МВР

Медицински институт на МВР

 

Функции на звената

Клиниките и отделенията от лечебните заведения за болнична помощ на МИ - МВР извършват:
1. Диагностика, стационарно лечение и рехабилитация на болни от съответната област на медицинската наука.
2. Експертна и съдебно-медицински експертизи.
3. Организационно-методична дейност.
4. Учебно-преподавателска дейност на студенти, специализиращи лекари, курсанти от академията и училищата на МВР и др.
5. Научноизследователска дейност, клинични изпитвания на лекарствени средства и др.

Медицинските служби и консултативно–диагностичните кабинети извършват:
1. Висококвалифицирана, специализирана извънболнична медицинска помощ на служителите на МВР и на други лица, определени с нормативни документи на МВР.
2. Консултативна помощ на пациенти, изпратени от други лечебни заведения.
3. Целенасочени комплексни медицински прегледи за ранно откриване на значими за служителите на МВР заболявания.
4. Лабораторни, рентгенови, функционални, радиоизотопни и др. изследвания.
5. Медицински прегледи за постъпване на работа в МВР.
6. Дейност по приемането на болни за стационарно лечение.