МВР

ОД Смолян

 
Приемно време на звеното за административно обслужване:  От понеделник до петък, от 8.30 до 17.30 часа   ( Контакти )

Искане за издаване на Сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност

Искане за издаване на Становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност


Искане за издаване на Становище за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност, във връзка с въвеждането им в експлоатация

Искане за издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност 

Искане за издаване на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност 

Искане за издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН

Искане за издаване на Становище за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за пожарна безопасност (съществуващ строеж)


Харта на клиента на МВР
Administrative services (EN)  
Правила и ред за достъп до обществена информация

Анкетна карта
ВП Адм Обслужване РДПБЗН Смолян
Аdministrative services
Годишен доклад

Банкова сметка на РДПБЗН :  Сметка /IBAN/: BG 34 STSA 9300 3103 0643 01

BIC /код/: ST SA BG SF – банка ДСК Смолян

Получател: РДПБЗН – Смолян