МВР

БФП

 

                                                                                                     ПРАВИЛА ЗА РЕЦЕНЗИРАНЕ

 

1. Авторите изпращат материали за публикуване в електронен формат и оформление, съгласно изискванията на „Правила за оформление на материалите за публикуване“ на електронната поща на изданието.

2. Секретарят на изданието заличава имената на автора и представя материала на главния редактор в 7-дневен срок от получаването му. Главният редактор внася за разглеждане получения материал в редакционната колегия, ако отговаря на тематичния обхват и изискванията за оформление на изданието.

3. На свое заседание редакционната колегия избира двама рецензенти, един външен и един вътрешен, съобразно тематиката на предоставения за публикуване материал.

4. Секретарят на изданието изпраща материала на избраните рецензенти чрез електронна поща.

5. Рецензентите отказват рецензиране, когато това е предвидено в Етичните правила на изданието или когато изпратеният материал не е от тяхната компетентност. В тези случаи секретарят уведомява редакционната колегия и се прилага реда по т. 2-3 от настоящите правила.

6. Рецензентите изготвят рецензии в 10-дневен срок, като ги оформят на формализирана бланка и ги изпращат на секретаря чрез електронната поща на изданието.

7. Рецензиите могат да са положителни (с мнение за публикуване), отрицателни (с мнение да не се публикуват) и с бележка (с мнение за внасяне на авторова редакция).

8. Материал, който е получил две положителни рецензии, се внася от секретаря в редакционната колегия за насочване към публикуване.

9. Материал, който е получил две отрицателни рецензии се връща от секретаря на автора чрез електронна поща с кратки мотиви.

10. Материал, който е получил една положителна рецензия и рецензия с бележка или две рецензии с бележка се изпраща от секретаря на автора за редактиране, съобразно дадените бележки. След авторовата редакция, материалът се изпраща на рецензента / рецензентите за изготвяне на нова рецензия, по реда на т. 4-7 от настоящите правила.

11. Материал, който е получил една отрицателна рецензия и рецензия с бележка се изпраща от секретаря за редактиране на автора. След авторова редакция материалът се изпраща на двамата рецензенти за ново рецензиране, по реда на т. 4-7 от настоящите правила

12. Материал, който е получил една отрицателна и една положителна рецензия се насочва от секретаря към редакционната колегия за избор на трети рецензент – арбитър. Рецензентът-арбитър дава рецензия по реда на т. 4-7 от настоящите правила

13.  При даване на отрицателна рецензия от рецензента-арбитър, материалът се връща на автора по реда на т. 9.

14. При даване на положителна рецензия от рецензента-арбитър, секретарят насочва материалите към редакционната колегия, която взема окончателно решение, по същество, за публикуването на материала

колегия

Фигура 1 – Графичен модел на системата за рецензиране
                                                                                           УКАЗАНИЯ КЪМ РЕЦЕНЗЕНТИТЕ


1. Рецензентите изготвят своите рецензии, върху формализиран шаблон, който можете да свалите оттук: Шаблон за рецензия

2. В духа на дългогодишните традиции и академични стандарти на изданието, възприемаме рецензирането на материалите като творчески процес на сътрудничество между автора, рецензентите и редакционната колегия.

3. Целта на рецензирането е да бъдат обективно оценени, да се подобри и развие научното качество на предложените материали за публикуване. Конструктивната критика е необходима част от този процес, като тя трябва да бъде издържана в професионален стил и съобразно утвърдените етични стандарти.

4. Преди изготвяне на рецензията всеки рецензент трябва да се запознае с етичните правила за поведение и утвърдените стандарти на Бюлетина на факултет „Полиция“, като извършва рецензирането с вътрешно убеждение за тяхната водеща роля и значение при изготвяне на рецензията.

5. След запознаване със статията рецензентът изразява становище, като поставя оценки по отделните критерии, посочени в приложената таблица, в шаблона за рецензиране. Оценяването се извършва по шестстепенна скала, като 6 (шест) е най-високата оценка, а 0 (нула) най-ниската.

6. Въз основа на оценкитe по отделните критерии, разгледани самостоятелно и в тяхната съвкупност, рецензентът дава една обща оценка, която може да бъде:

       а. Положителна оценка, с мнение материалът да бъде публикуван.
       в. Отрицателна оценка, с мнение материалът да не се публикува.
       с. Оценка с бележка, с мнение за редакция на материала от страна на автора.

7. В случаите на оценка с бележка, рецензентът дава препоръки към автора, които следва да бъдат отстранени, за да бъде публикувана статията. Публикуването на статията се извършва, ако рецензентът потвърди, че бележките са възприети и отразени в материала.

8. Рецензентът изготвя и изпраща рецензията на Секретаря на бюлетина в 14-дневен срок от получаването.

9. След като бъде изготвена, рецензията се изпраща като прикачен файл на електронната поща на Бюлетина на факултет „Полиция“. Препоръчваме това да става във формат PDF. (От менюто „Файл“ изберете „Запишете като“, от падащото меню „Запиши като тип“ избери PDF, след което запазвате файла.)