МВР

ОД Добрич

 

РД ПБЗН Добрич

 

Administrative Services - RDFSCP Dobrich for site EN

Административни услуги РДПБЗН Добрич

БАНКОВА СМЕТКА НА РДПБЗН-ДОБРИЧ

Contacts

Контакти

Административен адрес

РСПБЗН

Анкетна карта

Вътрешни правила за административно обслужване 2019

Протокол за устно заявена услуга

zapoved Razhod ZDOI 2011

ДОИ

Заявление за ДОИ

Предложения и сигнали

Ръководство

Структурна схема на РДПБЗН Добрич

Харта на клиента

тарифа-4-за-таксите-които-се-събират-в-системата-на-министерството-на-вътрешните-работи-по-закона-за-държавните-такси

449 Искане за издаване на сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност

987 Искане за издаване на становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност

988 Заявление за издаване на разрешение на търговци

1305 Искане за издаване на становище за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност

1529 Искане за издаване на становище за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за пожарна безопасност (съществуващ строеж)

1528 Искане за издаване на удостоверителни документи

1773 Искане за издаване на дубликат на издадени документи

Доклад удовлетвореност РДПБЗН Добрич