МВР

ОД Пазарджик

 

СПИСЪК С ВИДОВЕТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РДПБЗН/РСПБЗН


449. Издаване на сертификат за съответствие на обект с правилата и нормите за пожарна безопасност.
987. Издаване на становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност.
988. Издаване на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.
1305. Издаване на становище за съответствие на строеж с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането му в експлоатация.
1528. Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност.
1773. Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН.
2997. Издаване на становище/документ за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт.
3000. Промяна на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.

Бланки на искания се получават в съответното деловодство или на следния адрес:

https://www.mvr.bg/gdpbzn/административни-услуги/административни-услуги-за-граждани/vidove_uslugi

За издаването на документи се събират държавни такси съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с ПМС № 53 от 1998 г.

Данни на РДПБЗН – Пазарджик за внасяне на таксите по Тарифа 4
Държавна такса – Тарифа 4
Сметка BG10UBBS80023112502710
BIC: UBBS BGSF
ОББ АД – Пазарджик
Получател: РДПБЗН – Пазарджик

Основание:
    • Становище – ПБЗН
    • Сертификат – ПБЗН 
    • Служебна бележка

Заплащането на административните услуги в РСПБЗН – Пазарджик може да се извърши и чрез ПОС терминално устройство.