МВР

ОД Силистра

 

Ред и условия за издаване на покани-декларации

от физическо лице за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел частно посещение на чужденец в Република България
Изготвя се по образец съгласно приложение № 3, заверена от нотариус и от органите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:

 •  декларация за имотно състояние на канещото лице;
 • удостоверение за доходи, издадено от местоработата на канещото лице, или копие от данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за предходната година, с входящ номер от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите;
 • документ за платена държавна такса.

 

от физическо или юридическо лице, извършващо дейност по Търговския закон, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес отношения
Изготвя се по образец съгласно приложение № 4, подписана и подпечатана от канещото лице, заверена от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:

 • удостоверение за актуално състояние на юридическото/физическото лице, издадено от Агенцията по вписванията по реда на Закона за търговския регистър (срок на валидност до 3 месеца);
 • копие от данъчна декларация на канещото лице за предходната година с входящ номер от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите;
 • документ за платена държавна такса.


от юридическо лице,регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес отношения
Изготвя се по образец съгласно приложение № 5, подписана и подпечатана от канещото лице, заверена от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:

 • удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, издадено от съответния окръжен съд (със срок на валидност до 3 месеца);
 • копие от удостоверение за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите по седалището на юридическото лице;
 • документ за платена държавна такса.


от представителство на чуждестранно юридическо лице,
регистрирано по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес отношения
Изготвя се по образец съгласно приложение № 6, подписана и подпечатана от канещото лице, заверена от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците, при представяне на следните документи:

 • сертификат за актуално състояние на представителството, издадено от Българската търговско-промишлена палата (със срок на валидност до 3 месеца);
 • копие от удостоверение за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите;
 • документ за платена държавна такса.