МВР

Медицински институт на МВР

 

Централна експертно-лекарска комисия

Към МИ – МВР функционират: Централна експертно – лекарска комисия /ЦЕЛК/, която е експертен медицински орган със статут на Териториална експертна лекарска комисия в МВР и       29 Регионални експертни лекарски комисии със статут на Обща лекарска консултативна комисия към регионалните дирекции на вътрешните работи. Те извършват експертна дейност, съблюдавайки специфичните изисквания, определени от Закона за МВР и Постановление 212 на МС от 06.10.2000г.:

 

  • Специализиран медицински подбор на кандидатите за работа в МВР и за обучение в Академията на МВР на основание Наредба №8121з-345 от 25.07.2014г. за медицинските изисквания за работа в МВР обн. ДВ бр.66 от 08.08.2014г.
  • Експертна оценка по годността на държавните служители за работа в МВР, участие в международни мисии, за работа при специфични условия на труд и др.; 
  • Медицинска експертиза за установяване на временна неработоспособност на служителите на МВР и степента на трайно намалената работоспособност на държавните служители в МВР на основание Правилник за устройството и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕ и РКМЕ), приет с ПМС №83 от 26.04.2010 г., обн. ДВ, бр. 34 от 04.05.2010 г. и Наредба за медицинската експертиза, приета с ПМС №87 от о5.05.2010 г. обн. ДВ бр. 36 от 14.05.2010 г.;
  • Изготвяне на медико-биологична характеристика и определяне вида на телесните повреди, на служителите, пострадали при и по повод изпълнение на служебните задължения;
  • Разработване, актуализиране на нормативни документи по медицинска експертиза, съобразени с характера на работата и условията на труд, с оглед точна преценка на работоспособността и годността за служба в МВР;
  • Осъществяване на контролно – методични функции, касаещи дейността на всички органи на медицинската експертиза в МВР;
  • Кореспонденция с държавни и частни институции по въпроси, касаещи медицинската експертиза.

Контакти

         ЦЕЛК МВР - лекари – тел. 02/ 9821444, 02/ 9821443