МВР

Медицински институт на МВР

 

Научна и учебна дейност

  В Медицинския институт на МВР научноизследователската дейност е насочена към разработване на научна и научноприложна тематика и свързаното с нея израстване на млади научни работници, както и към развитието на международни контакти с водещи специалисти от други страни.

    Научноизследователската и учебна дейности се ръководят от научно – учебен съвет, в състава на който влизат 37 души, от които 28 хабилитирани лица.

    Медицинският институт на МВР разполага с висококвалифициран преподавателски състав: професори - 12, от които 1 член-кореспондент, доценти - 15,  с образователна и научна степен “доктор” – 4 и асистенти - 5. 98,25% от лекарите имат една или повече специалности, 32,56 % имат две специалности, 1,54% имат три признати специалности.

    Преподаватели от МИ - МВР са специализирали в Англия, САЩ, Франция, Германия, Австрия, Русия, Швеция, Холандия, Шотландия, Белгия, Израел, Чехия, Словакия, Индия.

    Високият професионализъм на лекарския състав и отличните условия за работа дават възможност Медицински институт на МВР да бъде акредитиран от НАОА за обучение на докторанти по седем научни специалности и да бъде база за следдипломно обучение на специализанти при Мeдицински университет – София. Целогодишно в института се провеждат практиките на студенти от Медицински колеж “ Й. Филаретова” и на студенти по специалността “Кинезитерапия” от НСА.

    Учебната дейност на хабилитираните лица и асистентите е насочена, както към обучението на докторанти и специализанти, така също и на редовните и задочни курсанти и новоназначени държавни служители от Академията на МВР по дисциплината “Долекарска помощ" и „Първа помощ”. 

    МИ-МВР е отлично осигурен със собствена материална база, необходима за образователния процес. Лечебно-диагностичните кабинети, клиниките и отделенията разполагат със съвременна и модерна апаратура. която се използва за обучение на студенти, специализанти и докторанти. Прилагат се съвременни диагностично-терапевтични методи, което създава възможност за задълбочената им подготовка и успешна реализация. Болницата разполага с добре оборудвани учебни зали с мултимедия и друга техника за аудио-визуално изображение на преподавания материал. Информационното осигуряване на образователния процес /библиотека, основна литература, компютри, достъп до интернет/ е на много добро ниво.

Конкурси

Списание "Съвременни медицински проблеми"

Информация за участие в Проект: BG05M2OP001-1.002 "ФУНДАМЕНТАЛНИ, ТРАНСЛИРАЩИ И КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФЕКЦИИТЕ И ИНФЕКЦИОЗНАТА ИМУНОЛОГИЯ"