МВР

ГАМВР

 

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА  ЗА ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА ГОДИШНИК НА АКАДЕМИЯТА НА МВР

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Чл. 1. (1) Настоящите правила се прилагат в издателската дейност на Годишника на Академията на МВР, като с тях се създават ясни и общоприети етични норми на поведение за регулиране на взаимоотношенията между редакционната колегия, рецензентите и авторите.
(2) Целта на настоящите правила е да се осигури спазването на високи етични стандарти, възприети като критерий за добросъвестност и почтеност в академичните и научни среди, общоприети в международната общност, с което да се осигури качеството на издателската дейност.
Чл. 2. (1) Тези етични правила допълват и доразвиват, с оглед на традициите и завишените стандарти, прилагани от академичната общност в Академията на МВР, следните източници на етични норми на поведение:
1. Европейски научен кодекс за почтеност на научните изследвания;
2. Етичен кодекс за поведение на държавните служители от МВР;
3. Етичен кодекс за академично единство на Академията на МВР.
(2) Етичната политика на изданието, отразена в настоящите правила, е напълно съобразена с националното и международно законодателство в областта на авторското право и сродните му права.


ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА АВТОРИТЕ

 Чл. 3. Авторите на публикации в изданието се задължават да спазват следните етични правила за поведение при кандидатстване, публикуване и споделяне на публикациите в изданието:

1. Представят материали за публикуване, представляващи авторови изследвания;
2. Написани са с уважение и коректност към цитираните в тях произведения на други автори;
3. Отразяват коректно приносите и изводите на всеки автор, ако са написани в съавторство; 
4. Не са публикувани в други издания;
5. Предоставят се за оценяване от рецензентите след запознаване с настоящите правила и с вътрешна увереност за тяхната значимост;
6. Изготвени са съобразно издателските стандарти на изданието;
7. Споделят се след публикуване или се предлагат в друго издание за публикуване след отказ, с уважение към бюлетина, редакционната колегия и рецензентите.


ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ

Чл. 4. Членовете на редакционната колегия на изданието се задължават да спазват следните етични правила за поведение, във връзка с цялостната си дейност по отношение на Годишника:
1. Не участват във вземането на решения, по които се намират в конфликт на интереси или са предубедени към авторите или научните качества на публикациите;
2. Избират за рецензенти лица, водени единствено от техните професионални и морални качества;
3. Не допускат публикуване на материали, демонстриращи неуважение, съдържащи необоснована критика или дискриминационни виждания на база произход, социално положение, раса, етнос, религия, сексуална ориентация, образование и др.;
4. Не допускат за публикуване материали, накърняващи доброто име и авторитета на цитираните в тях автори;
5. Не допускат публикации, които демонстрират политически позиции и противопоставящи се на конституционно установения ред в Републиката;
6. Пазят тайната на анонимното рецензиране и не разпространяват информация за становищата и вижданията на отделните членове на редакционната колегия, свързани решенията за публикуване на научните материали;
7. Проявяват нужното уважение към всички автори, независимо от взетите решения за публикуването на техните произведения;
8. Осигуряват правото на информация на авторите по отношение на процедурите с материалите, предоставени за публикуване.


ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ

Чл. 5. Рецензентите на изданието се задължават да спазват следните етични правила за поведение, във връзка с рецензирането на публикации в изданието:
1. Отказват изготвянето на рецензия за автори, с които се намират в конфликт на интереси или са предубедени към научните качества на техните публикации;
2. Отказват изготвянето на рецензии по въпроси, които не са в областта на тяхната научна компетентност;
3. Не разгласяват информация, станала им известна във връзка с публикациите, които са им предоставени за рецензиране;
4. Прилагат единствено обективни критерии, при оценка на предоставените за рецензиране публикации;
5. Незабавно уведомяват за всички случаи, свързани със съмнения за нарушаване на авторското право и настоящите етични правила.


СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЕ НА ЕТИЧНИТЕ ПРАВИЛА

Чл. 6. (1) Всеки има право да подава сигнал за нарушаване на етичните правила за поведение на изданието.
(2) Разглеждането на сигнала е от компетентността на редакционната колегия на изданието.
(3) В случаите, когато се касае за нарушение, извършено от член на редакционната колегия, сигналът се разглежда от Комисията по академична етика на Академията на МВР.
Чл. 7. (1) При разглеждане на сигнала се събират всички необходими доказателства, като задължително се събират обяснения от заинтересованите лица.
Чл. 8. (1) Проверката се извършва в 1-месечен срок от постъпване на сигнала.
(2) На лицето, срещу което е подаден сигнала се осигурява разумен срок да даде обяснения по случая.
Чл. 9. При констатирани нарушения на тези етични правила в следващото издание на Годишника се публикува извинение към читателите и засегнатите лица.