МВР

Дирекция "Миграция"

 

В края на 2019 г. дирекция „Миграция“ кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG65AMNP001-3.006 „Осигуряване на средства за оперативни разходи, изпълнение на принудителни административни мерки и сътрудничество с консулските служби на грети страни в Р България“ по Националната програма по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и сключи договор за изпълнение на проект „Осигуряване на средства за оперативни разходи за СДВНЧ към дирекция „Миграция“-МВР“, 812108-11/19.02.2020 г. Договорът е със срок на действие   19.02.2020 г. – 19.11.2022 г. В проекта са предвидени средства за осигуряване на електричество и водоснабдяване за домовете, храна на настанените в тях граждани на трети страни, както и за наемане на допълнителен охранителен персонал. Бюджетът на проекта е на стойност2 346 921,33 лева.

 

Изпълнението на HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0044 стартира на 01 октомври 2016 г. и продължава до 30 септември 2020 г. (до м. май 2020 грантовото споразумение е претърпяло 8 официални изменения, като последното от 29.04.2020 г. е продиктувано от борбата с Ковид19.). Дирекция „Миграция“ изпълнява 12 дейности.

Девет от дейностите са приключили успешно през 2017 година, а именно: доставки в двата СДВНЧ на почистващи материали и консумативи, санитарни комплекти за настанените, дюшеци, одеяла, чаршафи и възглавници, перални и сушилни машини. През 2018 г. приключи изпълнението на дейността, предвиждаща покриване на оперативните разходи за домовете (ток, вода и гориво), а през 2019 г. приключи дейността за предоставяне на храна на настанените в домовете граждани на трети страни.

Към началото на 2020 г., единствената дейност, която дирекция „Миграция“ все още изпълнява по този проект, предвижда строително-ремонтни дейности в двата СДВНЧ. Тази дейност бе включена по-късно в ГС при изменението от 22 септември 2017 г., като почти всички дейности, включени в нея са изпълнение в периода 2018-2019 г.

В СДВНЧ София бяха ремонтирани бани, коридори, тоалетни, общи части в Блок 2, подменено бе външното осветление, а в Блок 1 бе ремонтиран покрива, стълбище и общи части, тротоара около него и на асфалтовата настилка.

В СДВНЧ Любимец бяха ремонтирани бани, тоалетни, столовата в Блок 2, водохранилището (с подмяна на 2 хидрофорни помпи), порталните врати, полицейските постове и бе. подменено външното осветление. Предстои ремонтирането на асфалтовата настилка в двора и ремонт на системите за сигурност.

С последното, осмо изменение на ГС 0044,в края на м. април 2020 г. на дирекция „Миграция“ бяха отпуснати допълнително средства за борба с Ковид 19. Те ще бъдат използвани за осигуряване на допълнително оборудване, екипировка и материали за подобряване в санитарно отношение както на условията на труд, така и на битовите условия за настанените в двата СДВНЧ граждани на трети страни. Ще бъдат осигурени различни препарати и лични предпазни средства, както и специализирано медицинско оборудване за полагане на грижи за настанените в домовете.

 

 

Изпълнението на HOME/2016/AMIF/AG/EMAS /0046 стартира на 01 февруари 2017 г. и продължава до 31 януари 2021 г. (след последното, шесто по ред официално изменение на грантовото споразумение от 20 януари 2020 г.).

Дирекция „Миграция“ изпълнява дейности, предвиждащи строително-монтажни работи за разширяване на СДВНЧ Любимец, както и храна и оперативни разходи за двата СДВНЧ.

Също така по проекта са доставени хигиенни материали и консумативи. За целия период на проекта сигурността на двата СДВНЧ се подпомага от допълнителен охранителен персонал.

Със средства от ГС 0046 бяха приведени в готовност за експлоатация  доставените през май 2018 г. 54 контейнера от Международната организация по миграция (48 жилищни и 6 санитарни, административни и обслужващи, в изпълнение на ГС 0051). Контейнерите бяха свързани към електропреносната, водопреносната мрежа и канализацията. С това капацитетът за настаняване на Дирекцията се увеличи с 380 места.

Повечето дейности на дирекция „Миграция“ по това ГС все още се изпълняват.

 

По HOME/2017/AMIF/AG/EMAS /0054 Дирекция „Миграция“ е бенефициент, заедно с Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет. Споразумението стартира на 01.09.2017 г. и ще се изпълнява до 31.08.2020 г.

 

За СДВНЧ София по проекта бе доставено оборудване за стаи за телевизионна информация (2019 г.), оборудване на вътрешна зона за игри за деца (2018 г.), изградена бе зона за учене за възрастни (2019 г.), оборудвана ба зона на закрито за спортни дейности за възрастни (2018 г.).

За СДВНЧ – Любимец проектът по проекта бяха обособени и оборудвани тенис зона за възрастни и фитнес зала (2018 г.), поставени бяха 4 информационни видеостени и бяха оборудвани стаи за телевизионна информация (2019 г.).

През м. май 2019 г. по проекта бяха доставени 10 автомобила за Дирекция „Миграция“.

 

Проект по Европейската мрежа по миграция - 857724 AMIF 2019 AG EMN BG

 

В качеството си Национална точка за контакт (НТК) по линия на Европейската миграционна мрежа, през 2019 г. дирекция „Миграция“ сключи Грантово споразумение с Европейската комисия и изпълнява дейностите, заложени в Работната програма на НТК за 2019-2020 г. Повече информация може да получите от сайта на Българската контактна точка по ЕММ на адрес: http://emn-bg.com/

За повече информация относно ГС 0044 и ГС 0046 може да посетите следната страница на сайта на МВР:

ФОНД "УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ" - СПЕШНА ПОМОЩ

 

За подробна информация относно обществените поръчки, обявени от ДМ може да посетите Профила на купувача на страницата на ДМ на следния линк:

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОБЯВЕНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ "МИГРАЦИЯ"

ПРОЕКТ:
„Изпълнение на принудителни административни мерки спрямо граждани на трети страни и осигуряване на превод“, BG/AMIF – SO3 - NO2 – A2

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020

 

Дейности по проекта: Финансиране на дейности по връщане на минимум 700 граждани на трети страни, с наложени принудителни административни мерки, което включва закупуване на самолетни билети до страната на произход или трета сигурна държава, визи, медицински застраховки и предоставяне на еднократна финансова помощ за всеки ГТС. Осигуряване на съпровод в случай на необходимост за част от извежданите лица.

Обща цел на проекта: Ефективно управление на процедурите по връщането на граждани на трети страни с наложени принудителни административни мерки в Република България, в съответствие с общите стандарти в областта на връщането и по конкретно изискванията на Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Статус: ПРИКЛЮЧИЛ

Начална дата: 14.10.2015 г.
Крайна дата: 31.01.2020 г.
Срок на изпълнение: 48 месеца

Бюджет: 998 745,77 евро / 1 953 346, 98 лева

 

Постигнати резултати: 

- 829 ефективно върнати в страна на произход ГТС с наложени ПАМ;

- осигурени 219 часа превод за настанени в СДВНЧ чужденци от редки езици

 

***

 

ПРОЕКТ:
„Изпълнение на принудителни административни мерки спрямо граждани на трети страни и осигуряване на превод“, BG65AMNP001-3.006

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020

 

Дейността се изпълнява съгласно Специфична цел 3, “Връщане“, Национална цел 2 „Мерки по връщане“ от Националната многогодишна програма на България по ФУМИ за периода 2014-2020 г, както и в съответствие със специфичната цел, съгласно чл. 3, т. 2, буква „в“ от Регламент (ЕС) 516/2014, а именно: насърчаване на справедливи и ефективни стратегии за връщане в държави членки, които допринасят за борбата с незаконната миграция, като се обръща особено внимание на трайния характер на връщането и на действителното обратно приемане в страните на произход и транзитно преминаване.

Дейности по проекта: Изпълнението на проекта предвижда финансиране на дейности по принудително връщане в страна на произход или трети сигурна страна на незаконно пребиваващи в Република България чужденци, с наложени принудителни административни мерки. Финансирането включва закупуване на еднопосочни самолетни билети до страна на произход или трета сигурна държава, визи, осигуряване на документи за пътуване/пасавани на тези от тях, които не разполагат с валиден документ, както и предоставянето на еднократна финансова помощ за всяко лице, подлежащо на принудително връщане в рамките на проекта. Предвидена е възможността за покриване на разходите, свързани с болничен престой в Медицинския институт на МВР, в случай на необходимост. В случай на необходимост от съпровождане на чужденците от служители на МВР (и медицински персонал, при необходимост), са предвидени средства за нощувки в хотел в посочена в заявката транзитна или крайна дестинация. Разходите за съпровождащия екип, включват още: двупосочни самолетни билети, визи, дневни пари, квартирни и разходи за вътрешнодържавен транспорт в страните на произход и транзит. Предвидени са средства за осигуряване на превод от редки езици за настанените в СДВНЧ чужденци, с цел обезпечаване на дейностите по идентификация на самоличността и издаване на документи за пътуване.

Цел на проекта: Изпълнението на проекта има за цел да доведе до следните резултати:

- ефективно връщане от страната на 780 незаконно пребиваващи чужденци с наложени ПАМ;

- оптимизиран процес по планиране и изпълнение на принудителни административни мерки;

- осигурен превод при изпълнението на принудителни административни мерки спрямо граждани от трети страни;

- обезпечено изпълнение на процедурите по принудително връщане, които са основен инструмент за противодействие на незаконната миграция;

- увеличен брой на върнатите от територията на държавите-членки незаконно пребиваващи граждани на трети страни, които нямат легално основание за пребиваване на територията на ЕС при зачитане на достойнството и правата на лица, подлежащи на връщане (съгласно План за действие на ЕС в областта връщането (Съобщение на комисията до Европейския парламент и до Съвета от 02.03.2017г.).

 

Статус: ИЗПЪЛНЯВА СЕ

Начална дата: 30.01.2020 г.
Крайна дата: 31.12.2022 г.
Срок на изпълнение: 35 месеца

Бюджет: 2 780 391.98 лв.

ПРОЕКТ:
„Дейности за сътрудничество с консулски служби на трети страни в България“, BG65AMNP001-3.006-0002-C01

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020

Дейността се изпълнява съгласно Специфична цел 3, “Връщане“, Национална цел 2 „Мерки по връщане“ от Националната многогодишна програма на България по ФУМИ за периода 2014-2020 г, както и в съответствие със специфичната цел, съгласно чл. 3, т. 2, буква „в“ от Регламент (ЕС) 516/2014, а именно: насърчаване на справедливи и ефективни стратегии за връщане в държави членки, които допринасят за борбата с незаконната миграция, като се обръща особено внимание на трайния характер на връщането и на действителното обратно приемане в страните на произход и транзитно преминаване.

Дейности по проекта: Изпълнението на проекта предвижда организиране и провеждане в СДВНЧ София на минимум 10 работни срещи с дипломатическите мисии/консулски служби на Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, Сирия, Алжир, Мароко, Турция и други, ДКО-МВнР и служители на дирекция “Миграция”, с цел задълбочаване на сътрудничеството и подпомагане на процесите по идентификация на лица, настанени в СДВНЧ. Регулярния обмен на информация и задълбочаването на взаимодействието с представителите на дипломатическите и/или консулските служби на трети държави на територията на Република България ще бъде част от осъществяването на дейността. Ще бъдат организирани три 2-дневни семинара, организирани на регионален принцип с участието на представители на регионалните структури „Миграция”. На семинарите ще бъдат представени резултатите от срещите с представителите на дипломатическите и/или консулските служби на трети страни на територията на Република България.

Цел на проекта: Изпълнението на настоящия проект има за цел да продължи и доразвие и надгради постигнатото през предходните години добро сътрудничество с дипломатическите представителства на рискови в миграционно отношение трети страни. Задълбочаването на сътрудничеството под формата на работни срещи с представители на дипломатическите мисии или консулски служби на трети държави с най-висок миграционен потенциал ще способства за постигане на добра координация при решаване на трудни случаи, ускоряване на процеса по установяване на самоличността на лицата и издаване на документи за пътуване, с цел постигане на максимална ефективност на процедурите по връщане.

 

 

Статус: ИЗПЪЛНЯВА СЕ

Начална дата: 19.02.2020 г.
Крайна дата: 19.12.2022 г.
Срок на изпълнение: 34 месеца

Бюджет: 78 192.52 лв.

Дирекция „Миграция“ и Националната полицейска служба за имиграция (NPIS) в Кралство Норвегия стартират изпълнението на проект “Обмяна на опит в областта на миграцията. Повишаване на административния капацитет на българските компетентни органи”  на програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014 – 2021 г. Проектът е част от партньорски проект „Повишаване на административния капацитет на националните органи в областта на убежището и миграцията“ с организатор Държавната агенция за бежанците и съвместно с проектен партньор Главна дирекция Гранична полиция. Предвидено е осъществяването на работни визити на български представители в Кралство Норвегия и провеждането на работни семинари за служители на дирекция „Миграция“ и регионалните структури към СДВР и ОДМВР в страната, с цел подобряване прилагането на законодателството, повишаване на знанията и усъвършенстване на уменията на българските компетентни служители, които работят с граждани на трети страни, потърсили международна закрила на територията на Република България.