МВР

ОД Силистра

 

Издаване на български документи за самоличност на чужденци

1. НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ, получили разрешение за постоянно пребиваване в Република България се издава разрешение за пребиваване  на постоянно пребиваващ в страната чужденец.

Необходими документи:
• Документ за платена държавна такса

• Ксерокопие на персонализираната страница от националния паспорт

• Удостоверение от общината за вписване в картотечния регистър на населението (при първа лична карта)

• Удостоверение от общината за обявен постоянен адрес  (при първи документ за самоличност)

• Национален документ (паспорт) за задгранично пътуване, както и българския документ за самоличност, ако имат такъв
 

2. НА ЛИЦАТА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО със статут на постоянно пребиваващи в Република България се издава разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ в страната чужденец и (по желание) удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство.

Необходими документи:
• Документ за платена държавна такса

• Ксерокопие на персонализираната страница от досегашния български документ от същия вид - т.е. от удостоверението за самоличност на чужденец и от досегашното удостоверение за пътуване зад граница

• Удостоверение от общината за вписване в картотечния регистър на населението

• Удостоверение от общината за обявен постоянен адрес
При подаване на заявлението лицата без гражданство представят досегашните си документи за самоличност на постоянно пребиваващ в страната чужденец.
Заявлението се подава лично от лицето по неговия постоянен адрес в Република България в група "Миграция" при ОДМВР и РУМВР.

3. НА ЧУЖДИТЕ ГРАЖДАНИ със статут на продължително пребиваващи в Република България се издава разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ в страната чужденец.

Необходими документи:
• Документ за платена държавна такса

• Ксерокопие на персонализираната страница от националния паспорт

Заявлението се подава лично от лицето по неговия постоянен адрес в Република България в група "Миграция" при ОДМВР и РУМВР.