МВР

ГД ПБЗН

 

ОТДЕЛ "ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕКСПЕРТИЗИ"

Отдел "Център за изследвания и експертизи", включва четири основни насоки на дейност, формирани в три сектора:
Разрешение за оценяване експлатационните показатели на съществена характеристика "устойчивост на огън" на строителни продукти, елементи, конструкции и инсталации № CPR 24-NB 2628 от 13.02.2016 г. (pdf 1129 kB)

Изпитвателен център по ПАБ

Пожаро-технически експертизи

Техническо оценяване на продуктите:
   - направление "Оценка на съответствието"
   - направление "Технически спецификации и хармонизация на нормативната уредба"

Дейността на отдела включва:
• разработване на правила и норми за осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението;
• научно - информационно обслужване и изготвяне на научно - приложни продукти в областта на пожарната безопасност и защитата на населението;
• изследване на причините и условията за възникване и разпространяване на пожари, аварии и бедствия;
• разработване на методи и средства за предотвратяване и ликвидиране на пожари, аварии и бедствия;
• изследване и определяне на показатели от пожарната характеристика на вещества, материали и продукти;
• определяне реакцията на огън и границата на огнеустойчивост на материали, строителни продукти и съоръжения и издаване на протоколи;
• определяне и издаване на протоколи за технически и физико - химически характеристики на пожаротехнически средства и гасителни вещества;
• оценка за съответствието на продуктите и спасителните съоръжения с изискванията за пожарна безопасност;
• извършване на експертизи на пожари и аварии;
• участие в процеса по издаване на удостоверителни документи за правоспособност (сертификати) за работа с флуорирани парникови газове;
• участие в разработването и идентичното въвеждане като БДС на хармонизирани EN и други технически спецификации в областта на пожарната безопасност и защитата на населението;
• създаване и поддържане на регистри на физическите и юридическите лица, получили документ за правоспособност за извършване на дейности, свързани с проверка за херметичност, монтаж, сервиз или поддръжка на стационарни противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи 3kg. или повече флуорирани парникови газове.

Изпитвателният център по пожарна и аварийна безопасност е акредитиран от ИА БСА, като орган за оценка на съответствието-изпитвателна лаборатория, за определяне пожарните характеристики на продуктите, влагани в строителството, физико-химическите и експлоатационните характеристики на гасителните вещества и техническите характеристики на средствата за първоначално гасене. Предоставената на ИЦ по ПАБ акредитация със Сертификат рег. № 51  ЛИ издаден на 12.08.2019 г., е за съответствието му с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

Отдел ЦИЕ е пълноправен член на EGOLF, за което е издаден сертификат със срок на валидност до 31-ви декември 2019 г. EGOLF е група на Европейските организации извършващи пожарни изпитвания, контрол и сертификация http://www.egolf.org.uk/
Основната цел е подпомагане на европейското и националните законодателства в тази област. В организацията членуват над 57 лаборатории, асоциирани членове и наблюдатели. 

 

Служители от отдел ЦИЕ участват в управителния съвет на Български институт по стандартизация (БИС), а също и в работата на 15 от техническите му комитети.