МВР

Дирекция "ВС"

 

Международни партньори

Регионално сътрудничество

 

 ·   Network for Enhanced Regional Cooperation of Internal Security Units - NERCISU /
Мрежа за засилено регионално сътрудничество на звената на вътрешна сигурност
Announcement

Двустранно сътрудничесво