МВР

ГД ПБЗН

 

Стандартизационна дейност

Присъединяването на страната ни към Европейския съюз (ЕС), налага да се гарантират, общоприетите от страните членки мероприятия, осигуряващи сигурността на хората, сградите и имуществото им. Тази стратегия е отразена в Директивите на ЕС и се отнася до уеднаквяване на нормативните документи по отношение на продуктите в страните от Европейската общност.
Към настоящия момент са въведени като БДС повече от 200 хармонизирани европейски стандарти, отнасящи се до ПБЗН. Чрез въвеждането на тези стандарти в нашата страна са предприети необходимите действия за прилагането на единната европейска система по отношение на окачествяване на строителните продукти по показатели граница на огнеустойчивост и реакция на огън. Съществен дял в тази дейност заемат и въвежданите изисквания и методи за окачествяване на гасителните вещества, пожаротехническото въоръжение, пожароизвестителните и гасителни инсталации и личните предпазни средства.

Списък на стандартите в областта на пожарната безопасност