МВР

ГД ПБЗН

 

Превантивна дейност и превантивен контрол

     ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ 

    Превантивната дейност е първостепенна сред основните задачи на специализираната структура на МВР в Република България за осигуряване на пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН – МВР). Тя се осъществява в изпълнение на чл. 52г, ал.2 от Закона за Министерство на вътрешните работи и чл.5, т.1 от Закона за защита при бедствия. Съдържанието на специализираната комплексна превантивна дейност, осъществявана от органите на ГДПБЗН – МВР, е дефинирано в чл. 6 от Закона за защита при бедствия и включва: 
    1. изследване, анализ, оценка и прогнозиране на рисковете от бедствия;
    2. категоризиране на територията на страната в зависимост от рисковете по т. 1;
    3. планиране на защитата при бедствия;
    4. прилагане на превантивни мерки за недопускане или намаляване на последиците от бедствията, като:
    а) териториалноустройствени, градоустройствени, строителни и други технически мерки;
    б) изграждане и поддържане на системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване;
    в) осигуряване на колективни и индивидуални средства за защита;
    г) обучение и практическа подготовка на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, силите за реагиране и населението;
    5. приемане на Национална програма за защита при бедствия и годишни планове за изпълнението й;
    6. превантивен контрол;
    7. други превантивни мероприятия, извън посочените по т. 1 - 6.
    Обхватът на превантивната дейност, осъществявана от органите на ГДПБЗН при МВР, в изпълнение на законово поставената задача, е регламентиран и в Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи (ППЗМВР). Съгласно чл. 127л, ал. 1 от ППЗМВР обхваща:
    1. информационно-разяснителна дейност и обучение на населението за предотвратяване на пожари, за формиране на необходимото поведение при пожари, бедствия и извънредни ситуации и за прилагане на необходимите защитни мерки;
    2. участие в разработването на планове, свързани със защита при бедствия;
    3. подпомагане министъра на вътрешните работи при осъществяване на дейността по категоризиране на територията на страната в зависимост от рисковете от бедствия;
   4. поддържане на колективни и индивидуални средства за защита, предоставени на ГДПБЗН;
    5. анализ на информацията, получавана в Националния оперативно комуникационно-информационен център за подпомагане на процеса по управление на риска от бедствия;
6. предлагане на насоки за развитие на обучението и образователните програми по защитата от пожари, бедствия и извънредни ситуации.
Начините и формите за осъществяване на превантивната дейност по чл. 127л, ал. 1 от ППЗМВР са залегнали в чл. 127л, ал. 2 от ППЗМВР, в изпълнение на което специализираните органи на ГДПБЗН – МВР:
    1. информират, координират и взаимодействат с органите на държавната власт,
местното самоуправление, юридическите лица и гражданите за подготовка на населението за действия при пожари и бедствия и осъществяване на превантивни мерки;
    2. организират и провеждат обучение на органите на изпълнителната власт за ранното предупреждение и оповестяване с Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия (НСРПОБ);
    3. участват в разработването на програми за обучение, учебни материали и помагала за детските градини и училищата и планове за обучение и подготовка за защита при бедствия на ръководния персонал и учителите в системата на народната просвета;
    4. подпомагат разработването на Националния план за защита при бедствия,
Националната програма за защита при бедствия и на годишните планове за изпълнението й и на Националния план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР);
    5. координират и участват в планирането, подготовката и провеждането на учения в областта на защитата при пожари, бедствия и извънредни ситуации, гражданското аварийно планиране и механизма за гражданска защита на Европейския съюз съгласно Решение 2004/277/ЕО, Евратом на Комисията от 29 декември 2003 г. за определяне на правила за въвеждане на Решение 2001/792/ЕС, Евратом на Съвета за създаване на механизъм на Общността за улесняване на засиленото сътрудничество за подпомагане на акции, свързани с гражданската защита (ОВ, L 87, 25.03.2004 г.), изменено с Решение 2008/73/ЕО, Евратом на Комисията от 20 декември 2007 г. (ОВ, L 20, 24.01.2008 г.), изменено с Решение 2010/481/ЕС, Евратом на Комисията от 29 юли 2010 г. (ОВ, L 236, 07.09.2010 г.);
    6. приемат, обработват, анализират и предоставят данни, получавани от системите за наблюдение на Националния оперативно комуникационно-информационен център, Центъра за аерокосмическо наблюдение, оперативните комуникационно-информационни центрове на МВР и др., с цел управлението на риска от бедствия и координацията на съставните части на единната спасителна система;
    7. извършват специализирана редакционно-издателска и културно-информационна дейност.
    Съгласно чл. 52г, ал.4 от ЗМВР превантивната дейност, осъществявана от органите на ГДПБЗН – МВР, се регламентира с наредба.
    В момента във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на ЗМВР (обн. ДВ. бр. 88 от 9 ноември 2010 г.) редът за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) на Министерството на вътрешните работи (МВР) при изпълнение на задачата за осигуряване на пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия е определен с Наредба  на МВР № Із-3147 от 12 декември 2011 г., обн. ДВ. бр. 100 от 20 декември 2011 г.

ПРЕВАНТИВЕН КОНТРОЛ

В изпълнение на чл. 52г, ал. 2, т. 3 от Закона за МВР Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” като национална специализирана структура на МВР, работеща и по Закона за защита на населението”, осъществява превантивен контрол. С Правилника за прилагане на ЗМВР осъществяването на превантивния контрол по чл. 52г, ал. 2, т. 3 ЗМВР се определя като комплекс от мероприятия за контрол по спазването на нормативната уредба, свързана със защитата при бедствия.
В съответствие с чл. 127л, ал. 4 от ППЗМВР органите за ПБЗН извършват:
1. контрол за спазване на нормативната уредба при одобряването на устройствени схеми и планове, съгласувателни процедури на обекти, осъществяващи дейност с рискови вещества и материали, и участие в държавни приемателни комисии;
2. контрол по изготвяне и съгласуване на аварийни планове, контролно-измервателните системи, аварийното електрозахранване, системите за оповестяване и на други системи на сигурността на водностопанските обекти;
3. контрол на дейностите по защита и на средствата за защита на работещите в обектите по чл. 35 и 36 от Закона за защита при бедствия;
4. контрол за спазване изискванията на Закона за защита при бедствия и издадените въз основа на него подзаконови актове;
5. контрол за спазване на инженерно-техническите правила за защита от бедствия и аварии на строежи и на въведени в експлоатация обекти.
Редът за организиране и осъществяване на превантивен контрол от органите за ПБЗН при МВР при изпълнение на задачата за защита при бедствия е регламентиран с Наредба на МВР рег. № Із-553 от 12 март 2013 г., обн. ДВ бр. 29 от 22 март 2013 г.
Съгласно чл. 3 от наредбата превантивният контрол включва:
1. контрол за спазване на нормативната уредба при одобряването на устройствени схеми и планове, съгласувателни процедури на обекти, осъществяващи дейност с рискови вещества и материали, и участие в държавни
приемателни комисии по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни
обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Наредба № 2 от 31.07.2003 г.) (ДВ, бр. 72 от 2003 г.);
2. контрол на аварийните планове и съгласуването им в случаите, определени в нормативен акт;
3. контрол на дейностите по защита и на средствата за защита на работещите и пребиваващите в обектите по чл. 35, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 от Закона за защита при бедствия;
4. контрол за спазване изискванията на Закона за защита при бедствия и издадените въз основа на него подзаконови актове;
5. контрол за спазване на инженерно-техническите правила за защита от бедствия и аварии
на строежи и на въведени в експлоатация обекти.
Чл. 4. При осъществяване на ПК органите за ПБЗН на МВР:
1. съгласуват аварийни планове по Закона за водите;
2. участват в процедурата по издаване на разрешително на обекти по чл. 104, ал. 1 по Закона за опазване на околната среда;
3. извършват проверки за спазване изискванията на Закона за защита при бедствия и издадените въз основа на него подзаконови актове;
4. извършват проверки в съответствие с разпоредбите на чл. 91к ЗМВР;
5. съставят констативни актове за резултатите от извършени проверки, като дават задължителни предписания (приложения № 1а и № 1б), които се завеждат в дневник за извършените проверки (приложения № 2а и № 2б);
6. съставят актове за установяване на административно нарушение (приложения № 3а
и № 3б), които се завеждат в дневник (приложение № 3в);
7. сигнализират прокуратурата при наличие на данни за извършено престъпление;
8. изискват от държавни и местни органи, организации, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на защита при бедствия;
9. участват в състава на държавни приемателни комисии по Наредба № 2 от 31.07.2003 г.
В съответствие с чл. 4 от Наредба рег. № Із-553/12 март 2013 г. при осъществяване на ПК органите за ПБЗН на МВР:
1. съгласуват аварийни планове по Закона за водите;
2. участват в процедурата по издаване на разрешително на обекти по чл. 104, ал. 1 по Закона за опазване на околната среда;
3. извършват проверки за спазване изискванията на Закона за защита при бедствия
и издадените въз основа на него подзаконови актове;
4. извършват проверки в съответствие с разпоредбите на чл. 91к ЗМВР;
5. съставят констативни актове за резултатите от извършени проверки, като дават задължителни предписания (приложения № 1а и № 1б), които се завеждат в дневник за извършените проверки (приложения № 2а и № 2б);
6. съставят актове за установяване на административно нарушение (приложения № 3а и № 3б), които се завеждат в дневник (приложение № 3в);
7. сигнализират прокуратурата при наличие на данни за извършено престъпление;
8. изискват от държавни и местни органи, организации, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на защита при бедствия;
9. участват в състава на държавни приемателни комисии по Наредба № 2 от 31.07.2003 г.