МВР

Дирекция "ВС"

 

Функции и задачи

        Дирекция "Вътрешна сигурност" е структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по превенция, предотвратяване,пресичане и разкриване на престъпления, извършени от служители на министерството.

       Съгласно чл.57, ал.1 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е полицейски орган. Полицейски органи са и служителите за осигуряване на дейностите по охрана на обекти по чл.92, ал.1 и 2.

       Съгласно чл.59 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е оперативно-издирвателен орган.

       Органите на дирекцията:
      1. предотвратяват, пресичат и разкриват престъпления, извършени от служители на министерството;
      2. извършват превантивна дейност;
      3. извършват проучване за надеждност съобразно определената им компетентност в Закона за защита на класифицираната информация и издават, отказват, прекратяват или отнемат разрешения за достъп до класифицирана информация, както и осъществяват контрол за надеждност на лицата, получили достъп до класифицирана информация по реда на раздел VІ от глава шеста на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация;
      4. разработват общите изисквания и основните регламентиращи документи по извършване на процедура по проучване за надеждност в МВР и оказват методическа помощ на проучващите органи в службите за сигурност и обществен ред в МВР.


Събития

Проведе конференция за представяне на проект „Превенция и противодействие на корупцията“

   На 10 август 2021 г. дирекция „Вътрешна сигурност проведе конференция за представяне на проект  „Превенция и противодействие на корупцията“.  Проектът е финансиран със средства от Норвежки финансов механизъм 2014-2021г. и се изпълнява от дирекция „Вътрешна сигурност“ в партньорство с Главна дирекция „Национална полиция“.

   Конференцията беше открита от директора на дирекция „Вътрешна сигурност“  - старши комисар Георги Георгиев, който запозна аудиторията с основната цел на проекта, а именно - повишаване на административния капацитет на служителите от дирекция „Вътрешна сигурност“ по линия на превенция и противодействие на корупцията сред полицейските служители.

   Официален гост на събитието бе заместник-главният секретар на МВР - главен комисар Стоян Темелакиев, който даде висока оценка на приноса на Норвежкия финансов механизъм и оцени проекта като значим не само за Министерството на вътрешните работи, но и за обществото, като цяло.

   Заместник-директорът на ГДНП - старши комисар Стойно Цветков подчерта, че противодействието на корупцията е приоритет в работата на МВР, а изпълнението на проекта ще доведе до прилагане на нови, адекватни на времето знания и професионалните умения за борба с корупцията.

   Ръководителят на проекта – г-жа Светлана Огнянова, представи целите, дейностите и етапите на развитие, както и очакваните резултати. Срокът за изпълнение на заложените дейности е 36 месеца - от 17.01.2020 г. до 17.01.2023 г., като бюджетът е на стойност 3 781 323,99 лв.

 


10 авг 2021

Проведена уводна конференция

Дирекция „Вътрешна сигурност“ е бенефициер по иновативен проект за повишаване на капацитета за провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия

Финансирането е от Националната програма на фонд „Вътрешна сигурност“ и е на стойност 547 624 лева

 Откриваща конференция  по проект „Изграждане на специализирана оперативна система за противодействие на престъпността в МВР“ проведе днес Дирекция „Вътрешна сигурност“. Структурата е бенефициер по проекта, финансиран от Националната програма на фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 и е на стойност 547 624.00 лева.

Основната цел е повишаване на ефективността на служителите на дирекцията при провеждането на оперативно-издирвателни мероприятия за противодействие на престъпността, чрез прилагане на съвременни средства и методи за разследване на корупционни и други незаконни действия от служители на МВР – обясни директорът на дирекция "Вътрешна сигурност" старши комисар Стефчо Банков. Той откри конференцията и представи приноса на Националната програма за България по фонд "Вътрешна сигурност" 2014-2020.

Министърът на вътрешните работи в оставка Христо Терзийски, подкрепи изпълнението на проекта и го оцени като иновативен и ефективен за Министерството. Участие в уводната конференция, в рамките на която бе представен екипът по проекта и очакваните резултати, взеха също главният секретар на МВР главен комисар Ивайло Иванов, заместникът му главен комисар Стоян Темелакиев, административният секретар на МВР Бойко Славчев.

 

Изпълнението на проект „Изграждане на специализирана оперативна система за противодействие на престъпността в МВР“ стартира през месец януари 2020 г., продължителността му е две години – до януари 2022 г.

 


20 апр 2021

ПОКАНА ЗА УВОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

   В качеството си на бенефициент, дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР има удоволствието да Ви покани за участие в откриваща конференция за представяне на проект BGHOMEAFFAIRS-4.001-0001 „Изграждане на специализирана оперативна система за противодействие на престъпността в МВР“, финансиран със средства по фонд „Вътрешна сигурност“.

   Предвид противоепидемичните мерки, наложени в страната, събитието ще се проведе в онлайн формат, чрез платформата Cisco Webеx Meetings, на 20.04.2021 г. от 10.00 часа.

   При интерес и желание от Ваша страна, моля да заявите участието си, като се свържете с г-жа Мария Николова, младши експерт в дирекция „Вътрешна сигурност“, телефон за връзка: 2 28 64, електронна поща: [email protected].


13 апр 2021

Проведена видеоконференция с участието на директора на дирекция "Вътрешна сигурност" - МВР и представители на Европейската комисия

   Във връзка с изготвянето  и публикуването на втори доклад по Механизма за върховенството на закона в частта за България, на 17.03.2021г. се проведе видеоконференция с представители на Европейската комисия,на която бе осъществен мониторинг върху дейността на дирекция “Вътрешна сигурност”, като структура, пряко ангажирана с изпълнението на националните и институционални планове и програми по линия на превенция и противодействие на корупцията в МВР.

   Основна цел на Европейския механизъм за върховенството на закона е да стимулира междуинституционалнота  сътрудничество и да насърчава всички институции на ЕС да допринасят в съответствие със своите институционални роли.

   В тази връзка старши комисар Стефчо Банков, директор на дирекция “Вътрешна сигурност” – МВР, представи развитието на дирекцията през годините и постигнати резултати при прилагане на съвременни методи за превенция и противодействие на корупцията сред служителите на Министерство на вътрешните работи.

   Представителите на Европейската комисия дадоха висока оценка на водената антикорупционна политика на ДВС, като подчертаха приноса на използваните иновативни методи и средства по линия на превенция на корупцията в системата.


17 мар 2021