МВР

ГД ПБЗН

 

Видове административни услуги

Logo_MDAAR_samoУникален идентификатор и наименование на административна услуга

Правно основание

Срок за извършване

Бланка за заявление (искане)

Начин на подаване на документа

Форма за предоставяне на административната услуга

Такса за административната услуга

1.

449. Издаване на сертификат за съответствие на обект с изискванията за пожарна безопасност

чл. 125, ал. 1,     т. 10 от ЗМВР и чл. 33, ал. 1, т. 5 от Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

Съгласно чл. 57 от АПК

Искане

 

На място

Писмена - сертификат

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
2.

987. Издаване на становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност

чл. 125, ал.1, т. 9 от ЗМВР, във връзка с чл. 143 от ЗУТ

Съгласно чл. 57 от АПК

Искане по Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП

Искане по Наредба №2 за ПСТН


На място

Писмена - становище

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
3.

1305. Издаване на становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането в експлоатация на строеж

чл. 125, ал.1, т. 9 от ЗМВР и чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

Съгласно чл. 57 от АПК

Искане

На място

Писмена - становище

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
4. 1528. Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност чл. 18, ал. 1 от ЗМВР

Съгласно чл. 57 от АПК

 

Искане

На място

Писмена - удостоверителен документ

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
5. 988. Издаване на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност чл. 129, ал. 1 от ЗМВР

Съгласно чл.130, ал. 4 от ЗМВР

Заявление

Допълнителна информация

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
 6.  3000. Промяна на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност чл. 132 от ЗМВР  Съгласно  чл. 132,   ал. 4 от ЗМВР  Уведомление  На място  Писмена  Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
7. 1772. Извършване на изпитвания по договор за определяне на пожарните характеристики на материали и продукти и издаване на протокол от изпитване чл.136, т. 1 и т. 3 от ЗМВР
7.1.

1. Определяне на "Устойчивост на огън" на:
1.1 Носещи елементи и конструкции
1.2 Продукти и системи за защита
1.3 Неносещи елементи и конструкции
1.4 Покрития Определяне на огнезащитна способност
1.5 Метални каси и сейфове

 
чл. 136, т. 1 и т. 3 от ЗМВР

Съгласно договор
Заявление 1.1.

Заявление 1.2.

Заявление 1.3.


Заявление 1.4.Заявление 1.5.

 

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

7.2. 2. Определяне "Реакция на огън" на строителни продукти (изделия и конструктивни елементи)  

2.1 Негоримост и топлина на изгаряне (класове А1 и А2)
2.2 Запалимост (класве B, C, D, E, F)
2.3 Реакция на огън на подови покрития:
2.3.1 Клас А
2.3.2 Класове B, C, D, E, F

чл. 136, т. 1 и т. 3 от ЗМВР

Съгласно договор

Заявление 2.1.


Заявление 2.2.


Заявление 2.3.1

Заявление 2.3.2

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

7.3.  

3. Поведение при горене на материали конструктивни и за вътрешно обзавеждане:
3.1 Текстил
3.2Топлоизолационни материали
3.3 Пластмаси

чл. 136, т. 1 и т. 3 от ЗМВР

Съгласно договор


Заявление 3.1.

Заявление 3.2.

Заявление 3.3 

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

8. 575.
Издаване на Становище за допустимост на строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии
Чл. 136, т. 2 от ЗМВР, във връзка с чл. 4, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

Съгласно чл. 57 от АПК

Искане

На място

Писмена - становище

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
9. 1773. Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН чл. 18, ал. 1 от ЗМВР

Съгласно чл. 57 от АПК

Искане

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
10. 2997. Издаване на становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт Чл. 125, ал. 1, т. 10 от ЗМВР и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

Съгласно чл. 57 от АПК

Искане

На място

Писмена - становище

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
11. 1530. Издаване на Документ за правоспособност (сертификат) за осъществяване на дейности, свързани с флуорсъдържащи парникови газове Чл. 17б, ал. 3, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух Съгласно чл. 57 от АПК

Заявление физически лица

Заявление юридически лица

На място

Писмена – документ за правоспособност (сертификат)

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
12.

1444. Изпитвания по договор на продукти за пожарогасене

чл. 136, т. 1 и т. 3 от ЗМВР

 

 

 

 

 

12.1.


1.Пожарогасителни прахове

чл.136, т. 1 и т. 3 от ЗМВР

Съгласно договор

Заявление 

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

12.2.

2.Пенообразуватели:

2.1 За пяна със средна кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности

2.2 За пяна с висока кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности

2.3 За пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности

2.4 За пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при смесващи се с вода течности

чл. 136, т. 1 и т. 3  от ЗМВР

Съгласно договор

Заявление 2.1


Заявление 2.2


Заявление 2.3


Заявление 2.4


На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

12.3.

3. Пожарогасители носими

чл. 136, т. 1 и т. 3  от ЗМВР

Съгласно договор

Заявление

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

12.4. 4.Подземни пожарни хидранти              чл. 136, т. 1 и т. 3  от ЗМВР

Съгласно договор

Заявление

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

12.5. 5. Шлангове противопожарни              чл. 136, т. 1 и   т. 3  от ЗМВР

Съгласно договор

Заявление

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

12.6.

6. Одеала пожарогасителни

6.1 За еднократна употреба

6.2 Тежък тип

чл. 136, т. 1 и   т. 3  от ЗМВР

Съгласно договорЗаявление 6.1


Заявление 6.2

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

12.7 Надземни пожарни хидранти колонков тип  чл.136, т. 1 и т. 3  от ЗМВР  Съгласно договор Заявление  На място  Писмена - протокол  

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

13.

1531. Издаване на експертна справка по договор за наличие на леснозапалими и горими течности и за наличие на електрическо късо съединение по открито положени медни проводници по искане на физически и юридически лица

Чл. 72 от ПУДМВР

 

(лесно запалими течности и горими течности)

Съгласно договор

Искане за изследване

Искане за експертиза

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

14. 2851. Издаване на протокол за класификация на продукти по отношение на устойчивостта и/или реакцията им на огън чл. 136, т. 5 от ЗМВР
14.1.

Издаване на протокол за класификация по реакция на огън по БДС EN 13501-1

чл. 136, т. 1 и   т. 5 от ЗМВР

Съгласно чл. 57 от АПК

Искане

На място

Писмена - протокол

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
14.2.

Издаване на протокол за класификация по огнеустойчивост по БДС EN 13501-2

чл.136, т. 1 и   т. 5 от ЗМВР

Съгласно чл. 57 от АПК

 

Искане

На място

Писмена - протокол

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
14.3.

Издаване на протокол за класификация на вентилационни системи по БДС EN 13501-3

чл.136, т. 1 и   т. 5 от ЗМВР

Съгласно чл. 57 от АПК

Искане

На място

Писмена - протокол

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

15.

2825. Извършване на оценяване на съответствието на продукт за пожарогасене

чл. 17, ал.2, т. 5 от ЗМВР

Съгласно чл. 17, ал. 8 от ЗМВР

Искане

Искане за вписване
(за искането за вписване не се дължи държавна такса)

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси


INFORMATION on the provision of administrative services