МВР

ОД Силистра

 

Уведомление към собствениците на мпс, получили електронен фиш за налагане на глоба, относно реда за упражняване на техните права, залегнали в здвп и вътрешните разпоредби на МВР

Полученият от Вас електронен фиш Серия К № , е издаден на основание чл.189, ал.4 от Закона за движение по пътищата.
1.По данни на нашите регистри, посоченото в електронния фиш МПС е Ваша собственост или собственост на представляваното от Вас дружество.
2.За упражняване на Вашите права, Ви уведомяваме, че при заснемането е използвано едно от следните технически средства за измерване - одобрен тип от Българския институт по метрология:
•Мобилната система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип „TFR1-M" с № 517, № 571, № 643, № 593
•Системите са технически годни към момента на конкретното заснемане.
Ако установите разлика в размера на скоростта, отразена в паметта на техническото средство (снимка, клип) и посочената в съдържанието на получения електронен фиш, причината е съобразяване с техническите характеристики на посочените системи, заложени от производителя. Това означава, че се приспадат допустими грешки в измерената скорост, които при полеви условия, са в размер: +/- (3) км. за обхвата до 100 км/ч и +/- (3%) за обхвата 100-250 км/ч. Това приспадане е във Ваш интерес.
3.Възможностите за анулиране на електронен фиш по ЗДвП - са две:
3.1. Анулиране след предоставяне на декларация по реда на чл.189, ал.5 от ЗДвП:
•В 14-дневен срок от получаване на ЕФ, собственикът или законният представител да се яви в сектор "Пътна полиция" при ОДМВР-Силистра или РУ на МВР по постоянен адрес за попълването на декларация по образец, която ще му бъде предоставена. Последният попълва лично декларацията в присъствие на полицейски служител, в която посочва данни за лицето, извършило нарушението. След изясняване на всички данни, декларацията се приема и подписва от полицейския служител. На посоченото лице, се издава и изпраща електронен фиш за извършеното нарушение, а първоначално издаденият се анулира.
•В декларацията задължително се изписват трите имена на лицето, извършило нарушението, неговия постоянен адрес, категория на свидетелството за управление на МПС и от къде е издадено. Това важи и за лица без постоянен адрес в Р България.
•Ако в декларацията е посочено лице, без постоянен адрес в Р България, е необходимо собственика или законния представител да предостави писмено допълнителни данни за причините относно предоставяне на превозното средство, къде е отседнало лицето по време на престоя, на коя дата е пристигнало и напуснало страната, както и неговия постоянен адрес, с оглед уведомяване на страната по произход.
•При подаване на декларация от физически или юридически лица, отдаващи МПС под наем (рент а кар), собственикът или законният представител следва да предостави договора за наем на въпросното МПС, подписан и подпечатан от наемодателя и от наемателя.
•Когато собственик на МПС е лизингова компания, се допуска декларацията по образец, изчерпателно попълнена с данни на нарушителя да бъдат изпратени по официалния ред. Неправилно понякога в декларацията се посочва лизингополучател или МОЛ, а не лицето, извършило нарушението, което не ни дава законово основание за анулиране на фиша и издаване на нов.
•За деклариране на неверни данни в декларацията по образец, собственика или законния представител носи наказателна отговорност по чл.313 от НК.
3.2. Анулиране от директора на ОДМВР, след направено писмено възражение:
По реда на чл. 189, ал. 6 от ЗДвП - в 7-дневен срок от получаването на електронния фиш може да се направи писмено възражение пред ДИРЕКТОРА на ОДМВР-Силистра, адрес: гр. Силистра, бул."Македония"№ 144. Този вариант е приложим само, ако причината за нулиране е сред посочените:
•моторното превозно средство е било обявено за издирване или
•нарушението е извършено с МПС със специален режим на движение.
Директорът не е компетентен да разглежда искания за отмяна на електронен фиш на основания, различни от посочените в този текст от ЗДвП.
4.Когато физическо или юридическо лице е продало МПС и представи договор за покупко-продажба на МПС - необходимо условие за предприемане на действия за анулиране на фиша е праводателят да е предоставил на службата, издала регистрационния номер на МПС, копие от договора за прехвърляне на собствеността с данните на приобретателя, съгласно чл.145, ал.1 от ЗДвП - за което следва да се приложат и доказателства. Извършва се проверка в масивите на Гаранционния фонд, до деня на покупко-продажбата въпросното МПС имало ли е валидна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.
5.Електронният фиш подлежи на обжалване по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Жалбата срещу електронния фиш се подава в 14 - дневен срок от получаването му, а когато е направено възражение по чл.189, ал.6 от ЗДвП - в 14 - дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша (чл. 189, ал. 8 от ЗДвП).
6.При плащане на глобата, наложена с електронен фиш в 14 дневен срок от датата на неговото получаване, се дължи 70 на сто от нейния размер. Глобата, наложена с електронен фиш, който е бил обжалван и потвърден от съда, се дължи в пълен размер. Влизат в сила електронните фишове, които: не са обжалвани в срока по чл.189, ал.8 от ЗДвП или са обжалвани, но са потвърдени или изменени от съда. Влезлият в сила електронен фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление. Същият се праща за принудително събиране на глобата на органите на НАП по реда на ДОПК, ако сумата не е била доброволно заплатена.
7.Ако глобата или част от нея е заплатена, но електронният фиш е бил отменен от съда,  следва да се подаде молба до ОДМВР-Силистра от лицето, посочено в електронния фиш, за връщане на внесената сума, като се приложат доказателства: оригинал от вносната бележка и съдебните актове с отразена от съда дата на влизането им в сила. Същото се отнася при надвнесени или погрешно внесени суми от глоби по ЗДвП.
8.При несъобразяване с горепосочените изисквания и ред, евентуално предоставените от Вас документи няма да ни дадат достатъчно основание да предприемем действия за анулиране на фиша и издаване нов електронен фиш.

Декларация - Приложение 6