МВР

ОД Търговище

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

             

                     ДО
                    ДИРЕКТОРА НА
                    ОДМВР-ТЪРГОВИЩЕ


З   А   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


от ................................................................................................................................................................
                               /трите  имена на ФЛ или наименование на ЮЛ, от името на което се подава заявлението/
адрес за контакти:......................................................................................................................................
                                  /населено място, ж.к/улица, блок №, вход, апартамент №, телефон или електронен адрес за връзка – по желание/ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
представител на:........................................................................................................................................
                            /попълва се когато лицето представлява фирма, обществена организация, сдружение, медия и др./
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Уважаеми господин директор,

 На основание Закона за достъп до обществена онформация желая да ми бъде предоставена информация относно:....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Прилагам следните документи:........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

 Желая да получа исканата от мен информация в следната форма:
 копие на хартиен носител   преглед на информацията /оригинал или копие/
 копие на технически носител    устна справка

Забележка: Когато предпочитаната форма за предоставяне на достъп е копие на технически носител,в заявлението задължително се посочват техническите параметри за запис на информацията.В този случай информацията се предоставя на технически носител само, ако има техническа възможност за изготвяне на носителя,съгласно посочените параметри

 

гр................................
дата:..........................       Подпис:.............................