МВР

Дирекция "ВС"

 

Антикорупционна политика и нормативна база

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ• Нормативна база

Договор за функциониране на ЕС
Стокхолмска програма
План за действие за изпълнение на Стокхолмската програма
Implementation of the Convention on the Protection of the European Communities’ financial interests and its protocols
On a Comprehensive EU Policy Against Corruption
Конвенция за борба с корупцията, в която са въвлечени служители на Европейските общности или служители на държавите – членки на Европейския съюз от 1997г.
Конвенция на ЕС за защита на финансовите интереси на Европейските общности от 1995г.
Рамково решение на Съвета от 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор

• Стратегия на ЕС
Парижка декларация за борба с корупцията, 2015
Европейски парламент - Борба с измамите и защита на финансовите интереси на Европейския съюз, 2015
Доклад на ЕС за борбата с корупцията, 2014
Доклад на ЕС за борбата с корупцията с приложение за България,2014
 
Борба с корупцията
Условия на участие на Европейския съюз в групата „Държави срещу корупцията“ на Съвета на Европа (GRECO)
Защита на финансовите интереси на Eвропейските oбщности във връзка с усвояването на средствата по политиката за сближаване

СЪВЕТ НА ЕВРОПА
Наказателна конвенция относно корупцията
Допълнителен протокол към Наказателната конвенция относно корупцията, 2005
Гражданска конвенция за корупцията, 2003 


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ

Конвенция на Организацията на обединените нации срещу корупцията


ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ

Конвенция за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки