МВР

АПН

 

Устав на "АСОЦИАЦИЯ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАЧАЛНИЦИ"

Г л а в а п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1.(1) “АСОЦИАЦИЯ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАЧАЛНИЦИ" е независимо, доброволно сдружение с нестопанска цел за подпомагане, консултиране, обсъждане, разясняване и популяризиране дейността на полицията , мястото й в системата на държавата и обществото и нейната роля и значение за изграждане на съвременна държава и демократично общество.

(2) Дейността на Сдружението обединява усилията на действащи и бивши полицейски началници, които са съпричастни към издигане авторитета и значението на полицейската професия в България и в международните организации със сходен предмет на дейност.

 

Наименование

Чл.2. Наименованието на Сдружението е “АСОЦИАЦИЯ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАЧАЛНИЦИ", което се изписва на български език. При съкращаване се изписва “АПН”. Наименованието на сдружението може да се изписва и на английски език.

 

Седалище

Чл.3. Седалището на Сдружението е гр. София, а адресът на управление - София, район Младост, бул. Цариградско шосе № 147.

 

Цели

Чл.4. Целите на Сдружението са:

 1. Да работи (съдейства) за професионалното развитие на българската полиция;

 2. Да формулира становища по подготовката на нова или действаща нормативна уредба на дейността на полицията;

 3. Да работи за развитието на професионализма и квалификацията на българските полицаи;

 4. Да разработва или подпомага развитието (създаването) на политика по овладяване или намаляване на отрицателното въздействие върху обществото на различни криминогенни фактори;

 5. Да осигури предаването на положителният професионален и управленски опит на полицейските началници между поколенията;

 6. Да стимулира сътрудничеството със сходни български или международни организации за обмяна на опит и най-добрите полицейски практики по противодействие на престъпността;

 7. Да провежда вътрешни и международни форуми, конференци и семинари за професионално обсъждане на работата на полицията;

 8. Да участва активно в обществените дебати по релацията (връзката) общество-полиция;

 

Средства

Чл.5. За постигане на целите Сдружението:

 1. 1. Подпомага изграждането и поддържането на материално-техническа база и информационни фондове на Сдружението.

 2. 2. Оказва съдействие за събирането, обработването, съхраняването и публичното представяне на нашите и световни научно-технически и други постижения за подобряване сигурноста, обществения ред и борбата с престъпността.

 3. 3. Подпомага издаването и разпространението на специализирана и друга литература популяризираща дейността на сдружението и съответните държавни структури.

 4. Оказва съдействие при организиране и провеждане на форуми, конгреси, конференции, изложби и други публични прояви, които са посветени на подобряване сигурноста, обществения ред и борбата с престъпността.

 5. Приема тематични програми за действия в национален и международен мащаб свързани с решаването на значими проблеми в дейността на полицията;

 6. Разглежда и приема програми за обмяна на опит и повишаване на квалификацията на полицейските служители по актуални към момента престъпления или проблеми свързани с обществения ред;

 7. Разпространява утвърдена практика и новаторски опит по полицейската дейност;

 8. Провежда мероприятия за подкрепа на етичния кодекс на полицейския служител;

 9. Участва в местни и международни прояви свързани с полицейската дейност;

 10. Организира и осъществява други дейности, предвидени в закона или решение на Общото събрание.

Чл.6 (1) В дейността си сдружението се ръководи от законите на Република България и разпоредбите на настоящия Устав, както и от постигнатите споразумения.

(2) В дейността си сдружението не преследва политически и синдикални цели, както и не може да бъде свързано с политически и синдикални организации.

(3) Членовете на сдружението не могат да използват сдружението в интерес на политически, синдикални организации и търговски дружества.

 

Имущество

Чл.7.(1) Имуществото на “АСОЦИАЦИЯ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАЧАЛНИЦИ " се състои от пари, право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество и права върху интелектуална собственост.

(2) Сдружението набира средства, които са необходими за постигане на целите по чл.5, от членски внос и имуществени вноски от членовете, държавни и други субсидии, както и от дарения от местни и чуждестранни юридически и физически лица.

(3) Размерът на членския внос за всяка календарна година и срокът за внасянето му се определят с решение на Общото събрание.

(4) Размерът на имуществените вноски и начинът на внасянето им се определят с решение на Общото събрание, което се взема с обикновено мнозинство от всички членове.

(5) Сдружението може да откаже да приеме дарения, които съдържат условия, противоречащи на целите и устава.

 

Дейност в обществена полза

Чл.8. Сдружението ще осъществява общественополезна дейност в съответствие с разпоредбите на закона и устава в обществен интерес.

 

Предмет на допълнителна стопанска дейност

Чл.9.(1) Сдружението ползва недвижими имоти и обекти на интелектуална собственост, издава и разпространява специализирана литература.

(2) Приходите от дейноста по предходната алинея се използват за постигане целите на Сдружението.

(3) Сдружението не разпределя печалба.

 

Срок

Чл.10. Сдружението се учредява за неопределен срок.

 

 

Г л а в а в т о р а

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Органи

Чл.11.(1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание.

(2) Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет.

 

Общо събрание

Чл.12. Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението, които участвуват лично в заседанията.

 

Права на Общото събрание

Чл.13.(1) Общото събрание:

 1. изменя и допълва устава;

 2. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

 3. взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

 4. приема бюджета на Сдружението и размера на годишния членски внос;

 5. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

 6. отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

 7. взема и други решения, предвидени в устава.

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи и членовете на Сдружението.

(3) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Споровете могат да бъдат повдигани пред съда от всеки член на сдружението или на Управителния съвет в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземане на решението.

 

Свикване на Общото събрание

Чл.14.(1). Общото събрание се провежда минимум веднъж годишно.

(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните лица или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

 

Кворум

Чл.15. Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 

Гласуване

Чл.16.(1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, неговия/та съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Сдружението въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

 

Вземане на решения

Чл.17.(1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите, освен ако в закона или устава е предвидено друго.

(2) Решенията по чл.13, ал.1, т.т.1 и 3 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

 

Управителен съвет

Чл.18. Управителният съвет се състои от девет лица - членове на Сдружението, които се избират от Общото събрание за срок от две години.

 

Правомощия на Управителния съвет

Чл.19. Управителният съвет:

 1. 1. ръководи Сдружението и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

 2. 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

 3. приема и изключва членове;

 4. взема решения относно дължимостта и събираемостта на членския внос и /или на имуществените вноски;

 5. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава;

 6. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

 7. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;

 8. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;

 9. приема вътрешни актове за организацията и дейността на Сдружението;

 10. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;

 11. взема решения за участие в други организации;

 12. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

 13. изпълнява задълженията, предвидени в устава.

 14. УС се свиква на заседания най-малко веднъж на три месеца от председателя на УС.

 

Председател на Управителния съвет

Чл.20.(1) Управителният съвет избира от своите членове за срок от две години председател, който ръководи и координира дейността на съвета.

(2) По предложение на председателя, Управителният съвет избира от своите членове заместник-председател/и на първото заседание след провеждане на Общото събрание, на което са били избрани /освободени/ председателят или най-малко половината от членовете на съвета.

(3) Заместник-председателят/ите подпомага/т председателя по въпросите, които са му/им били възложени от Управителния съвет.

 

Представителство

Чл.21.(1) Председателят, а по решение на Управителния съвет – и заместник-председателят/ите, представлява/т/ Сдружението пред държавните органи, органите на местно самоуправление, обществените организации и други юридически и физически лица.

(2) По решение на Управителния съвет председателят може да упълномощава друг член на съвета или на Сдружението да извършват определени действия.

 

Заседания на Управителния съвет

Чл.22.(1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, а при негово отсъствие - от заместник-председателят. Председателят е длъжен да свика заседание на съвета при писмено искане на една трета от неговите членове. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на съвета.

(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

 

Решения на Управителния съвет

Чл.23.(1) Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решенията по чл.19, т.т.5 и 8, както и за определяне на ликвидатор, се вземат с мнозинство от всички членове.

(3) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на съвета.

(4) Решенията на Управителния съвет, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземане на решението.

 

Помощни органи

Чл.24. По решение на Управителния съвет могат да се създават съвети и комисии като помощни органи на Сдружението, които не са юридически лица и осъществяват дейността си в съответствие с настоящия устав и правилник, приет от Общото събрание.

 

 

Г л а в а т р е т а

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Членуване

Чл.25.(1) Членуването в Сдружението е доброволно.

(2) Член на сдружението може да бъде дееспособно физическо лице, което заема или е заемало ръководен пост в българската полиция, с ранг от Началник Районно полицейско управление, приравнените на него и по-висши рангове и желае да стане член на сдружението, като подава молба чрез Управителния съвет до Общото събрание, в която заявява, че приема условията на устава и се задължава да го спазва.

(3) Молбата се разглежда на първото заседание на Управителния съвет след постъпването й.

Чл.26. (1) Асоциирани членове на сдружението без право на глас в Общото събрание и без право да бъдат избирани в ръководните органи могат да бъдат чуждестранни лица, научни работници, журналисти и други лица, работещи или свързани с предмета на дейност на Сдружението.

(2) За приемането на лицата по предходната алинея се прилагат правилата на чл. 25, ал.2 от Устава.

 

Членски права и задължения

Чл.27.(1) Всеки член има право да участва в управлението на Сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да изразява свободно мнението си по всички въпроси от компетенциите и дейността на Сдружението, да спазва устава и да оказва активно съдействие и дава своя принос за реализиране целите на Сдружението в съответствие със своите възможности.

(2) Всеки член е длъжен да плаща членски внос в съответствие с решението на Общото събрание.

(3) За задълженията на Сдружението членът отговаря до размера на направените или дължими имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.

 

Прекратяване на членството

Чл.28.(1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до Сдружението;

 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

 3. с изключване;

 4. с прекратяването на Сдружението;

(2) С решение на Управителния съвет може да бъде изключен член на Сдружението при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

(3) Изключване поради невнасяне на определения членски внос и системно неучастие в дейността се констатира с решение на Управителния съвет, което може да бъде обжалвано пред Общото събрание.

(4) Платеният членски внос от напуснал или изключен или изключен член не се връща.

 

 

Г л а в а ч е т в ъ р т а

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Прекратяване

Чл.29. Сдружението се прекратява:

 1. с решение на Общото събрание;

 2. с решение на окръжния съд по седалището в случаите и по реда, предвидени в закона.

 

Ликвидация

Чл.30.(1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на предходната алинея, както и в случаите на прекратяване с решение на съда, той се определя от окръжния съд по седалището на Сдружението.

 

Имущество след ликвидация

Чл.31.(1) Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се решава от Общото събрание.

(2) Имуществото се разпределя при спазване на изискванията на закона.

 

Заличаване на Сдружението

Чл.32. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Сдружението от окръжния съд по неговото седалище.

 

 

Заключителна разпоредба

§1. Този устав, който е приет от учредителното събрание на “АСОЦИАЦИЯ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАЧАЛНИЦИ" проведено в София на 29.12.2005 г., е подписан от всички учредители в два еднообразни екземпляра – по един за архива на Сдружението и за регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Софийски градски съд.