МВР

ГД ПБЗН

 

Списание "SOS 112"

       Под това заглавие с периодичност 12 книжки годишно списанието излиза от 2004 г. като пряк приемник на сп. „Ало, 160” – печатни органи на МВР в областта на пожарната безопасност. След създаването от началото на 2011 г. на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР като интегрирана единна структура, обединяваща бившите главни дирекции на МВР - „Пожарна безопасност и спасяване” и „Гражданска защита”, списанието разширява тематиката си.
    Целта на редакционно-издателската дейност е да отразява компетентно и обективно професионалния живот на служителите от органите за пожарна безопасност и защита на населението, съществуващите проблеми, съвременните им решения и тенденциите занапред, международното сътрудничество. На страниците на списанието да се споделя ценен опит и с помощта на експерти се разясняват актуални въпроси по новата нормативна уредба, обучението, квалификацията и кадровото развитие на човешките ресурси, социално-битовите въпроси на личния състав и др. Специално място в съдържанието на броевете се отделя на превантивната дейност; подготовката на държавните органи и населението; развитието на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България; процесите на модернизация и техническата обезпеченост на звената за ПБЗН; международното сътрудничество; резултатите от изпълнението на проекти по европейски и други програми; работата с подрастващите под формата на състезания и конкурси, младежки противопожарни отряди „Млад огнеборец” и др.
    Списанието се стреми да разширява читателската си аудитория и превантивната си функция, като обръща внимание и на въпросите на взаимодействието с ведомства, организации и с гражданите. Разглеждат се различните мерки за пожарна безопасност и действия при бедствия, пожари и извънредни ситуации като елемент от съвременната култура на поведение.
    Изданието отделя подобаващо внимание на историята на пожарното и спасителното дело у нас, на традициите на органите за пожарна безопасност и защита на населението и представя приноса на личностите, оставили траен отпечатък в тяхното развитие.
От началото на 2013 г. за първи път институционалното списание „SOS 112” излиза в електронен вид, като безплатно се предоставя на читателите чрез официалната интернет страница на ГДПБЗН – МВР /default.htm и външния информационен сайт http://www.pojarna.com/
   Електронното сп. „SOS 112” има ценните качества за интерактивно разгръщане на страниците, увеличаване и намаляване на екрана, търсене по ключови думи или части от тях, ползване онлайн и офлайн с възможност за споделяне на изданието - както в социалните мрежи, така и в други сайтове; принтиране на изданието; за водене и запис на бележки и отметки и др.