МВР

ГД ПБЗН

 

Наредби, регламентиращи изискванията за защита при бедствия

 

Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
 

Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване

Наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия

Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства
Наредба за реда за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерките за тяхната защита 
Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария
Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита