МВР

ОД Търговище

 

Полицейски инспектори РУ-Омуртаг

Район “Омуртаг”
Обслужва се от ПИ НИКОЛАЙ СТОЯНОВ НИКОЛОВ, мл. ПИ АСПАРУХ НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ  и мл. ПИ ТУНДЖАЙ МУСТАФОВ МУРАДАЛИЕВ, обслужващи микрорайони с граници територията на гр.Омуртаг, както следва:

ПИ НИКОЛАЙ СТОЯНОВ НИКОЛОВ – обслужва целия район и в частност - зоната западно от  ул. “Климент”, западно от ул. “Софроний Врачански” , южно от  ул. “Васил Левски” и източно от ул. “Тунджа”

мл. ПИ ТУНДЖАЙ МУСТАФОВ МУРАДАЛИЕВ - зоната източно от улица “Цар Освободител”, източно  от ул. “Климент”  и източно от ул. “Софроний Врачански”;

мл. ПИ АСПАРУХ НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ - зоната западно от ул. “Цар Освободител”, северно от ул. “В. Левски и западно от ул. “Тунджа”.

ПРИЕМНИ ДНИ И СЛУЖЕБНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ:

ПИ НИКОЛАЙ СТОЯНОВ НИКОЛОВ - служ. тел. 0605/63721 вътр-247
гр. 
Омуртаг-понеделник-16:00 – 17:30 ч. РУ, ст. № 7, сряда-16:00 – 17:30 ч., РУ, ст. № 7,
петък-10:00 – 12:00 ч., РУ, ст. № 7
мл. ПИ АСПАРУХ НИКОЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
 - служ. тел. 0601/60524
гр. Омуртаг
вторник-10:00 – 12:00 ч., РУ, ст. № 7, четвъртък-15:00 – 17:00 ч., РУ, ст. № 7
мл. ПИ ТУНДЖАЙ МУСТАФОВ МУРАДАЛИЕВ -служ. тел. 
0601/60524
гр
Омуртаг-вторник-15:00 – 17:00, РУ, ст. № 7, четвъртък-10:00 – 12:00, РУ, ст. № 7

Район – “Селски”
Обслужва се от   ПИ ГЮРАЙ РЕМЗИЕВ АХМЕДОВ,  ПИ АТАНАС СТОЯНОВ ДИМИТРОВ,
мл. ПИ МЕХМЕД ФАХРИЕВ МЕХМЕДОВ, мл. ПИ НУРАЙ ЕНВЕРОВ НИЯЗИЕВ и мл. ПИ МУСА МУСТАФОВ ЕЮПОВ обслужващи микрорайони, както следва:

ПИ ГЮРАЙ РЕМЗИЕВ АХМЕДОВ – обслужва  целия район и в частност селата Зелена морава, Падарино, Първан, Станец, Паничино, Змейно, Великденче, Горско село и Птичево, общ. Омуртаг. Микрорайона включва териториите на населените места  и прилежащите им територии /землища към тях/  

мл. ПИ МЕХМЕД ФАХРИЕВ МЕХМЕДОВ – обслужва селата Камбурово, Панайот Хитово /Росица/, Царевци, Илийно /Средище/, Беломорци, Козма Презвитер, Тъпчилещово, Горна Хубавка /Бостан/ и Долна Хубавка, общ. Омурта. Микрорайона включва териториите на населените места  и прилежащите им територии /землища към тях/

ПИ АТАНАС СТОЯНОВ ДИМИТРОВ - обслужва селата Врани кон, Могилец, Българаново, Веселец, Петрино, Висок и Веренци, общ.Омуртаг. Микрорайона включва териториите на населените места  и прилежащите им територии /землища към тях/.

мл. ПИ НУРАЙ ЕНВЕРОВ НИЯЗИЕВ - обслужва  селата, Угледно, Кестеново, Горно Новково, Долно Новково, Рътлина, Церовище, Плъстина и общ. Омуртаг. Микрорайона включва териториите на населените места  и прилежащите им територии /землища към тях/.

мл. ПИ МУСА МУСТАФОВ ЕЮПОВ – обслужва селата Красноселци, Долно Козарево, Горно Козарево Обител /Малко Църквище/, Чернокапци, Голямо Църквище, Звездица, Величка, общ. Омуртаг; Микрорайона включва териториите на населените места  и прилежащите им територии /землища към тях/.

ПРИЕМНИ ДНИ И СЛУЖЕБНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ:

 

ПИ ГЮРАЙ АХМЕДОВ

0601/60544

Великденче

петък

10:00 – 11:00

кметство

Змейно

четвъртък

09:00 – 11:00

кметство

Горско село

четвъртък

14:00 – 15:00

кметство

З. морава

вторник

15:00 – 17:00

приемна

Паничино

понеделник

13:00 – 15:00

кметство

Камбурово

понеделник

09:00 – 11:00

приемна

К. Презвитер

сряда

10:00 – 11:00

кметство

Птичево

понеделник

16:00 – 17:00

кметство

Пъдарино

вторник

10:00 – 12:00

кметство

Първан

вторник

13:00 – 14:00

кметство

Станец

петък

15:00 – 16:00

кметство

       
     

 

 

мл. ПИ МЕХМЕД МЕХМЕДОВ

0601/60544

Беломорци

вторник

09:00 – 11:00

кметство

четвъртък

15:00 – 17:00

кметство

Г. Хубавка

сряда

16:00 – 17:00

кметство

Д. Хубавка

сряда

14:00 – 15:00

кметство

Илийно

понеделник

10:00 – 12:00

кметство

петък

16:00 – 17:00

Камбурово

понеделник

16:00 – 18:00

приемна

петък

09:00 – 11:00

К. Презвитер

вторник

14:00 – 15:00

кметство

П. Хитово

сряда

10:00 – 11:00

кметство

Тъпчилещово

четвъртък

10:00 – 11:00

кметство

Царевци

понеделник

13:00 – 14:00

кметство

ПИ АТАНАС ДИМИТРОВ

Тел.  0605/63721, вътр-213

 

Вани кон

петък

09:00 – 11:00

приемна

Могилец

четвъртък

10:00 – 12:00

кметство

Българаново

понеделник

10:00 – 11:00

кметство

Веселец

понеделник

15:00 – 17:00

кметство

Петрино

вторник

10:00 – 11:00

кметство

Висок

петък

15:00 – 17:00

кметство

Веренци

вторник

13:00 – 14:00

кметство

мл. ПИ НУРАЙ НИЯЗИЕВ

Тел.0605/63721 вътр-213

 

Церовище

вторник

10:00 – 12:00

кметство

Плъстина

вторник

15:00 – 17:00

приемна

Кестеново

четвъртък

10:00 – 12:00

кметство

Рътлина

четвъртък

15:00 – 17:00

кметство

Д.Новково

понеделник

13:00 – 14:00

кметство

Г.Новково

понеделник

10:00 – 11:00

кметство

Угледно

петък

10:00 – 11:00

кметство

 

 

мл. ПИ МУСА ЕЮПОВ

Тел.0605/63721 вътр-213

 

Величка

сряда

15:00 – 17:00

кметство

Д.Козарево

четвъртък

10:00 – 12:00

кметство

Звездица

сряда

10:00 – 12:00

кметство

Г.Козарево

четвъртък

13:00 – 14:00

кметство

Обител

понеделник

10:00 – 12:00

приемна

Г. Църквище

четвъртък

15:00 – 17:00

кметство

Красноселци

вторник

10:00 – 12:00

кметство

Чернокапци

понеделник

15:00 – 17:00

кметство

Район “Антоново – север”
Обслужва се от ПИ ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ИЛИЕВ, мл. ПИ БЕЙСИМ МЕХМЕДЕМИНОВ ИБРЯМОВ и мл. ПИ ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ обслужващи микрорайони, както следва:

ПИ ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ИЛИЕВ – обслужва целия район и в частност - гр. Антоново ,  кв. Еревиш и прилежащите територии към тях   

мл. ПИ ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ  - обслужва селата Черни бряг, Девино, Шишковица, Моравица, Ястребино, Божица, Семерци, Горна Златица , Долна Златица , Пиринец общ. Антоново. Микрорайона включва териториите на населените места  и прилежащите им територии /землища към тях/

мл. ПИ БЕЙСИМ МЕХМЕДЕМИНОВ ИБРЯМОВ – обслужва     селата Трескавец, Моравка, Любичево, Коноп, Разделци, Добротица, Язовец, Китино, Присойна , общ. Антоново; Микрорайона включва териториите на населените места  и прилежащите им територии /землища към тях/

ПРИЕМНИ ДНИ И СЛУЖЕБНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ:

 

  ПИ ПЕТЪР ИЛИЕВ
  
0605/63721 вътр.243

 

 

Антоново

понеделник

10:00 – 12:00

УП

петък

15:00 – 17:00

Антоново

/кв.Еревиш/

вторник

10:00 – 12:00

УП

мл. ПИ БЕЙСИМ ИБРЯМОВ

0605/63721 вътр.243

 

Добротица

понеделник

16:00 – 18:00

приемна

Китино

четвъртък

16:00 – 17:00

кметство

Коноп

четвъртък

14:00 – 15:00

кметство

Любичево

вторник

09:00 – 11:00

приемна

петък

16:00 – 17:00

кметство

Моравка

петък

10:00 – 11:00

приемна

Присойна

сряда

15:00 – 16:00

кметство

Разделци

сряда

09:00 – 11:00

кметство

Трескавец

четвъртък

09:00 – 11:00

приемна

Язовец

понеделник

10:00 – 11:00

кметство

 


Мл.ПИ ИВАН ИВАНОВ
   
0605/63721 вътр.243

 

Черни бряг

вторник

09:00 – 11:00

кметство

Девино

четвъртък

14:00 – 15:00

кметство

Шишковица

сряда

16:00 – 17:00

кметство

Моравица

вторник

13:00 – 15:00

кметство

Ястребино

понеделник

16:00 – 17:00

кметство

Божица

петък

09:00 – 10:00

кметство

Семерци

петък

10:00 – 12:00

кметство

Г. Златица

вторник

13:00 – 14:00

кметство

Д. Златица

вторник

14:00 – 15:00

кметство

Пиринец

вторник

15:00 – 16:00

кметство

Район  “Антоново – юг”

Обслужва се от ПИ  БЛАГОВЕСТ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ  и мл. ПИ ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ обслужващи микрорайони, както следва:

ПИ БЛАГОВЕСТ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ –обслужва целия район и в частност селата Велево, Таймище, Капище, Милино, Глашатай, Свирчево, Горен Крушолак,  Долен Крушолак, Великовци, Слънчовец, Старчище,Стеврек, Чеканци, Равно село, Черна вода, Стройновци, общ.Антоново. Микрорайона включва териториите на населените места  и прилежащите им територии /землища към тях/

мл. ПИ ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ – обслужва селата Изворово, Кьосевци, Стойново, Поройно, Орач, Пчелно, Малоградец, Банковец, Свободица, Букак, Тиховец, Длъжка поляна, Стара речка, Мечево, Богомолско, Дъбравица, Халваджийско, Яребично, Малка Черковна . Микрорайона включва териториите на населените места  и прилежащите им територии /землища към тях/

ПРИЕМНИ ДНИ И СЛУЖЕБНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ:

 

 

 

 

 

 

ПИ БЛАГОВЕСТ СТЕФАНОВ

0605/63721 вътр.243

 

Великовци

четвъртък

11:00 – 12:00

кметство

Вельово

понеделник

11:00 – 12:00

кметство

Глашатай

четвъртък

09:00 – 11:00

кметство

Свирчево

вторник

09:00 – 11:00

приемна

Капище

понеделник

14:00 – 15:00

кметство

Крушолак

вторник

09:00 – 10:00

кметство

Великовци

вторник

11:00 – 12:00

кметство

Милино

понеделник

16:00 – 17:00

кметство

Чаканци

петък

09:00 – 10:00

кметство

Равно село

четвъртък

13:00 – 14:00

кметство

Черна вода

петък

11:00 – 12:00

Кметство

Стара речка

сряда

15:00 – 17:00

кметство

Старчище

четвъртък

15:00 – 17:00

кметство

Стеврек

петък

15:00 – 17:00

приемна

Таймище

понеделник

09:00 – 10:00

кметство

 

 

 

 

 

мл. ПИ ПЕТЪР ПЕТРОВ

0605/63721 вътр.243

 

Изворово

вторник

11:00 – 12:00

кметство

Свободица

четвъртък

09:00 – 11:00

кметство

Букак

понеделник

10.00 – 11:00

кметство

Тиховец

понеделник

09:00 – 10:00

кметство

Дъбравица,

петък

09:00 – 10:00

кметство

Халваджийско

петък

10:00 – 11:00

кметство

Яребично

петък

13:00 – 14:00

кметство

Малка Черковна

четвъртък

10:00 – 12:00

кметство

Пчелно

вторник

13:00 – 14:00

кметство

Банковец

понеделник

11:00 – 12:00

кметство

Богомолско

четвъртък

16:00 – 17:00

кметство

Дл. поляна

петък

15:00 – 16:00

кметство

Кьосевци

сряда

09:00 – 10:00

кметство

Стойново

петък

13:00 – 14:00

кметство

Мечево

четвъртък

14:00 – 15:00

кметство

Орач

сряда

10:00 – 11:00

кметство

Поройно

сряда

13:00 – 14:00

кметство

Стара речка

понеделник

13:00 -14:00

кметство

Малоградец

вторник

09:00 – 11:00

кметство