МВР

ОД Смолян

 
Приемно време на звеното за административно обслужване:  От понеделник до петък, от 8.30 до 17.30 часа

Искане за издаване на Сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност

Искане за издаване на Становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност


Искане за издаване на Становище за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност, във връзка с въвеждането им в експлоатация

Искане за издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност 

Искане за издаване на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност 

Искане за издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН

Искане за издаване на Становище за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за пожарна безопасност (съществуващ строеж)


anketna-karta
administrative-services 
ВП Адм Обслужване РДПБЗН Смолян