МВР

ГД ПБЗН

 

Сектор "Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност"

ИЗПИТВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

В ГДПБЗН е изграден Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност на бюджетна издръжка и със седалище ул. “Огнеборец” № 1, 1619 София, получил първоначалната си акредитация  на 22.01.2003 г., преакредитиран без прекъсване от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" със Сертификат рег.№ 51 ЛИ издаден на 12.08.2019 г.


СЕРТИФИКАТ-12.08.2019_001

 

  Сектор „Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност” е акредитиран от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025, без прекъсване от 22.01.2003 г. със сертификат рег. № 51 ЛИ, преиздаден на 12.08.2019 г. във връзка с успешно преминат преход към  БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

Oт края на месец февруари 2016 г. Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, е вписана в системата NANDO на Европейската комисия, като нотифицирано лице за оценяване на строителни продукти по показател "Устойчивост на огън", съгласно чл.18, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) и съгласно чл.48 от Регламент (ЕС) № 305/2011, след премината процедура за нотификация по НУРВСПСРБ пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството, под № NB 2628


ОСНОВНИ НАСОКИ

  • Основна насока за развитие на Изпитвателен център по ПАБ е въвеждане на нови и съвременни методи на изпитване, оценяващи съответствието на продуктите по европейски и международни стандарти;
  • Въвеждане и прилагане на добрите европейски практики при провеждане на изпитвания и сключване на договори за извършването им;
  •  Привеждане на действащата нормативна база в РБългария в съответствие с  хармонизираните европейските стандарти в областта на пожарната и аварийна безопасност;
  • Спазване и изпълнение на изискванията и правилата за акредитация към органи за оценяване на съответствието (изпитвателни лаборатории).
  • Основната задача на Изпитвателен център по ПАБ е да осигурява, поддържа, подобрява и повишава качеството на изпитвателната дейност по ПАБ.

Изпитвателния център по пожарна и аварийна безопасност има изградена Система за управление описана в Ръководство на системата за управление и съпътстващи, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

В изпълнение на изискванията на т. 4 от БДС EN ISO/IEC 17025:2018 , ръководството на ГДПБЗН-МВР и на лабораторията се ангажира с безпристрастността на лабораторията, за което е подписало декларации.
Декларация за безпристрастност на директора на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР (ГДПБЗН-МВР)
Декларация за безпристрастност на зам.-директора на ГДПБЗН - МВР
Декларация за безпристрастност на директора на дирекция "Държавен контрол и превантивна дейност" при ГДПБЗН-МВР (ДДКПД ПРИ ГДПБЗН-МВР) 
Декларация за безпристрастност на началника на отдел "Център за изследвания и експертизи" към ДДКПД при ГДПБЗН-МВР (ОЦИЕ към ДДКПД при ГДПБЗН-МВР)
Декларация за безпристрастност на началник на сектор "Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност" на ОЦИЕ към ДДКПД при ГДПБЗН-МВР, той и ръководител на ИЦ по ПАБ при ГДПБЗН-МВР

Общи търговски условия

Брошура дейности на ИЦ по ПАБ при ГДПБЗН-МВР bg. pdf

През 2006 година по линия на  сътрудничеството в рамките на Европейската група на организациите извършващи пожарни изпитвания, контрол и сертификация, ИЦ по ПАБ при ГДПБЗН участва в организираните междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност, което е стъпка към оценяване методите за изпитване и професионалната квалификация на персонала провеждащ изпитванията.

1. Извършване на изпитвания за определяне на пожарните характеристики на продуктите и издаване на протоколи от изпитване в нотифициран и акредитиран обхват за:
1.1. Определяне на "Устойчивост на огън" на:
1.1.1 Носещи елементи и конструкции: стени; подове и тавани; греди и колони: Заявление 1.1.1
1.1.2 Продукти и системи за защита: Заявление 1.1.2
1.1.3 Неносещи елементи и конструкции: преградни стени; фасади; външни стени; окачени тавани; тавани със собствена огнеустойчивост; противопожарни врати и затварящи устройства; запълващи уплътнения; канали и шахти; уплътнения и линейни съединения: Заявление 1.1.3
1.1.4 Покрития. Определяне на огнезащитна способност: Заявление 1.1.4
1.1.5 Метални каси и сейфове: Заявление 1.1.5
1.2. Определяне "Реакция на огън" на строителни продукти (изделия и конструктивни елементи) 
1.2.1 Негоримост и топлина на изгаряне (класове А1, A1L, А1fl и А2, A2L): Заявление 1.2.1
1.2.2 Запалимост (класве B, C, D, E, F): Заявление 1.2.2
1.2.3 Реакция на огън на подови покрития:
1.2.3.1 Клас А2fl: Заявление 1.2.3.1
1.2.3.2 Класове B, C, D, E, F: Заявление 1.2.3.2
1.3. Поведение при горене на материали конструктивни и за вътрешно обзавеждане:
1.3.1 Текстил: Заявление 1.3.1
1.3.2 Топлоизолационни материали: Заявление 1.3.2
1.3.3 Пластмаси: Заявление 1.3.3
2. Извършване на изпитвания за проверка и определяне на основни физико-химични и експлоатационни показатели на продукти за пожарогасене и тактико-технически характеристики на пожаротехническо оборудване и издаване на протоколи от изпитване
 в акредитиран обхват за:
2.1. Пожарогасителни прахове:
Заявление 2.1
2.2. Пенообразуватели: 
2.2.1 За пяна със средна кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности: Заявление 2.2.1
2.2.2 За пяна с висока кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности: Заявление 2.2.2
2.2.3  За пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности: Заявление 2.2.3
2.2.4  За пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при смесващи се с вода течности: Заявление 2.2.4 
2.3. Пожарогасители носими: Заявление 2.3
2.4. Подземни пожарни хидранти: Заявление 2.4
2.5. Шлангове противопожарни: Заявление 2.5
2.6. Одеала пожарогасителни:
2.6.1 За еднократна употреба: Заявление 2.6.1
2.6.2 Тежък тип:Заявление 2.6.2

2.7. Надземни пожарни хидранти колонков тип: Заявление 2.7

3. Образци на искане за класификация:
3.1. Издаване на класификационен протокол
, в нотифициран обхват:
искане
за класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън, въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън, съгласно БДС EN 13 501-1;
- искане за класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън, въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън с изключение на вентлационни инсталации, съгласно БДС EN 13 501-2;
- искане  за класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реаксията им на огън, въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън на продукти и елементи, използвани в инсталации за обслужване на сгради, устойчиви на огън канали и пожарни клапи, съгласно БДС EN 13 501-3.
3.2. Издаване на доклад от класификация на текстилни продукти - искане за издаване на доклад от класификация по БДС EN 13773  ,,Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене.  Завеси и пердета.  Схема за класификация“
4. Образци на искане за изпитване и издаване на изпитвателен протоколизвън обхвата на акредитация:
- искане за определяне на пламна температура в затворен тигел и пламна и запалителна температура в отворен тигел искане;
 определяне на "Долна концентрационна граница на възпламеняване" на  прахови смеси искане;

Стандарти и валидирани методики, по които ИЦ по ПАБ е получил акредитация

"Цени на типизираните услуги извършвани от ГДПБЗН-МВР", утвърдени с министерска заповед № 8121з-235/01.03.2021 г.
ЗАПОВЕД № 317/12.08.2019 г. за преиздаване на Сертификат за акредитация с рег. № 51 ЛИ от 28.02.2018 г. и приложение към него заповед на ИА БСА, на основание замяна и отмяна на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 от БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и успешен преход към БДС EN ISO/IEC 17025:2018
ЗАПОВЕД КЪМ СЕРТИФИКАТ_317-12.08.2019_001

ЗАПОВЕД № А 318/12.08.2019 г. за изменение на заповед на ИА БСА № А 64/28.02.2018 г. с обхват на акpедитация пpедоставен на Изпитвателен центъp по пожаpна и аваpийна безопасност при Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

ЗАПОВЕД КЪМ СЕРТИФИКАТ_1-12.08.2019_002ЗАПОВЕД КЪМ СЕРТИФИКАТ_2-12.08.2019_003

ЗАПОВЕД КЪМ СЕРТИФИКАТ_3-12.08.2019_004 
ЗАПОВЕД КЪМ СЕРТИФИКАТ_4-12.08.2019_005
ЗАПОВЕД КЪМ СЕРТИФИКАТ_5-12.08.2019_006ЗАПОВЕД КЪМ СЕРТИФИКАТ_7-12.08.2019_007