МВР

АПН

 

Документи

•    Асоциацията на полицейските началници съхранява и обработва лични данни за целите и       дейностите на Асоциацията, във връзка с прилагане на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица, относно обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

  

Ако желаете да станете член на “АСОЦИАЦИЯ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАЧАЛНИЦИ” е необходимо да попълните следните документи:

 

     Заявление за приемане на член на “АСОЦИАЦИЯ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАЧАЛНИЦИ” 

     Анкетна карта

     Формуляр за издаване на карта на членовете на АПН

 

След попълването им ги изпратете на адрес:

София - 1784

бул. "Цариградско шосе" 147


  Банкова сметка на АПН
  Българска банка за развитие АД - София
  BIC: NASBBGSF
  IBAN: BG27NASB96201010875501