МВР

ГД ПБЗН

 

Как мога да извършвам дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност?

Дейностите по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, се извършват само след издаване на разрешение на физически и юридически лица, регистрирани като търговци. Лицата, които искат да извършват дейности по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР трябва да разполагат с квалифициран персонал и собствена или наета техника и оборудване в зависимост от дейността.

Какви са изискванията към квалификацията на лицата, които ще осъществяват дейностите?

Изискванията към квалификацията на персонала са определени в Наредба № 8121з-1100/09.09.2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.

Какви са минималните технически средства и оборудване, с които трябва да разполагам за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност?

Минималните технически средства и оборудване, с които трябва да разполагат търговците, в зависимост от дейността, са определени в Приложения 1, 2, 3, 4 и 5 от Наредба № 8121з-531/09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях.

Как мога да получа разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност?

За получаване на разрешения за извършване на всички или на отделни дейности по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР се подава писмено заявление (до директора на ГДПБЗН за издаване на разрешение за извършване на дейности на територията на цялата страна, до директора на СД/РДПБЗН за извършване на дейности на територията на съответната област или в обект/и на територията на съответната област), в което се посочва наименование на търговеца, Единен идентификационен код (ЕИК), три имена на представляващия търговеца, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес за контакт и дейността по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР, за която се иска издаване на разрешение. Към заявлението се прилагат:

1. копие от удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на съответната държава по чл. 129, ал. 1 от ЗМВР в легализиран превод на български език за юридически лица, регистрирани извън територията на Република България;

2. списък на собствената или наетата техника и оборудване по чл. 129, ал. 4 от ЗМВР;

3. за чуждестранните граждани, представляващи лицето по чл. 129, ал. 1 от ЗМВР - аналогичен на свидетелство за съдимост документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, а за българските граждани това обстоятелство се установява служебно;

4. медицинско свидетелство от лечебно заведение или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че представляващият търговеца не страда от психически разстройства;

5. списък на лицата, които ще осъществяват дейностите по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР и съответните им длъжности и задължения;

6. списък с адресите на сервизите, в които ще се осъществяват дейностите по чл. 129, ал. 2, т. 4 от ЗМВР, а за мобилните сервизи - регистрационен номер на моторното превозно средство;

7. документи за професионална квалификация, документите по т. 3 и 4 и копие от договорите - за всяко наето лице.

За удостоверяване на квалификацията не се представят документи, в случай че същите са достъпни в регистрите по чл. 141, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 10, ал. 2, т. 3, буква "г" от Закона за висшето образование или чл. 42, т. 11 от Закона за професионалното образование и обучение. В тези случаи в списъка по т. 5 се включва информация за единния граждански номер, личния номер или личния номер на чужденец и номера на документа за придобита квалификация за лицето, което ще осъществява дейност по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР;

8. медицинско свидетелство от лечебно заведение или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че наетите лица за осъществяване на дейности по чл. 129, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗМВР са клинично здрави;

9. документ за платена държавна такса в размер, определен от Министерския съвет.

До кой се подава заявлението за издаване на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност?

За получаване на разрешения за извършване на всички или на отделни дейности по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР се подава писмено заявление до директора на ГДПБЗН за издаване на разрешение за извършване на дейности на територията на цялата страна, или до директора на СД/РДПБЗН за извършване на дейности на територията на съответната област или в обект/и на територията на съответната област.

Какво съдържа списъка на собствената или наетата техника и оборудване?

В списъка търговецът посочва вида на собствената (или наета) техника и оборудване, в зависимост от извършваната дейност, но не по-малко от определената съгласно Приложения 1, 2, 3, 4 или 5 от Наредба № 8121з-531/09.09.2014 г. Списъкът се подписва от представляващия търговеца, за да има качеството на документ.

Необходимо ли е да се прилагат документи, доказващи собствеността или правното основание за ползването на техниката и оборудването?

С параграф 15, т. 3 от Закона за изменение и допълнение на ЗМВР, обнародван в Държавен вестник бр. 97 от 05 Декември 2017 г., във сила от 09.12.2017 г., чл. 129, ал. 5, т. 2 от ЗМВР се изменя, като отпада изискването за представяне на документи, доказващи собствеността или правното основание за ползването на собствената или наетата техника и оборудване, при подаване на писменото заявление за издаване на разрешения за извършване на дейностите по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР.

Какво съдържа списъкът на лицата, които ще осъществяват дейностите по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР и съответните им длъжности и задължения?

В списъка се включват всички лица, които ще осъществяват дейности по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР, като се посочва конкретната длъжност на лицата (ръководител за дейностите по чл. 129, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 от ЗМВР и/или лице непосредствено осъществяващо дейности по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР; водач на специален или спасителен автомобил).

За лицата, които ще осъществяват дейности по чл. 129, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 се включва и информация за удостоверяване на преминат курс за първоначална професионална подготовка в Академията на МВР или прослужено време в структурите на МВР, както следва:

-          годината на постъпване и напускане на лицето от структурите на МВР;

-          последна месторабота на лицето в МВР;

-          прослужени години по съответното направление на дейност ;

-          година на завършване на курса за първоначална професионална подготовка.

Списъкът се подписва от представляващия търговеца, за да има качеството на документ.

Какво съдържа списъкът с адресите на сервизите, в които ще се извършват дейностите по чл. 129, ал. 2, т. 4 от ЗМВР?

Списъкът съдържа адресите на сервизите, в които ще се извършват дейностите по чл. 129, ал. 2, т. 4 от ЗМВР, а за мобилните сервизи - регистрационен номер на моторното превозно средство.

Списъкът се подписва от представляващия търговеца, за да има качеството на документ.

Кои са документите за професионалната квалификация за лицата, които ще осъществяват дейности по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР?

Документите за професионална квалификация на всички лица, които ще осъществяват дейности по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР, съгласно Наредба № 8121з-1100/09.09.2015 г. са дипломите за завършено образование, удостоверенията за завършен курс за обучение за извършване на съответната дейност и удостоверенията за завършен курс за поддържане и актуализиране на квалификацията. Същите се представят в оригинал или нотариално заверено копие.

За удостоверяване на квалификацията не се представят документи, в случай че същите са достъпни в регистрите по чл. 141, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 10, ал. 2, т. 3, буква "г" от Закона за висшето образование или чл. 42, т. 11 от Закона за професионалното образование и обучение. В тези случаи в списъка по чл. 129, ал. 5, т. 6 от ЗМВР се включва информация за единния граждански номер, личния номер или личния номер на чужденец и номера на документа за придобита квалификация за лицето, което ще осъществява дейност по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР.

Къде е определена държавната такса за издаване на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност?

Държавната такса за издаване на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност е определена в чл. 31а от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, както следва:

  • Сметки на ГДПБЗН/СДПБЗН/РДПБЗН, по които следва да бъде преведена държавната такса.

Какви са изискванията при промяна на условията, при които е издадено притежаваното от мен разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност и какъв е размерът на държавната такса, която е необходимо да се плати?

Лицето, получило разрешение по чл. 129 от ЗМВР, уведомява писмено органа, издал разрешението, в 14-дневен срок от настъпването на:

1. промяна на лице от персонала по чл. 129, ал. 4 от ЗМВР, включваща:

а) добавяне на лице към персонала по чл. 129, ал. 4 от ЗМВР;

б) премахване на лице от персонала по чл. 129, ал. 4 от ЗМВР;

2. промяна на вписаните/обявените в търговския регистър обстоятелства или актове за лицето, получило разрешението, включваща:

а) промяна на фирмата/наименованието;

б) промяна на седалището и адреса на управление;

в) промяна на правната форма;

г) смяна или добавяне на представител;

д) премахване на представител;

е) преобразуване без промяна на правната форма;

ж) прекратяване и ликвидация;

3. всяка друга промяна на условията, при които е издадено разрешението, свързана с изискванията по чл. 129, ал. 5 от ЗМВР.

Лицето, получило разрешение по чл. 129 от ЗМВР представя към уведомлението за промяна документите, свързани с промяната, а в случаите по т. 1, буква "а" (добавяне на лице към персонала по чл. 129, ал. 4 от ЗМВР) и т. 2, букви "а", "в" и "г" (промяна на фирмата/наименованието, промяна на правната форма и смяна или добавяне на представител), както и когато преобразуването по т. 2, буква "е" води до промяна на фирмата/наименованието, смяна/добавяне на представител или добавяне на лице към персонала по чл. 129, ал. 4 - и документ за платена такса в размер, определен от Министерския съвет.

Не се дължи държавна такса за промени извън изброените, в т.ч. за премахване на лице от персонала по чл. 129, ал. 4 от ЗМВР, промяна/премахване на сервиз, промяна на седалището и адреса на управление, премахване на представител, прекратяване и ликвидация.

Когато промяната е свързана с добавяне на лице към персонала по чл. 129, ал. 4 от ЗМВР, за него се представят и документите по чл. 129, ал. 5, т. 8 от ЗМВР. За удостоверяване на квалификацията не се представят документи, в случай че същите са достъпни в регистрите по чл. 141, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 10, ал. 2, т. 3, буква "г" от Закона за висшето образование или чл. 42, т. 11 от Закона за професионалното образование и обучение. В тези случаи в списъка по чл. 129, ал. 5, т. 6 от ЗМВР се включва информация за единния граждански номер, личния номер или личния номер на чужденец и номера на документа за придобита квалификация за лицето, което ще осъществява дейност по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР.

Когато се променя управителя на дружеството, за новия управител се прилагат документите по чл. 129, ал. 5, т. 3 и 5 от ЗМВР.

Държавната такса, която е необходимо да се заплати в горепосочените случаи за промяна на условията, при които е издадено разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност е в размер:

- 90 лв. (деветдесет лева) за промяна в разрешение за извършване на дейностите по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР на територията на обект или на територията на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“/Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“;

- 188 лв. (сто осемдесет и осем лева) за промяна в разрешение за извършване на дейностите по чл. 129, ал. 2 от ЗМВР на територията на цялата страна.

Какво трябва да направя, ако желая да прекратя извършването на дейностите, за които имам издадено разрешение и същото да ми бъде отнето?

Представляващият търговеца по чл. 129, ал. 1 от ЗМВР е необходимо да подаде искане за отнемане на притежаваното от него разрешение до органа, който е издал разрешението, като прилага същото.