МВР

АПН

 

Цел на сдружението

  "АСОЦИАЦИЯ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАЧАЛНИЦИ" е независимо, доброволно сдружение с нестопанска цел за подпомагане, консултиране, обсъждане, разясняване и популяризиране дейността на полицията , мястото й в системата на държавата и обществото и нейната роля и значение за изграждане на съвременна държава и демократично общество.
  Дейността на Сдружението обединява усилията на действащи и бивши полицейски началници, които са съпричастни към издигане авторитета и значението на полицейската професия в България и в международните организации със сходен предмет на дейност.

Целите на Сдружението са:

  1. Да работи (съдейства) за професионалното развитие на българската полиция;
  2. Да формулира становища по подготовката на нова или действаща нормативна уредба на дейността на полицията;
  3. Да работи за развитието на професионализма и квалификацията на българските полицаи;
  4. Да разработва или подпомага развитието (създаването) на политика по овладяване или намаляване на отрицателното въздействие върху обществото на различни криминогенни фактори;
  5. Да осигури предаването на положителният професионален и управленски опит на полицейските началници между поколенията;
  6. Да стимулира сътрудничеството със сходни български или международни организации за обмяна на опит и най-добрите полицейски практики по противодействие на престъпността;
  7. Да провежда вътрешни и международни форуми, конференци и семинари за професионално обсъждане на работата на полицията;
  8. Да участва активно в обществените дебати по релацията (връзката) общество-полиция;