МВР

ГД ПБЗН

 

ПОЛИТИКА НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Политиката на системата за управление  и свързаните с нея стратегически цели на Изпитвателния център по ПАБ са определени от ръководство на лабораторията.

Ръководството на лабораторията декларира, че се ангажира да осигури високо квалифицирани човешки ресурси и финансови средства, необходими за правилното функциониране на системата по управление и дейностите в акредитирания и нотифициран обхват, осъществявани от ИЦ по ПАБ при ГДПБЗН- МВР.
Декларация на директора на ГДПБЗН-МВР за политиката за управление
Декларация на ръководителя на ИЦ по ПАБ на ГДПБЗН-МВР за политиката за управление

За реалистични цели, Ръководството на ИЦ по ПАБ при ГДПБЗН-МВР определя :

 • поддържане на доверието в неговата безпристрастност, чрез постоянно идентифициране на рисковете за безпристрастността на лабораторията, оценяването им и при необходимост предприемане на действия за минимизирането или отстраняването им;
 • ненарушаване на доверието в опазване на професионалната тайна (конфеденциалност) за цялата информация, получена или създадена при изпълнение на услуга, с изключение на случаите, когато разкриването на тази информация е разрешено или изискуемо по закон;
 • предоставяне на ясна, точна и пълна информация на клиента за предоставяните услуги, методи и условия за изпълнението им;
 • недопускане конфликт на интереси при приемане на заявки, които могат да бъдат изпълнени коректно и професионално, без нарушаване на доверието в неговата безпристрастност;
 • безпристрастност на персонала при извършване на изпитванията;
 • поддържане и повишаване професионалната квалификация на персонала;
 • прилагане на актуални и адекватни методи за определяне на характеристиките на изпитваните продукти;
 • прилагане принципите на добрата лабораторна практика в осъществяваните дейности;
 • поддържане на техническа осигуреност на всички лабораторни дейности;
 • подмяна на остарели или неизправни технически средства;
 • осигуряване на метрологична проследимост на техническите средства, имащи отношение към проследимостта на резултатите;
 • извършване на изпитванията в съответствие с договорените методи и изискванията на заявителите;
 • провеждане на изпитвания от специалисти с необходимата компетентност, квалификация и опит;
 • възможно най-пълно да задоволява изискванията на заявителите;
 • осигуряване на ефективен контрол върху извършваните изпитвания и точно изпълнение на изискванията на заявителя;
 • прилагане на проверени и потвърдени методи за изпитване при осъществяване на лабораторните дейности;
 • предоставяне на желаната информация от заявителите в срок, компетентно, точно, в подходяща форма и при стриктно спазване на действащите методологични и нормативно-технически документи;
 • овладяване на рисковете и възможностите по всички осъществявани лабораторни дейности
 • периодично участие в междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност;
 • документиране на всички процеси и лабораторни дейности;
 • създаване и поддържане на добра работна атмосфера;
 • установяване и своевременно отстраняване на рискове и източниците на такива в дейността си;
 • недопускане на на жалби;
 • осъществяване непрекъснат надзор на всички нива в процеса на изпитвания.
 • спазване и изпълнение на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • опазване на околната среда;
 • ангажираност към признава личните и колективните успехи.

За да се гарантира постоянната ефективност на процесите и провеждането на необходимите коригиращи действия, система за управление, свързана с качеството на ИЦ по ПАБ се подобрява редовно и систематично.


JPG — 38KB

Изпитване на строителни конструкции и елементи

JPG — 100KB

Стенд за изпитване на строителни конструкции

JPG — 40KB

Изпитване на каси

Видео

PDF — 886KB

Текст към видео