МВР

ГАМВР

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА РЪКОПИСИТЕ

Настоящите правила уреждат изискванията към ръкописите на материалите, предоставени за публикуване. С цел улесняване на авторите на Годишника на АМВР, при оформяне на ръкописите е изготвен файл-шаблон, който можете да свалите от тук: Шаблон за ръкопис. Заедно с попълнената декларация, която можете да свалите от тук :Декларация,  ръкописите се изпращат като приложени файлове на електронната поща на Годишника: [email protected].

1.Максимален обем: Обемът на представените за печат студии трябва да бъде между 20 и 99 стандартни страници (30 реда по 60 знака) съобразно нормата на § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби от Закона за развитие на академичния състав в РБ.

2.  Съдържание и структура на ръкописите

 • Ръкописите трябва да бъдат съставени в МS Word формат с размер на страницата А4.
 • Заглавие на български език.
 • Име/имена на автора/авторите на кирилица.
 • Резюме от 150 до 300 думи на български език.
 • От 3 до 7 ключови думи на български език.
 • Заглавие на английски език.
 • Име/имена на автора/авторите на латиница.
 • Резюме от 150 до 300 думи на английски език.
 • От 3 до 7 ключови думи на английски език.
 • Текст на статията.
 • Изявления и благодарности (ако има такива).
 • Бележки (ако има такива);
 • Адреси за кореспонденция на всички автори, академични длъжности, месторабота, имейли;
 • Приложения (ако има такива);
 • Библиография.

3. Форматиране на текста

 • Използвайте шрифт Times New Roman с размер 12pt, отстояние между редовете 1,5.
 • Използвайте курсив за подчертаване.
 • Използвайте автоматично номериране на страниците.
 • За задаване на отстъп на първия ред на абзац използвайтe съответната настройка.
 • В текста чуждоезични наименования и имена се изписват на кирилица и в скоби се изписват на латиница. Например: „Подробен анализ на резултатите от състоянието на рецидивната престъпност е направен в публикацията на Гросмит и съавтори (Grossmith et al., 2015)“.

4. Подзаглавията в основния текст

 • Подзаглавията се номерират с арабски цифри.
 • Позволяват се до четири нива на подзаглавия. Например: 1.; 1.2; 1.2.3; 1.2.3.4
 • По възможност използвайте кавички по стандарта на българския език.
 • За задаване на отстъп на първия ред на абзац използвайте съответната настройка чрез форматиране на параграф, а не празни интервали или табулация.

5. Таблици

 • За създаване на таблици използвайте вградената функция на програмата, не използвайте вмъкнати таблици създадени в други документи.
 • Заглавията на таблиците са поставят откъм горната им страна и започват с думата „Таблица“, последвана от пореден номер на таблицата. Например: „Таблица 1. Данни за динамиката на престъпността в периода 2010 – 2015 г.“.
 • В заглавието на таблицата се обяснява съдържанието на нейните компоненти.
 • Таблиците се номерират с арабски цифри по реда на позоваването им в текста.
 • Таблиците могат да се завъртят по дължина на листа, ако има необходимост.

6. Графики

 • Всички графики трябва да бъдат черно-бели.
 • Графиките се представят като отделни файлове във векторен (ЕPS, WMF, PSD) или растерен формат (JPG, TIFF, BMP). Ако форматът е растерен, резолюцията на графиката не трябва да е по-малка от 300 dpi.
 • Когато графиката не е поставена в текста, на мястото и се поставя надпис обозначаващ нейното местоположение. Например: [Фигура 1 тук ].
 • Заглавията на графиките са поставят откъм долната им страна и започват с думата „Фигура“ последвана от поредния номер на графиката. Например: „Фигура 1. Сравнителна диаграма на броя на издадените наказателни постановления за шофиране под въздействие на алкохол от 2010 до 2018 г.“.
 • Графиките се номерират с арабски цифри по реда на позоваването им в текста.
 • Възможно е графиките да бъдат разположени по протежение на страницата, ако са големи и сложни.

7. Формули

 • За създаване на формули, използвайте функциите на МS Word. Използвайте, MS equation, като размерът на шрифта е Times New Roman, regular, 12 pt
 • Формулите се изписват в центъра на отделен ред и се номерират по реда на позоваването им в текста, с арабска цифра поставена в скоби от дясната им страна. Например:

         Е= mc²

 • Ако е необходимо, използваните във формулата символи се дефинират.
 • Цялата формула трябва да е разположена на една страница.
 • Когато формулата се обсъжда в текста се изписва думата „Формула“ последвана от поредния номер на формулата. Например: „Вж. Формула 1“.

8. Цитиране в текста

 • Цитирането в текста се извършва в текста с посочване на името, годината на цитирания източник и страницата, поставени в скоби. Например: (Dimitrov, 2018: 105).
 • Източниците се посочват само както е указано по-горе, не под линия или с номер на заглавието в библиографията.
 • При цитиране на повече от един източник отделните цитирания се отделят с точка и запетая. Например: (Dimitrov, 2015: 105; Ivanov, 2012: 123).
 • Ако от един автор се цитира повече от една публикация от една и съща година, публикациите се номерират допълнително с „а“, „b“ и т.н. Например: (Kirilov, 1995а; Kirilov, 1995b.).
 • Цитират се само източници, които са достъпни за проверки и справки.

9. Изявления и благодарности

 • Такъв раздел се включва, ако авторът желае да посочи проект, в рамките на който е разработено изследването, да посочи спонсор, да благодари за оказано съдействие и др. Например: „Изследването е проведено и финансирано по проект „Полицейска дейност и права на човека“, реализиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество с Договор ДО1 – 823/07.11.2016 (НК-НИ-1603/2016). Авторът изказва сърдечна благодарност на курсантите от випуск 2017 за участието в проведената анкетата.“
 • Разделът се разполага непосредствено след основния текст на публикацията.

10. Бележки към текста

 • Пояснителните бележки към текста се дават в отделен раздел „Бележки“, а не под линия;
 • Разделът „Бележки“ се разполага след раздел „Изявления и благодарности“
 • Препоръчва се бележките към текста да са сведени до минимум;
 • Краят на пояснявания текст се обозначава с цифра в горен индекс, като цифрата съответства на поредността на бележката.
 • Бележките към текста да се изписват като основния текст, без да се използва функцията „Insert Note“.

11. Приложения

 • В раздел с такова заглавие се посочват допълнителни материали, за които има препратка в основния текст;
 • Приложенията се номерират с арабски цифри; Например: Приложение 1.
 • Разделът се разполага след раздел „Бележки“, преди раздел „Библиография“.

12. Библиография

 • Библиографията съдържа само източници, които са цитирани в текста. Включват се само литературни източници, които са достъпни за проверка и справки. Източници, които не присъстват в индексирани издания и/или издания с ISBN/ISSN, не се включват в списъка с основната литература. Ако цитирането на такива източници все пак е необходимо, то може да бъде в раздела „Бележки“.
 • Източниците в библиографията се описват на латиница и се подреждат в азбучен ред по фамилия на първия автор. Източниците от един и същи автор се подреждат по годината на публикуване. Описанията на източници, които са оригинално публикувани на кирилица, се транслитерират на латиница. След описанието на латиница в квадратни скоби се дава и описанието на кирилица. Транслитерацията се извършва според изискванията на Закона за транслитерацията. За целта може да се използва специализиран конвертор, като например този намиращ се на следния адрес: https://slovored.com/transliteration/.
 • При описанието на източниците, заглавието на основното издание (списание, книга) се изписва в курсив. Това е необходимо, за да може да се открои графично от заглавието на цитирания източник (статия или глава от книга).
 • Библиографията се описва по стандарта АПА (http://www.apastyle.org/) и описанията на отделните типове източници имат следния вид:

13. Библиографско описание на книга

 • Цитирането на книги се извършва по следния начин: Фамилия на автора, инициал(и). (година на публикуване). Заглавие на книгата. Град: Издателство.
 • Например: Arent, H. (1997). Choveshkata situazia. Sofia: Prosveta [Арент, Х. 1997. Човешката ситуация. София: Просвета].
 • Например: Owens, C., Mann, D. & McKenna, R. (2014). The Essex Body Worn Video Trial: The Impact of Body Worn Video on Criminal Justice Outcomes of Domestic Abuse Incidents. London: College of Policing.

14. Библиографско описание на материал от списание

 • Цитирането на материал от списание се извършва по следния начин: Фамилия на автора, инициал(и). (година на публикуване). Заглавие на статията. Списание, том (брой): начална страница – крайна страница.
 • Например: Dokov, D. (2018). Pravosposobnost za upravlenie na motorni prevozni seredstva. Byuletin na fakultet „Politsia“ AMVR, 38: 123–138 [Доков, Д. (2018). Правоспособност за управление на моторни превозни средства“. Бюлетин на факултет „Полиция“ АМВР. 38: 123–138.]
 • Например: Kirk, D. S. (2011). Legal cynicism, collective efficacy, and the ecology of arrest. Criminology 49 (2): 443–472.

15. Библиографско описание на материал от сборник

 • Цитирането на материал от сборник се извършва по следния начин: Фамилия на автора, инициал(и). (година на публикуване). Заглавие на статия/глава. In: Фамилия на редактора, инициал(и). (Eds.) Заглавие на книгата. Град: Издателство. pp. начална страница – крайна страница.
 • Например: Kanoushev, M. (2006). Sozialno mezhduvremie i politicheska razionalnost: kum soziologia na upravljaemostta. In: Boyadzhieva, P., L. Deyanova, S., Koleva, & K. Koev (Eds.). Svetove v soziologiata. Sofia: Sv. Kliment Ohridski University Press. [Канушев, М. 2006. Социално междувремие и политическа рационалност: към социология на управляемостта. В: Бояджиева, П. Л., Деянова, С., Колева, & К. Коев (съст.). Светове в социологията. София: УИ „Св. Климент Охридски“].
 • Например: Kennedy, R. (2011). Race and the administration of criminal justice in the United States. In: Wilson, J. Q., Petersilia, J. (Еds.) Crime and Public Policy. New York: Oxford University Press, pp. 237–256.

16. Библиографско описание на материали на български език, които са публикувани със заглавие и резюме на английски език

 • Ако източникът е на български език, но е публикуван със заглавие и резюме на английски, той трябва да се появи в списъка на литературата по следния начин: фамилия на автора, инициал(и). (година на публикуване). Заглавие на статията. Списание, том (брой): начална страница – крайна страница. [in Bulgarian].
 • Например: Tchalakov, I. (2011). Entrepreneurial Histories from an Elite Technological University in Bulgaria. Sociological problems, 43 (1–2), 154–196 [in Bulgarian].

17. Библиографско описание на статии от интернет издания

 • Цитирането на статии от интернет издания се извършва по следния начин: Фамилия на автора, инициал(и). (година на публикуване). Заглавие на статията. Онлайн издание списание, том (брой): начална страница – крайна страница. Available at: https://www.адрес (accessed дата и година на достъпа).
 • Например: Stewart, G., Henning, K. & Reanuer, B. (2013). Public perceptions regarding the use of force by police in PortlandOregon. Oregan: Criminal Justice Policy Research Institute (CJPRI). Available at: https://www.адрес.