МВР

ОД Силистра

 

Услуги

238 Разрешаване на продължително пребиваване на чужденци

238 GRANTING PROLONGED RESIDENCETO FOREIGNERS

253 Издаване на документ, удостоверяващ наличието на чуждо гражданство, обявен адрес, за разрешен срок за пребиваване, за влизане, напускане или преминаване през Република България, както и за други събития и факти, свързани с пребиваването на чужденци в Република България.

253 ISSUANCE OF A DOCUMENT CERTIFYING THE AVAILABILITY OF: FOREIGN CITIZENSHIP; DECLARED ADDRESS FOR THE PERIOD OF PERMITTED RESIDENCE;FOR ENTRY, LEAVING OR PASSING THROUGH THE REPUBLIC OF BULGARIA, AS WELL AS FOR OTHER EVENTS AND FACTS RELATED TO THE RESIDENCE OF FOREIGNERS IN BULGARIA.

320 Издаване на документ за пребиваване - разрешение за пребиваване на чужденци

320 ISSUANCE OF A DOCUMENT FOR RESIDENCE – RESIDENCE PERMIT OF FOREIGNERS

679 Издаване на документ за пребиваване на граждани на ЕС – удостоверение за продължително или постоянно пребиваване

679 ISSUANCE OF DOCUMENT OF RESIDENCE TO EU CITIZENS – CERTIFICATE OF PROLONGED OR LONG-TERM RESIDENCE

684 Извършване на адресна регистрация на чужди граждани

684 Addressregistration of foreign citizens

741 Предоставяне право за пребиваване в Република България, без да са налице изискванията на този закон на чужденците, които имат заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на националната сигурност, науката, технологията, културата или спорта

741 GRANTING OF RESIDENCE RIGHT IN THE REPUBLIC OF BULGARIA WITHOUT GROUNDS UNDER THIS LAW, TO FOREIGNERS THAT HAVE RENDERED SPECIAL SERVICES TO THE REPUBLIC OF BULGARIA IN THE SOCIAL AND ECONOMIC SPHERE, OR IN THE FIELDS OF NATIONAL SECURITY, SCIENCE, TECHNOLOGY, CULTURE OR SPORT

864 Разрешаване на дългосрочно пребиваване на чужденец

864 GRANTING OF LONG-TERM RESIDENCE TO FOREIGNERS

870 Издаване на документ за пребиваване "Карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза" на продължително пребиваващ член на семейството на граждани на ЕС, който не е гражданин на ЕС и който е упражнил правото си на свободно придвижване

870 ISSUANCE OF A DOCUMENT FOR RESIDENCE OF THE TYPE “RESIDENCE CARD OF AN EU CITIZEN FAMILY MEMBER“  TO PROLONGED-RESIDENCE EU CITIZEN FAMILY MEMBER THAT IS NOT AN EU CITIZEN AND HAS EXERCISED HIS/HER RIGHT TO FREE MOVEMENT

877 Заверка на покана-декларация за издаване на виза за краткосрочно пребиваване на чужденец в Република България

877 CERTIFICATION OF AN INVITATION - DECLARATION FOR THE ISSUANCE OF A SHORT-TERM VISA OF A FOREIGNER IN THE REPUBLIC OF BULGARIA

1076 Възстановяване правото на дългосрочно пребиваване в Република България

1076 RE-ACQUISITION OF LONG-TERM RESIDENCE OF FOREIGNERS

1077 Разрешаване на постоянно пребиваване на чужденци

1077 GRANTING PERMANENT RESIDENCE TO FOREIGNERS

1323 Издаване на документи за самоличност на чужденци - временна карта на чужденец

1323 ISSUANCE OF IDENTITY DOCUMENTS TO FOREIGNERS  - TEMPORARY IDENTITY CARD OF A FOREIGNER

1324 Издаване на документи за самоличност на чужденци - удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство

1324 ISSUANCE OF IDENTITY DOCUMENTS TO FOREIGNERS  - INTERNATIONAL TRAVEL DOCUMENT OF A STATELESS PERSON

1544 Издаване на документ за пребиваване - временно разрешение за пребиваване на притежател на синя карта на ЕС, издадена от друга държава - членка на ЕС, и на членовете на неговото семейство

1544 ISSUANCE OF DOCUMENT FOR RESIDENCE  – TEMPORARY RESIDENCE PERMIT TO AN EU BLUE-CARD HOLDER ISSUED AT ANOTHER EU MEMBER-STATE, AND TO HIS/HER FAMILY MEMBERS

1551 Издаване на разрешение за продължително или постоянно пребиваване на член на семейство на граждани на Европейския съюз, който не е гражданин на Европейския съюз

1551 ISSUANCE OF PROLONGED OR LONG-TERM RESIDENCE PERMIT TO AN EU CITIZEN FAMILY MEMBER THAT IS NOT AN EU CITIZEN

1781 Издаване разрешение за пребиваване на чужденец, ненавършил 18-годишна възраст, който е влязъл в страната на законно основание без придружител - родител или друго пълнолетно лице, което отговаря за него по силата на закон или обичай, или с придружител, но е бил изоставен от него и не е поискал закрила по Закона за убежището и бежанците

1781 ISSUANCE OF RESIDENCE PERMIT TO A FOREIGNER UNDER 18 YEARS OF AGE THAT HAS ENTERED THE COUNTRY ON LEGAL GROUNDS UNACCOMPANIED OR ACCOMPANIED BY A PARENT OR ANOTHER ADULT RESPONSIBLE FOR HIM/HER UNDER the LAW OR A CUSTOM, BEING SUBSEQUENTLY  ABANDONED And Has Not  REQUESTED PROTECTION UNDER THE LAW ON ASYLUM AND REFUGEES; EXTENDING THE PERIOD OF VALIDITY OF THE RESIDENCE PERMIT OF SUCH FOREIGNER ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA