МВР

ОД Силистра

 

Продължаване срока на пребиваване в Република България

Чужденец, който желае да продължи срока за пребиваването си в Република България, трябва да поиска разрешение от органите на Дирекция "Миграция" на МВР по местоживеене не по - късно от 14  дни преди изтичането на разрешения му срок.
Продължаване на срока за пребиваване в Република България на чужденец, влязъл в страната като транзитен пътник, се разрешава само при непредвидими или непреодолими обстоятелства или по хуманитарни причини.
 
За продължаване срока за пребиваване в Република България чужденец, влязъл в страната с валидна виза или с разрешение за краткосрочно пребиваване, или като транзитен пътник, представя редовен документ за задгранично пътуване в териториалната служба за административен контрол на чужденците и подава:

1.Молба по образец;
2.Документи, съдържащи доказателства за причините, които налагат срокът за пребиваване в страната да бъде продължен;
3.Документ за платена държавна такса;
4.Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в Република България;
5.Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в странатам;

6.Медицинска застраховка за продължения срок.

За получаване на разрешение за продължително пребиваване чужденецът представя в териториалната служба за административен контрол на чужденците редовен документ за задгранично пътуване и подава:

 

1.Молба по образец;
2.Документ за платена държавна такса;
3.Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;
4.Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;

5.Задължителни здравни застраховки и осигуряване за срока на пребиваване;

6.Достатъчни средства за издръжка в размер не по-малък от минималната месечна заплата или минималната пенсия, съгласно законодателството на Република България за срока на пребиваване.

Към молбата се прилагат документи доказващи основанието за получаване на разрешение за продължително пребиваване, каквито се изискват според Правилника за прилагане на Закона за чужденците  в Република България.

При първоначално подаване на заявление за разрешение на пребиваване лицата, навършили 18 години с изключение на лицата без гражданство, представят и свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чиито граждани са или от държавата на обичайното им пребиваване.

Молбите за продължаване на срока се разглеждат и решават в срок до 14 дни.

Чужденец встъпил в брак с български гражданин


•Молба по образец;
•Документ за платена държавна такса;
•Копие от националния паспорт (страницата с имената и дата на раждане, дата на издаване на паспорта, дата на валидност и страницата с визата по чл.15 от ЗЧРБ и печат от последното влизане в Република България; печат за пребиваване от органите на Дирекция „Миграция” );
•Копие от личната карта на българския гражданин (съпруг/а);
•Документ за осигурено жилище – нотариално заверена декларация от собственика на жилището, където ще живее чужденецът;
•Удостоверение за брак – дубликат, актуален;
•Нотариално заварена декларация за брака от двамата съпрузи по чл.26, ал.4 от ЗЧРБ;
•Документ от българска банка за наличие на средства за издръжка в размер не по-малък от минималната месечна заплата или минималната пенсия, съгласно законодателството на Република България за срока на пребиваване.