МВР

Медицински институт на МВР

 

Достъп до обществена информация

Вътрешни правила за организацията на работа в Министерството на вътрешните работи по Закона за достъп до обществена информация, утвърдени със заповед № 8121 з - 73/28.01.16 г. на министъра на вътрешните работи (pdf)

Определени със заповед на министъра на финансите нормативи за разходи при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според вида на носителя и начини на заплащане (pdf)

Информация за постъпване на заявления по ЗДОИ може да се получи от сектор "Правно -нормативно обслужване", тел. 02/98 21 350 в Медицински институт - МВР, на адрес - гр.София, бул."Ген. М.Скобелев" №79 от 08:00 ч. до 16:30 ч., ел. поща - [email protected]