МВР

ОД Силистра

 

Подаване на заявления за продължително пребиваване от граждани на ес и членовете на техните семейства

Задължителни документи, които се прилагат към заявлението за продължително пребиваване от гражданите от ЕС:

  • копие от националния документ за самоличност;
  • документ за платена държавна такса.

Гражданинът на ЕС прилага допълнително:

  • ако е работник или самостоятелно заето лице в Република България  - документ, удостоверяващ наличието на обстоятелството за регистрация: писмо от колегия, съюз или браншова организация;
  • ако притежава здравна осигуровка и необходимите финансови средства за покриване на разходите по пребиваването си и тези на членовете на семейството му банкова референция и здравна осигуровка;
  • ако е студент – банкова референция, здравна осигуровка и декларация, доказваща основанието.

Членът на семейството, който е гражданин на ЕС
прилага към заявлението и удостоверителен документ за раждане, удостоверителен документ за брак или документ, доказващ, че е във фактическо съжителство с гражданина на ЕС.

Членът на семейството, който не е гражданин на ЕС прилага към заявлението и удостоверителен документ за раждане, удостоверителен документ за брак или документ, доказващ, че е във фактическо съжителство с гражданина на ЕС и удостоверение за продължително пребиваване на гражданина на ЕС, чийто член на семейството е. Едновременно с това подава и заявление за издаване на карта за продължително пребиваване.
До издаването на картата за продължително пребиваване се издава временно удостоверение.