МВР

ГД ПБЗН

 

Научно-приложна и експертна дейност

 

Научно-приложната и експертна дейност се осъществява от отдел "Център за изследвания и експертизи" (ЦИЕ) към дирекция "Критична инфраструктура, превенция и контрол" (ДКИПК) на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Организационната структура на отдела се състои от два сектора,  "Пожаро-технически експертизи" и "Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност" . 
В отдела се разработват научно-приложни задачи, извършват се научни изследвания по пожарна безопасност и защита на населението. Изследват се причините за възникване на пожари, разработват се методи и средства за предотвратяването и ликвидирането им. Извършват се пожаротехнически, физико-химически и електротехнически експертизи на пожари и аварии.
Отдел ЦИЕ съгласува и разработва проекти за противопожарно оборудване, инсталации, уреди, съоръжения, гасителни и пожарозащитни състави. 
 За периода си на Научно-приложния институт, преобразуван в отдел ЦИЕ към ДКИПК на ГДПБЗН са създадени редица разработки с научен и приложен характер. Разработени са предложения с полезен ефект, като някои от тях са патентовани,  други са получили удостоверение, част от тях са намерили реална реализация в областта на пожарната безопасност и спасяване.
Такива продукти са: огнезащитни бои- “КЧ-51”, “КЧ-0051”,“КЧ-55”,“ВС-25”,  “ВС-58”; състави за понижаване на горимостта:“Апретант ПП”, “ПОЛД-40”,“АНТИПЛАМ”, “АНТИГОР А и В”; облицовки с: гипсовлакнести плочи (гипсофазер) и азбестоциментови плочи “Магит"; антистатична паста за ремъци; пенообразуватели за пожарни цели:  “Пенгор”, “Пенол М-90“, “Пеноформ-ПО”, “Булфоам F-15, 1%”; пожарогасителен прах „Карбо“ и “Булфос ABC”.
Има публикувани редица статии по проблемите на пожарната безопасност и защитата на населението в специализирани списания, сборници и издания.  Ежегодно служители на отдела изнасят доклади на научни конференции и специализирани изложения в страната.

Експертната дейност включва:
•Извършване на пожаротехнически, електротехнически и физико-химически експертизи за установяване на причините за възникване на пожари;

•Извършване на газхроматографски изследвания за откриване на следи от леснозапалими течности в проби, взети от мястото на пожара;

•Извършване на рентгеноструктурен анализ установяване ролята на къси съединения в медни проводници във възникването на пожара;

•Изготвяне на становища за допустимост за удостоверяване на съответствието на строителни продукти с действащите правила и норми за пожарна безопасност;

•Издаване на класификационни протоколи за определяне класа по огнеустойчивост и реакцията на огън на строителни продукти;

•Изготвяне на документи за правоспособност (сертификати) на физически и юридически лица за работа с флуорирани парникови газове.

 

Изпитвателната дейност се осъществява от сектор „Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност”.
Той е акредитиран от ИА БСА, съгласно БДС EN/IEC 17025:2006, със сертификат рег. № 51- ЛИ  издаден на 28.02.2014 г. и заповед № 99А от 28.02.2014 г. да извършва изпитвания на: строителни конструкции и елементи, окачени тавани, врати и затварящи съоръжения, пожарни клапи; метални каси (сейфове); строителни изделия и конструктивни елементи; материали конструктивни и за вътрешно обзавеждане; праховъздушни смеси; подови текстилни покрития; пожарогасителни прахове за гасене на пожари; пенообразователи за гасене на пожари и пожаро-техническо въоръжение; текстил; обслужващи инсталации и въздуховоди.

 

Научно-приложната дейност и хармонизацията на нормативната уредба включват:
•Събиране, обработка, съхраняване и предоставяне на научно-техническа информация в областта на ПБЗН;

•Проучване на световните постижения в областта на ПБЗН;

•Организиране на издаването на научни сборници, методически указания, справочници и други периодични и информационни материали за научни постижения и новости в областта на ПБЗН;

•Извършване на преводи от и на чужди езици на специализирана научно-техническа литература, свързана с пожарната безопасност;

•Извършване на преводи от и на чужди езици на стандартизационни документи за въвежданите и прилагани, като БДС методи за изпитване и класификация от европейските и международни стандарти;

•Участие в работата на Техническите комитети от Европейската група на лабораториите, извършващи пожарни изпитвания, сертификация и контрол (EGOLF);

•Организиране поддържането на научно-технически архив;

•Актуализиране и поддържане на регистрираните информационни фондове.