МВР

ГД ПБЗН

 

Млад огнеборец

 

      По инициатива на Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР съвместно с Министерство на образованието и науката през 1999 г. е утвърден статутът на младежките противопожарни отряди (МПО) “Млад огнеборец” като извънкласна форма за повишаване противопожарната култура на подрастващите и аналог на младежките противопожарни формирования в развитите европейски страни. С това е възстановена една десетилетна традиция за работа с подрастващите под формата на младежки противопожарни формирования. Освен като извънкласна форма за повишаване противопожарната култура на подрастващите младежките противопожарни отряди функционират и под формата на свободно избираем предмет. В този случай те получават одобрение и финансова подкрепа от общинските съвети.
      В отрядите младите огнеборци (на възраст от 10 до 16 години) преминават теоретична и практическа подготовка в областта на противопожарната безопасност, провеждат тренировъчна и спортно-състезателна дейност (от 12 до 16 години) и участват в информационно-разяснителни кампании сред населението и други общественополезни акции - главно с екологична насоченост. Инструктори на отрядите са държавни служители от НСПБЗН – МВР, бивши пожарникари и учители, като за всеки отряд от директора на съответното училище се определя педагогически отговорник.
      Статутът на МПО “Млад огнеборец” включва Примерен устав, в който е заложен принципът на самоуправление на отрядите. Сформирането става на учредителни и общи събрания, на които се избират командири на отрядите и се приемат устав и нови членове. Решенията по дейността на МПО се приемат от общо събрание на отряда. Избраните командири участват активно в ръководството на младежкия противопожарен отряд и дават указания при участия в състезания. Статутът включва и Правила за организиране и провеждане на състезания на МПО “Млад огнеборец”. Те са идентични с Международния правилник за провеждане на младежки състезания по пожароприложен спорт. Международният правилник се утвърждава от Комисията на ръководителите на младежки противопожарни служби (една от деветте основни комисии) на Международната асоциация на пожарните и спасителните служби CTIF (КТИФ). На всеки две години КТИФ организира международни младежки състезания, които са част от международната пожарникарска олимпиада, на която участват още пожарникари-професионалисти и пожарникари-доброволци. При младите пожарникари едновременно състезания се провеждат по пожароприложен спорт и в т. нар. Игри на КТИФ от Лагерната олимпиада - 52 на брой със забавен характер. Правилата за състезанието по пожароприложен спорт за млади пожарникари включват елементи от бойното разгръщане с пожарникарски съоръжения и преодоляване на препятствия, като от решаващо значение за доброто представяне е екипността на състезателите (по 10 младежи в един отбор). Надпреварата е в две много технични и атрактивни състезателни дисциплини - “Бойно разгръщане на състезателна пътека” и “400 м щафетно бягане с препятствия”.
      Първата състезателна дисциплина “Бойно разгръщане на състезателна пътека” включва четири участъка. През препятствия се построява шлангова линия; по мишена се действа с кофпомпа, като при напълване на съд с вода се задействат звуков и светлинен сигнал; на стойка правилно се подреждат пожарникарски уреди и съоръжения и пак на стойка се изпълняват възли, използвани при извършване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност.
      Във втората състезателна дисциплина “400 м щафетно бягане с препятствия” едновременно в два съседни коридора отборите преминават през девет на брой участъка с предаване на щафета (струйник). Преодоляват се три препятствия - стойка с летва, стена със стъпала и дървена преграда, на която летвата не трябва да бъде съборена. И в тази дисциплина се изпълнява построяване на гасителна линия - разгъват се, като се скопчават към разклонител, два шланга. Борави се и с пожарогасител.
      Победители (медалисти) се излъчват отборно от първо до трето място в двете състезателни дисциплини, а въз основа на класирането и в двете дисциплини се определя отряд - първенец в комплексното класиране. На турнирите се излъчват победители само в комплексното класиране.
      Привлекателна страна на младежките противопожарни отряди е богатият спортен календар, който включва провеждане на районни, областни и републикански състезания, както и есенен турнир “Юлиян Манзаров”. Есенният турнир е една от кулминациите на традиционната Седмица на пожарната безопасност и се провежда за Преходната купа “Юлиян Манзаров”, учредена от НСПБЗН - МВР през 2004 г. в памет на ученика от гр. Свищов, загинал, спасявайки свои съученици, при инцидент на 4 април 2004 г. край гр. Лим на територията на Сърбия.
      Отделните състезания са част от Националния календар на извънучилищните дейности на Министерство на образованието и науката. Провеждането им активно се подпомага от Държавната агенция за младежта и спорта, Спортната асоциация на МВР и Българската федерация по пожароприложен спорт.
      До момента са проведени осем републикански състезания на МПО “Млад огнеборец” и четири есенни турнира.
      На квотен принцип от членовете на отрядите – медалисти от последните републикански състезания се сформира национален младежки противопожарен отряд “Млад огнеборец”, който представя страната в международни прояви.
      В международен план работата с младежките противопожарни служби е сред приоритетите в дейността на органите за пожарна безопасност. В Европа началото на движението на младите пожарникари е поставено през 20-те години на ХХ век. По данни на Международната асоциация на пожарните и спасителните служби (CTIF) в Европа броят на младите огнеборци надхвърля 700 хиляди. Най -силно развито е движението на младите пожарникари в Германия (над 252 хил. млади пожарникари), Австрия, Франция и др.
      В CTIF функционира специална комисия (една от деветте основни) за развитие на младежките противопожарни формирования - Комисията на ръководителите на младежките противопожарни служби.
      Международната асоциация на пожарните и спасителните служби (CTIF) на всеки две години провежда пожарникарска олимпиада, в която по различни спортни правила се състезават пожарникари-професионалисти, пожарникари-доброволци и млади пожарникари. Състезанията на младите огнеборци се провеждат за купата “Фетер” на всеки две години, а спечелените призови места в класирането носят на съответната нация солиден награден фонд за развитие на младежкия пожароприложен спорт. По време на пожарникарската олимпиада като съпътстваща проява се провеждат и състезания между младите огнеборци по т. нар. Игри на CTIF (52 на брой) със забавен характер.
      До момента от CTIF са проведени общо петнадесет международни състезания, в които Република България участва от 2001 г. (Финландия 2001 г., Австрия 2003, Хърватия 2005). За предстоящото участие в ХVІ международни младежки състезания на CTIF, които ще се състоят от 15 до 21 юли 2007 г. в гр. Реведж - Швеция, въз основа на постиженията от последните Седми републикански състезания на МПО “Млад огнеборец” е сформиран на квотен принцип Национален младежки противопожарен отряд “Млад огнеборец”.
      По решение на CTIF от 2006 г. за младите огнеборци през година (между две международни състезания) редовно ще се провеждат международни форуми на младежките противопожарни служби. Първият такъв Международен форум на младите огнеборци бе проведен през 2006 г. в гр. Уелс, Австрия. В него като национални представители участваха комвандирите на МПО “Млад огнеборец”, класирани от І до ІІІ място в комплексното класиране на последните републикански състезания.
      Българските млади огнеборци са участвали и в други международни прояви на младите огнеборци – организирани от Немската младежка пожарна служба, клубовете “Приятели на пожарникарите” в Румъния и др.
      От момента на учредителната за МПО “Млад огнеборец” у нас учебна 1999/2000 г. до момента броят им е нарастнал 2, 5 пъти, а на членската маса – над 2 пъти. Разширеният модел на обучение и подготовка в отрядите, разнообразните младежки инициативи повишават привлекателността на МПО и готовността на младите хора за участие в дейността им.
      През настоящата учебна 2006/2007 г. в страната в 630 училища са сформирани 674 МПО “Млад огнеборец”, в които членуват 9197 младежи и девойки.
      Условията, на които трябва да отговарят членовете на младежките противопожарни отряди са: да са на възраст от 10 до 16 години, като състезателната възраст е от 12 до 16 години (навършени в годината на състезанието); да са физически здрави, удостоверено от личния им лекар; да са подали молба-декларация в училището за заявяване на членство, подписана от родител или настойник. За създаване на младежки противопожарен отряд е необходимо сдружаване на минимум 13 на брой ученици.
      Ако се интересувате как във вашето училище може да бъде сформиран МПО “Млад огнеборец” или как да се присъедините към вече сформиран такъв, за повече информация и съдействие можете да се обръщате към най-близката Районна служба за пожарна безопасност и защита на населението или към съответната областна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” към НСПБЗН – МВР.