МВР

Дирекция "ВС"

 

Кодекси

Наказателен кодекс

Наказателно- процесуален кодекс

Административнопроцесуален кодекс


 

Закони

Закон за административните нарушения и наказания

Закон за специалните разузнавателни средства  

Закон за защита на класифицираната информация

Закон за защита на личните данни 

Закон за МВР 
 
   

Правилници

Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация

Правилник за устройството и дейността на МВР 
 

Персонална сигурност

Необходими документи за започване на процедура по проучване за надежност

Опис на необходимите документи за проучване

Съгласие на основание с чл. 43 ал. 2 от ЗЗКИ - лица родени след 16.07.1973 г

Съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ - лица родени преди 16.07.1973 г

Въпросник - пр.2 към чл.47 и чл.78 от ЗЗКИ

Съгласие на основание чл. 48, ал. 5 от ЗЗКИ, във връзка с чл. 62, ал. 9 от Закона за Кредитните институции

Декларация - българско гражданство

Декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Декларация - пр. № 18 към чл. 159, ал. 3 от ППЗЗКИ

Удостоверение пр. № 19 към чл. 159, ал. 3 от ППЗЗКИ

Медицинска бележка от МИ МВР - образец (за служители на МВР)

Съгласие на основание параграф 18 от ПЗР на ЗЗКИ - лица родени преди 16.07.1973 г. Попълва се саморъчно в два оригинални екземпляра (при необходимост)   

 Копие от диплома за завършено образование (чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ППЗЗКИ) – заверено с думите „Вярно с оригинала“ и подпис на лицето

 Копие от лична карта – заверено с думите „Вярно с оригинала“ и подпис на лицето

 Свидетелство за съдимост (чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ППЗЗКИ) – в графата „Настоящото важи за:…“ се записва „Проверка по ЗЗКИ“

 Кадрова справка

 Служебна бележка от Националната (окръжна) следствена служба, удостоверяваща липсата на образувани предварителни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер (чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „г“ от ППЗЗКИ)