МВР

 

Новини

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 26 ноември 2020 г. официално стартираха два нови проекта, по които НИК-МВР е бенефициент

Националният институт по криминалистика е бенефициент по два проекта, финансирани от фонд „Вътрешна сигурност“

На онлайн конференция на 26.11.2020 г. бе дадено началото на два проекта - „Обновяване на оборудване за техническо изследване на документи в НИК-МВР“ и „Обновяване оборудването на Гранична полиция във връзка с измененията в Регламента „ЕВРОДАК“. Проектите са финансирани от Националната програма на България за подпомагане от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014-2020. Общият бюджет на първия проект е 821 448 лева с ДДС, а на втория – 445 365 лева с ДДС. Периодът на изпълнение и на двата проекта е 24 месеца. Заложената цел е подпомагане на интегрираното управление на границите, включително насърчаване на допълнителна хармонизация на мерките, свързани с управлението на границите, в съответствие с общите стандарти на Европейския Съюз. 

По проект „Обновяване на оборудване за техническо изследване на документи в НИК-МВР“ ще бъде закупена нова специализирана апаратура за детайлно техническо изследване на документи за пътуване на български и чужди граждани. Ще бъде подобрен техническият капацитет при извършване на експертизи на документи за пътуване на български и чужди граждани. Ще се разширят възможностите за по-пълноценно и всеобхватно изследване на документи за пътуване на български и чужди граждани, като същевременно ще бъдат осигурени по-голяма обективност и по-високо качество на изготвените експертизи. Ще се поддържа висок стандарт на изследванията и изготвяните експертизи, в съответствие със стандарта EN ISO/IEC 17025:2018, като по този начин ще се постигне подобряване на възможностите на разследващите и правоприлагащите органи за разкриване и осъждане на извършителите на документни престъпления при преминаване на границите, както и  по-висока степен на контрол и защита на външните граници, включително справяне с незаконната имиграция. В хода на изпълнението на проекта се предвижда доставка на технически средства и програмни продукти, които са необходими за повишаване на изследователския капацитет и поддържане на съвременно и адекватно ниво на обезпеченост за техническо изследване на документи в сектор „Документни изследвания” при НИК-МВР. Закупуването в рамките на проекта на ново, съвременно оборудване, със своите множество нови функции и възможности, до голяма степен ще надгради системите за изследване и ще компенсира посочените затруднения, като ще постави дейността на Лабораторията по техническо изследване на документи в НИК-МВР на съвременно европейско и световно равнище.

В рамките на проект „Обновяване оборудването на гранична полиция във връзка с измененията в Регламента „ЕВРОДАК“ се предвижда обновяване на специализирани биометрични станции на системата, разположени в структурите на ГДГП. Така, чрез използване на развитието на биометричните технологии и в частност - включването на лицевата идентификация при проверката на лица - нарушители на граничния режим на Република България, ще се постигне подобрена идентификация на лицата, особено в случаите на липсващи или умишлено увредени пръсти, както и по-висока степен на контрол и защита на външните граници, включително пресичане на незаконната имиграция. Обновяването на специализираните биометрични станции включва цялостна подмяна на 27 специализирани биометрични станции и закупуване на 4 допълнителни, както и обновяване и допълване  оборудването на 33 специализирани биометрични станции с допълнително оборудване (скенери за пръстови отпечатъци и документи), с оглед измененията в Регламента за Евродак.  Планирано е и съответно обучение на служителите, работещи със системата -  8 специализирани курсове с обучители - служители на НИК-МВР.

Във формата участваха зам.-директорът на ГДНП ст. комисар Благородна Макева, служители на ГДНП, ГДГП, представители на административни дирекции в МВР и на ДАБ.

    Конференцията бе открита с изказване на г-жа Д Маркова директор на НИК:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Със заповеди № 812нт-620/08.10.2020 г. и № 812нт-621/08.10.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ стартираха два проекта, по които Националният институт по криминалистика е бенефициент: „Обновяване на оборудване за техническо изследване на документи в НИК-МВР“ и „Обновяване оборудването на Гранична полиция във връзка с измененията в Регламента „ЕВРОДАК“.

Проектите са финансирани от Националната програма на България за подпомагане от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014-2020. Общият бюджет на първия проект е 821 448 лева с ДДС, а на втория – 445 365 лева с ДДС.

Периодът на изпълнение и на двата проекта е 24 месеца.

Проектите целят подпомагане на интегрираното управление на границите, включително насърчаване на допълнителна хармонизация на мерките, свързани с управлението на границите, в съответствие с общите стандарти на Европейския Съюз.  Необходимо е чрез обмен на информация между държавите членки и между държавите членки и агенцията „Фронтекс“, да се осигури, от една страна, еднаква и висока степен на контрол и защита на външните граници, включително чрез справяне с незаконната имиграция, и, от друга страна, безпроблемно преминаване на външните граници, в съответствие с достиженията на правото от Шенген, като същевременно се гарантира достъп до международна закрила на лицата, които се нуждаят от такава, в съответствие с договорените от държавите членки задължения в областта на правата на човека, включително принципа на забраната за връщане, съгласно чл. 3, т. 2, буква „б“ на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 515/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година.

 

По проект „Обновяване на оборудване за техническо изследване на документи в НИК-МВР“ ще бъде закупена нова специализирана апаратура за детайлно техническо изследване на документи за пътуване на български и чужди граждани. Ще бъде подобрен техническият капацитет при извършване на експертизи на документи за пътуване на български и чужди граждани. Ще се разширят възможностите за по-пълноценно и всеобхватно изследване на документи за пътуване на български и чужди граждани, като същевременно ще бъдат осигурени по-голяма обективност и по-високо качество на изготвените експертизи. Ще се поддържа висок стандарт на изследванията и изготвяните експертизи, в съответствие със стандарта EN ISO/IEC 17025:2018, като по този начин ще се постигне подобряване на възможностите на разследващите и правоприлагащите органи за разкриване и осъждане на извършителите на документни престъпления при преминаване на границите, както и   по-висока степен на контрол и защита на външните граници, включително справяне с незаконната имиграция.

 

В хода на изпълнението на проекта се предвижда доставка на технически средства и програмни продукти, които са необходими за повишаване на изследователския капацитет и поддържане на съвременно и адекватно ниво на обезпеченост за техническо изследване на документи в сектор „Документни изследвания” при НИК-МВР.

Към настоящия момент  Лабораторията по техническо изследване на документи в Института разполага с две видеоспектрални системи (VSC-2000 и VSC-5000), произведени от Foster & Freeman – Великобритания, съответно през 1999 г. и 2005 г., като тези системи се използват за установяване автентичността на документи за пътуване.

Те обаче, както е видно и от споменатите по-горе години на производството им, са морално остарели, амортизирани и с почти излезли от употреба операционни системи на управляващия софтуер.

Не са налични и множество инструменти, инсталирани в по-новите модели.

Системите не притежават ресурс и възможности за непосредствено използване на бази данни с образци на документи за пътуване и сравнение на изследваните обекти с тях, а това често не позволява да се обосновават категорични изводи или създава затруднения при сроковете за изследване, особено при бързи производства и консултации на документи, постъпващи от граничните пунктове.

Закупуването в рамките на проекта на ново, съвременно оборудване, със своите множество нови функции и възможности, до голяма степен ще надгради системите за изследване и ще компенсира посочените затруднения, като ще постави дейността на Лабораторията по техническо изследване на документи в НИК-МВР на съвременно европейско и световно равнище.

 

По проект Обновяване оборудването на Гранична полиция във връзка с измененията в Регламента ЕВРОДАКсе предвижда обновяване на специализирани биометрични станции на система „ЕВРОДАК“, разположени в структурите на Главна дирекция „Гранична полиция“. Ще се повиши капацитетът на служителите от структурите на тази дирекция за работа със системата „ЕВРОДАК“. Чрез използване развитието на биометричните технологии и в частност - включването на лицевата идентификация при проверката на лица - нарушители на граничния режим на Република България, ще се постигне подобрена идентификация на лицата, особено в случаите на липсващи или умишлено увредени пръсти, както и по-висока степен на контрол и защита на външните граници, включително пресичане на незаконната имиграция. Обновяването на специализираните биометрични станции включва цялостна подмяна на 27 специализирани биометрични станции и закупуване на 4 допълнителни, както и обновяване и допълване  оборудването на 33 специализирани биометрични станции с допълнително оборудване (скенери за пръстови отпечатъци и документи), с оглед измененията в Регламента за Евродак. По този начин ще бъдат изпълнени изискванията на този регламент, ще се повиши капацитетът за работа със системата. Промяната във функционалностите на специализираните биометрични станции, с оглед изискванията на Регламента, налага и провеждането на обучение на служителите, работещи със системата. За повишаване на капацитета на служителите от структурите на Главна дирекция „Гранична полиция“ се предвижда провеждане на 8 специализирани курсове с обучители - служители на НИК-МВР.

Предвижда се и създаване на Национален единен потребителски интерфейс за управление на границите, а с обновяването на оборудването ще се постигне повишен технически капацитет и пълна съвместимост с изискванията на Регламента “Евродак”.

Обучението на служителите от регионалните звена на Главна дирекция „Гранична полиция“ за работа с новите функционалности на система Евродак ще позволи пълноценно използване на доставеното по проекта оборудване.

 

Бих искала да изкажа благодарност на заместник-министър Бернер и на заместник-министър Балабанов, както и на нашите колеги от ДМП и ДПУБ, на останалите колеги, за оказваната ни помощ до настоящия момент на стартиране на проектите. Надявам се, че такава помощ ще ни бъде оказвана и за в бъдеще, за да можем, въпреки предизвикателствата, свързани с разпространението на КОВИД 19, да се поздравим с успешното изпълнение на тези проекти.

 

Желая успех и благодаря за вниманието.

След откриването бяха изнесени две презентации:

Презентация техн. изсл. на документи

ПРОЕКТ BG65ISNP001-2.012-0001-C01

20201126_09153920201126_091544
20201126_10003620201126_100323
20201126_100733

20201126_10224820201126_10303120201126_10345020201126_103940

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съгласно §10 на Постановление №77 от 19.04.2017 г. за изменение и допълнение на ПУД-МВР (обн. в ДВ, бр. 33/25.04.2017 г.),  в наименованието "Научноизследователски институт по криминалистика и криминология", думите "и криминология" се заличават и абревиатурата "НИКК" се заменя с "НИК".

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОМАНДИРОВКА НА Г-ЖА ДОБРИНКА МАРКОВА-ДИРЕКТОР НА НИК-МВР, В ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

 

От 13.03.2018 г. до 16.03.2018 г. г-жа Маркова, директор на  НИК-МВР, със заповед на министъра на вътрешните работи № 8121 кч–456/12.03.2018 г., беше командирована в гр. Лондон, Великобритания.

Ръководител на делегацията беше г-н  Борислав Сарафов, директор на НСлС и заместник-главен прокурор на Република България.

В състава на делегацията бяха също трима началник-отдели, отговарящи за разследването в МВР, съответно от ГДНП, ГДБОП и СДВР.

В рамките на работната програма служителите посетиха Националната Агенция за борба с престъпността – NCA, Spring Gardens, в гр. Лондон, където се запознаха със структурата на криминалистичната дейност при Британските полицейски служби, както и с взаимодействието между британските правоприлагащи служби и търговските фирми, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и лабораторните изследвания.

Беше проведена дискусия относно Британския подход в тази насока, и по-специално, по отношение на оказваната подкрепа при разследванията от страна на   криминалистичното звено към Агенцията.

Беше  организирано посещение в EUROFINS (една от най-големите частни лаборатории във Великобритания), където  делегатите бяха запознати с услугите, предоставяни от лабораторията във връзка с криминалистичните анализи и лабораторните изследвания. В края на посещението делегатите направиха обиколка на работните помещения в  EUROFINS и се запознаха с условията на работа и оборудването.

По-късно, гостите посетиха Британската Кралска прокурорска служба, където г-н Стюарт Алън направи преглед на структурата и разпределението на случаите. Беше представен и конкретен казус, разследван от Отдел ,,Убийства” в Лондон.

Инспектор Джеймс Доуган изнесе лекция на тема „Управление на работата на местопрестъплението и стратегия по отношение на криминалистичната дейност”.

В края на командировката бе посетен и най-стария наказателен съд във Великобритания – Old Bailey, London.

IMG-20180317-WA0009