МВР

ОД Силистра

 

Адресна регистрация за чужденци

Физическо или юридическо лице, предоставило подслон на чужданац, в срок до 5 дни след предоставянето на подслона писмено уведомява служба "Миграция" или РУ по местонахождението си за това обстоятелство, като съобщава имената, датат на раждане, гражданството, номера и серията на документа за самоличност на чужденеца.

Всички частни и обществени заведения осигуряващи подслон на чужди граждани, осъществяват адресна регистрация като вид услуга за гостите. За всяко лице се попълват  две адресни карти. Едната карта се връчва на чужденеца, а втората се представя в служба "Миграция" при ОДМВР-Силистра. 

По същия ред и в същия срок се уведомява служба "Миграция" или съответното РУ по местопребиваване, за всяка промяна на адреса, на който пребивава чужденецът.

Адресната регистрация се извършва в служба "Миграция" и в РУ по места от 8.30 до 17.30ч.