Промени в реда за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях

 

На 06.03.2018 г. в Държавен вестник бр. 20 е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-45/2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за моторните превозни средства.

Промените са свързани с обмена на информация между автоматизираната система на МВР и системата на Нотариалната камара при прехвърляне собствеността на регистрирано в страната превозно средство, както и със системата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” за периодичните технически прегледи.

 

Основните изменения и допълнения са свързани с:

  1. В чл. 3, ал.1 срокът, в който моторните превозни средства и ремаркетата следва да бъдат регистрирани е променен от 14-дневен на срок до един месец от придобиване на собствеността или оформянето на вноса (постоянен или временен) от съответния митнически орган. В ал.2 е посочено, че разпоредбата на ал.1 се прилага и при придобиване собствеността на превозно средство извън Република България или при придобиване на собствеността чрез публична продажба с изключение на случаите при придобиване с цел продажба на нерегистрирани в страната превозни средства от стопански субекти.

Срок от един месец е регламентиран и в чл.3, ал.4 за заявяване на промяна в регистрацията на ППС при промяна в данните за регистрирано превозно средство или собственика, посочени в свидетелството за регистрация на ППС.

  1. В чл. 14, ал.4 е регламентирано задължение на собственика при промяна на постоянния адрес на собственика в населено място в друга област да представи ППС за промяна на регистрацията в срок до един месец от издаване на новия личен документ и да се подменят табелите с регистрационен номер.
  2. В чл.16 е определен ред, касаещ промяна на собствеността на регистрирано в страната превозно средство, като МВР и Нотариалната камара обменят по електронен път информация за превозното средство и сключения договор. По този ред се извършва промяната на собствеността на всички регистрирани превозни средства, посочени в чл.144, ал.2 от ЗДвП.
  3. В чл.16, ал.6 е регламентирана възможността спри сделка с ПС приобретателят да заяви пред нотариуса предварителна подготовка на свидетелство за регистрация, в случай че превозното средство ще се регистрира в същата областна дирекция на МВР, където е било регистрирано, и няма да се извършва подмяна на табелите с регистрационен номер и промяна на данните за превозното средство. В този случай таксите за подаване на заявление и издаване на свидетелство за регистрация на ПС се заплащат от приобретателя, чрез нотариуса.
  4. В чл. 18б, ал.1 е създадена нова т.10, която урежда служебното прекратяване на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство, съгласно чл.143, ал.15 от ЗДвП.
  5. В чл.30 е направено изменение по отношение на документите, които се подават за получаване на временни табели с регистрационен номер, както и е направена промяна в Приложение № 7 . Съгласно направените промени отпада задължението за прилагане на документ за ЕИК или БУЛСТАТ, както и представяне на свидетелство за съдимост на лицата, които ще отговарят и/или ще ползват временните табели с регистрационен номер.
  6. Направени са промени в чл.32б, в който е посочено, че на прегледа за техническа изправност на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, при първоначална регистрация се определя срокът за извършване на първия периодичен технически преглед, в зависимост от вида на превозното средство съгласно сроковете, определени в чл.147, ал.3 от ЗДвП. С измененията в чл.147, ал.3 от ЗДвП, обнародвани в ДВ бр.2 от 03.01.2018 г., някои от сроковете за провеждане на първи периодичен технически преглед са променени.
  7. Промяна в чл.32д, ал.5 регламентира признаването на валиден технически преглед на ПС с регистрация в държава-членка на ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария и е съобразена с промените в чл.147, ал.3 от ЗДвП.
  8. Направени са промени в чл.40, касаещи временно спиране от движение на превозно средство, вследствие на получено уведомление от ИА „Автомобилна администрация” за установена опасна техническа неизправност при извършване на периодичен технически преглед. Тази разпоредба влиза в сила от 20.05.2018 г.