МВР

БФП

 

Какъв е тематичният обхват на материалите, които могат да се публикуват в изданието?

Бюлетин „Полиция“ публикува единствено статии, разглеждащи проблемите, свързани с противодействието на престъпността и опазване на обществения ред, които могат да бъдат отнесени към професионалните направления: 9.1. „Национална сигурност“, 3.6. „Право“, 3.7. „Администрация и управление“, 3.2. „Психология“, 3.8. „Икономика“. В случай че изпратените материали не отговарят на тематичния обхват те няма да бъда публикувани, като ние ще ви препоръчаме издания, в които може да направите това.

Има ли и какви са изискванията за оформление на материалите?

Изданието следва политика, съгласно която предоставените материали трябва да бъдат подготвени и оформени, съобразно изискванията, уредени в раздел „Изисквания към публикациите“. Тези изисквания следват международните стандарти, с което публикуваните материали биват унифицирани, с оглед по-широкия достъп и възможност за тяхното популяризиране. Обемът на материала трябва да е до 15 страници, включително библиографията, като броят на таблиците и графиките не трябва да бъде повече от седем общо. Препоръчваме на авторите да използват прикачения файл в раздел „Изисквания към публикациите“, който е оформен съгласно приетите стандарти на изданието, с цел те да бъдат улеснени при форматиране на материалите. Съветваме Ви да обърнете специално внимание при съдържателното оформяне на увода и ключовите думи, за да може вашата статия да бъде по-достъпна при тематично търсене. В случай че изпратеният материал не отговаря на приетите изисквания за оформление, той ще бъдат върнат на автора за корекция.

Как мога да подам статия за публикуване в Бюлетина на факултет „Полиция“?

Авторите могат да подават статии чрез електронния адрес на изданието, който може да намерите в раздел „Контакти“, като прикачен файл към писмо, с което е необходимо да се изрази интерес за публикуване на материала. Писмото следва да бъде неформално, изготвено в свободен текст. Към него задължително трябва да бъде приложена и декларация, по образец, с която всеки автор да удостовери, че статията е резултат от неговия авторски труд и че е запознат и съгласен с правилата и етичните стандарти на изданието. Образец на декларацията може да намерите в раздел „Изисквания към публикациите“. Препоръчваме Ви да попълните свалената декларация и да я приложите, сканирана като прикачен файл към писмото. В случай че изпратеният материал е с повече от един автор е необходимо да бъдат изпратени декларации от всеки автор, което може да стане с едно или няколко електронни писма.

Как се рецензират предоставените материали за публикуване?

Изданието прилага система на двойно анонимно рецензиране на всеки предоставен за публикуване материал. Подадените материали се анонимизират от секретаря на изданието и изпращат за рецензиране, без да е известна самоличността на автора, както на рецензентите, така и на членовете редакционната колегия. Целта е да се осигури безпристрастно и обективно вземане на решение за публикуване на материалите, почиващо единствено на техните научни достойнства и качества. Изданието е създало и осигурило гаранции за поддържане на системата за анонимно рецензиране, която обезпечава прилагането на процедурата във всичките й етапи. 

Каква е ролята на рецензентите?

Рецензентите дават становище по отношение на научните достойнства на предоставените материали, съобразно критериите и стандартите на бюлетина. Те могат да предложат Вашата статия за публикуване, да дадат отрицателно мнение за нейното публикуване или да отправят препоръки към Вас за внасяне на авторова редакция. В случай че рецензентът е направил препоръки за авторова редакция на материала, следва да имате предвид, че той ще бъде публикуван, само ако Вие се съобразите с нея. Повече информация за системата за рецензиране може да намерите в раздел „Правила за рецензиране“.

Каква е ролята на редакционната колегия?

Редакционната колегия е колективен орган, който се ръководи от главен редактор и подпомага от секретар. Редакционната колегия избира двама рецензенти от листа на рецензентите на изданието, които да направят оценка на всеки материал, като се съобразяват с неговия тематичен обхват и разглежданите в него проблеми, без да знаят кой е неговият автор. Редакционната колегия взема крайното решение за публикуване на всеки материал, преминал процедурата за рецензиране. Главният редактор на изданието отговаря и ръководи цялостната му дейност. Секретарят на изданието приема материалите, подадени за публикуване, анонимизира ги и кореспондира с всеки автор по повод процеса на приемане, рецензиране и публикуване.

Имам ли право на информация за резултатите от отделните етапи на разглеждане на моя материал?

В процеса на кандидатстване и публикуване на материала ще бъдете информирани за резултатите от всеки етап от неговата обработка. Винаги може да се свържете със секретаря на изданието, за да бъдат обсъдени въпроси, касаещи вашите материали. Информацията за резултатите от отделните етапи, през които е преминал вашият материал са конфиденциални и те не се предоставят на трети лица. Вие имате право на информация за всичко, свързано с предоставените материали, освен на информация за самоличността на рецензентите, оценили вашия материал и информация за начина, по който са гласували отделните членовете на редакционната колегия при неговото обсъждане. Вярваме, че информираността и добрата комуникация между изданието и авторите е безусловна гаранция за постигане на целите, които има Бюлетинът на факултет „Полиция“.

В какъв срок материалът ми може да бъде публикуван?

Изпратените материали се обработват, рецензират и дават за печат в срок до 4 месеца от датата на тяхното получаване. Възможно е срокът да бъде по-дълъг, в случай че вашият материал бъде върнат за допълнителна редакция. Редакционната колегия издава и документ, удостоверяващ че предоставеният материал е приет за публикуване преди неговото отпечатване.

Имам ли право на хонорар и екземпляр от печатния брой на изданието?

На всеки автор, публикувал материал в изданието, се полага хонорар, който се изплаща въз основа на сключен граждански договор, съгласно тарифа, определена от Академичния съвет на Академията на МВР. На всеки автор се полага по един книжен вариант от бюлетина, в който е публикуван негов материал.