МВР

ОД Силистра

 

Подаване на заявления за постоянно пребиваване на граждани на ес и членовете на техните семейства

Задължителни документи, които се прилагат  към заявлението за постоянно пребиваване:
- копие от националния документ за самоличност;
- документ за платена държавна такса;
- удостоверение, издадено от службите за административен контрол, че лицето е пребивавало непрекъснато в продължение на 5 г. в Република България.

За гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, които са граждани на ЕС е необходимо да представят и съответните документи, доказващи едно от условията на чл.16, ал.1, т.1-4:
- документ, доказващ, че през последната 1 година е осъществявал трудова дейност; 
- медицински документ, доказващ трайна намалена работоспособност; 
- медицински документ, доказващ, че неработоспособността му е в резултат на трудова злополука; 
-  документ, доказващ, че през последните 3 години е осъществявал трудова дейност в Република България.

Членът на семейството, който не е гражданин на ЕС подава заявление за издаване на карта за постоянно пребиваване.
За целта е необходимо да е пребивавал непрекъснато за срок от 5 г. заедно с гражданина на ЕС. Същото се изпраща с приложените документи в Дирекция “Миграция”, за персонализиране по съответния ред.`

Забележка: Документите за постоянно пребиваване на член на семейство на гражданин на ЕС, който не е гражданин на ЕС, се подават не по-късно от 60 дни преди изтичане на разрешения срок.