОНТРОЛ
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Е. Цветков, Г. Немски, М. Хубева, Н. Казазян, С., НИКК – МВР, 2001

Целта на изследването е да се проучи осъществяваният от органите на полицията контрол върху пътното движение и участниците в него с оглед подобряване безопасността на движението, както и да се осигури информационна база, която да послужи за сравнение при бъдещи проучвания.

В книгата са представени резултати от анкетно проучване на мнението на 273 пътни полицаи и 872 водачи на моторни превозни средства (МПС) от пет подбрани региона, а именно София-град, Бургас, Благоевград, Перник и Монтана. През погледа на анкетираните полицаи са разгледани проблемите в организацията на работата на пътната полиция, нейната ефективност и възможности за подобряването й, поведението на водачите, склонността и причините за корупционни прояви. Анализирани са мненията на водачи на МПС за отношението и оценката за работата на пътната полиция, факторите за тяхното формиране, самооценката им като участници в движението, начините за подобряване безопасността на движение.

Направен е литературен обзор за полицейския контрол на пътното движение, скоростните режими, санкциите и инженерните решения, свързани с намаляването на скоростта в някои страни.

 

 

 ПРЕВАНТИВНИ ПОЛИЦЕЙСКИ ОПЕРАЦИИ

В. Генова, В. Гюрова, В. Иванов, К. Колев, С., НИКК – МВР, 2001

В монографията е представено задълбочено изследване на същността и съдържанието на полицейските операции и на възможностите за тяхната диференциация. Анализирана е нормативната база, регулираща въпросите по организирането и провеждането на полицейските операции, и е предложен комплекс от мерки и способи за подобряване качеството и ефективността от работата на полицията в тази насока. Посочени са и най-важните особености при подготовката и провеждането на някои от най-често реализираните превантивни полицейски операции.

 

 ЦИГАНСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ – ПРОБЛЕМИ НА ПОЛИЦЕЙСКОТО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ (строго секретно)

 

Н. Тепавичаров, Е. Тошев, С., НИКК – МВР, 2001

Комплексно криминологично изследване, от гледна точка на теорията на оперативно-издирвателната дейност с етнографски и исторически елементи. Търсеният познавателен и практикоприложен ефект е подсилен и с културологичен анализ на разнообразието от традиции и верска принадлежност, типични за циганското население.

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОБЛЕМИ НА НАСИЛИЕТО, НАРКОМАНИЯТА И НАРКОПРЕСТЪПНОСТТА В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА

К.Китанов, К.Гайдаров, Н. Белова, М. Бочева, Х. Йорданова, И. Попов, С. Иванов. С., НИКК – МВР, 2001

 

Разгледани са проблемите на насилието и виктимизацията сред децата. Анализирани са проблеми на наркоманията и наркопрестъпността сред непълнолетните от различни видове училища в различни градове на страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Велико Търново и Ловеч. Анкетирани са служители на МВР, специалисти, работещи по проблемите на наркоманията при непълнолетните, педагози и ученици. Разгледани са различни аспекти на взаимоотношенията между деца с поведенчески отклонения и техните родители. Направени са изводи и препоръки за превенция на насилието и употребата на наркотици от деца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТАКТИКА НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ

В. Кръстева, В. Тодоров, В. Гюрова, В. Генова, К. Колев, С., НИКК – МВР, 2000

Разработката съдържа правни и тактически препоръки за действие на полицейските служители при реализацията на най-често използваните полицейски правомощия. Анализирани са основните законови изисквания при полицейска намеса в различни ситуации (установяване самоличност на лица, проверка на лични вещи и помещения, задържане на лица, употреба на физическа сила и помощни средства и т.н.). Посочени са оптимални тактически способи и средства за защита на полицейските служители при изпълнение на техните функции и осигуряване безопасността на гражданите.

 

 

 

 

 

 

 НАСИЛСТВЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ СРЕЩУ ЖЕНИ И ДЕЦА – СЪЩНОСТ И ВИКТИМОЛОГИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ

К. Китанов, Н. Белова, С., НИКК – МВР, 2000

Анализирани са същността и отделните разновидности на насилието, на насилствената престъпност и нейните жертви. Направена е характеристика на насилствената престъпност срещу жени и деца, на размерите и тенденциите в развитието й. Представена е специфичната структура на насилствените престъпления срещу жени и деца и обуславящите ги виктимогенни фактори. Особено внимание е отделено на същността и ролята на виктимологичната превенция на полицията за ограничаване и предотвратяване на насилствените престъпления спрямо жени и деца. Разгледано е взаимодействието на полицията с други държавни институции и граждани, като важно място е отделено на съвместната работа с неправителствени организации, подпомагащи жени и деца, жертви на насилие.

 

 

 

 ПРЕВЕНЦИЯ И РАЗКРИВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В БАНКОВАТА СИСТЕМА (строго секретно)

Ю. Бояджиева, Р. Радулов, С., НИКК – МВР, 2000

Методическото пособие включва характеристика на банковата система, криминологичен анализ на престъпността в банките, анализ на способите за извършване на престъпления, проблемите на организацията на оперативното обслужване, превенцията, разкриването и документирането на извършваните в сектора престъпни деяния. Специално внимание е отделено на престъпленията, извършвани с използването на компютърна техника и технологии, и на оперативната работа, свързана с тяхното разкриване.

 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В СОЦИАЛНО-ОСИГУРИТЕЛНАТА СФЕРА И ПРЕВЕНЦИЯ

Е. Трайкова, С., НИКК – МВР, 2000

Отразени са резултатите от проведеното криминологично изследване на престъпността, съпътстваща различните социални дейности, общественото (задължително и доброволно), пенсионното, краткосрочното и здравното осигуряване. Разработката съдържа анализ на размерите, структурата и тенденциите на престъпността в социално-осигурителната сфера и на криминогенните фактори от различно естество. Предложена е прогноза за вероятното развитие на престъпността в следващите етапи от внедряването на реформата в социалния сектор. Разгледани са най-характерните проявни форми и способи за извършване на престъпления при социалното подпомагане и общественото осигуряване. Направен е анализ на превантивната дейност, осъществявана от икономическите полицейски звена, за недопускане и ограничаване на престъпленията.